Kabinet Informatika a ICT

 

Aktuální nabídka webinářů

 • Nové webináře přineseme ve školním roce 2020/2021

Záznamy webinářů


Záznamy webinářů

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Anotace

Webinář ukazuje účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je nutné myslet i na didaktický aspekt tak, aby se z žáka nestala pouze figurka, která opisuje kusy kódu, nebo přetahuje bloky dle toho, co předvádí učitel. Rozvoj algoritmického myšlení u žáků sebou nese i mnoho úskalí pro učitele, typicky větší míra volnosti ve smyslu přizpůsobení algoritmu, kontrola základních vlastností algoritmu (jako jednoduchost, obecnost, ...), hledání chyby v algoritmech žáků. Navíc každý z žáků by měl mít možnost pocítit, že alespoň minimálně uspěl (rozfázování algoritmického úkolu na menší funkční části). Webinář právě tyto pohledy rozkrývá a ukazuje na různých prostředích příklady jejich využití.

Obsah:

 • Proč zapojovat algoritmické myšlení do výuky za základní a střední škole?
 • Je možné rozvíjet algoritmické myšlení jen v hodinách informatiky?
 • Jaké máme prostředky pro rozvoj algoritmického myšlení?
 • Musí být učitel programátor, aby se nemusel bát s žáky programovat?
 • Znamená to, že když bude učitel s žáky programovat, dělá z nich programátory?
 • Musí si učitelé sami připravovat všechny materiály?

zpět na seznam 


Jak na digitální stopu

Anotace

Webinář nahlíží na problematiku kybernetické bezpečnosti z pohledu netikety se zaměřením na digitální stopu člověka či školy. Dnes již pojem digitální identita člověka není neznámý, ale je potřeba si uvědomit jaké nebezpečí a etické problémy jsou s ní spojené. Téměř jakýkoli pohyb na internetu zanechává za uživatelem soubor informací, ať už z vytvářených příspěvků, ukládaných fotografii, aktivit na sociálních sítích, z vnitřních záznamů webů (tzv. log. soubory) a podobně, ze kterých lze sestavit profil člověk a tento může být následně prostředkem ke zneužití. Anotace

Obsah:

 • Víte co si představit pod pojmem digitální stopa?
 • Jak digitální stopa vzniká a v jaké podobě se s ní můžeme setkat?
 • Jak jí můžeme využit ke zjištění identity osoby?
 • Jak se v prostředí kyberprostoru chovat, abychom digitální stopu minimalizovali?
 • Jak mít nad ní kontrolu a jak jí anonymizovat?
 • Jaké kybernetické útoky hrozí na základě digitální stopy?
 • Na konkrétních případech si ukážeme, jaké útoky na osobu či školu byly zaznamenány a jejich důsledky.

zpět na seznam 


Moderní tvorba webu

Anotace

V rámci webináře jsou účastníci seznámeni se základními jazyky pro tvorbu webu, bude předvedeno moderní vývojové prostředí a jeho výhody proti jednodušším nástrojům. Účastníci se seznámí s frameworkem Bootstrap, ukáží se jeho principy, uvidí praktickou ukázku psaní kódu v tomto frameworku, výhody BS proti psaní kódu pouze v HTML a CSS. Účastníci se seznámí s dalšími zdroji informací pro výuku. 

Témata webináře:

 • Jak (a zda) učit základy HTML, CSS, JS a dalších
 • Používat raději redakční systémy či frameworky?
 • Co je cílem výuky tvorby webových stránek na různých úrovních vzdělávání?

zpět na seznam 


Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

Anotace

Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešení jako jsou například některé souhlasy zákonných zástupců. Vysvětluje současný postoj Úřadu na ochranu osobních údajů k některým sporným otázkám, jako jsou biometrické údaje apod. Součástí prezentace je také online dotazník k typickým příkladům činnosti ve školách. Webinář představuje i některé projekty z této oblasti, které byly oceněny v loňské přehlídce DOMINO jako možný příklad sdílení dobré praxe. Lektorem je dlouholetý ředitel školy a nyní pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ.

zpět na seznam


Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

Anotace

Webinář seznámuje účastníky s informacemi o tom, jaké používá mladá generace sociální sítě a jaké jsou v dané oblasti současné trendy. Zaměřuje se zejména na komunikaci na sociálních sítích. Současně provede učitele možnostmi, jak s mladými lidmi (žáky a studenty) řešit bezpečnost. Vzdělávací program také představuje varianty, jak se účinně bránit jejich zneužití.

Obsah:

 • Jaké sociální sítě existují a pro koho jsou, co na nich najdete;
 • Co na sociálních sítích mladá generace dělá a hledá;
 • Jak na sociálních sítích mladí komunikují;
 • Jaká jsou rizika pro mladou generaci;
 • Jak učit mladé lidi přemýšlet o důsledcích publikování na sociálních sítích.

zpět na seznam 


Digitální gramotnost a informatické myšlení (příprava revize RVP)

Anotace

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními myšlenkami současného přístupu k informačním a komunikačním technologiím ve dvou konceptech, tj. informatické myšlení spíše v předmětu "informatika" oblasti IKT a ČaSP dle RVP a digitální gramotnost s přesahem do všech předmětů. Plánovaná revize RVP měla tyto myšlenky měla koncepčně tyto myšlenky podporovat. V tomto případě je diskuze o implementaci obou konceptů do vzdělávání velkou diskuzí nejen na úrovní škol.

zpět na seznam