Nadpis
Kategorie
datum

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pilotovány v první fázi projektu.

Metodické kabinety jsou členěny podle jednotlivých oblastí v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. „V první fázi projektu jsou pilotovány kabinety Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a právě Český jazyk a literatura,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Účelem pilotáže je ověřit, že navrhovaný koncept kabinetů bude přínosný a hlavně v praxi využitelný.“ V druhé polovině realizace projektu SYPO bude implementováno dalších devět kabinetů.

V únoru 2019 proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu první jednání Národního kabinetu Informatika a ICT. Členové Národních kabinetů se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a doporučených tématech pro podporu škol. „Pokud bych měl všechna tři jednání shrnout, musím říct, že mě snad nejvíc zaujalo velké zapálení členů všech kabinetů pro obor,“ říká Mgr. Josef Slovák.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
Nadpis
Kategorie

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pilotovány v první fázi projektu.

Metodické kabinety jsou členěny podle jednotlivých oblastí v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. „V první fázi projektu jsou pilotovány kabinety Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a právě Český jazyk a literatura,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Účelem pilotáže je ověřit, že navrhovaný koncept kabinetů bude přínosný a hlavně v praxi využitelný.“ V druhé polovině realizace projektu SYPO bude implementováno dalších devět kabinetů.

V únoru 2019 proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu první jednání Národního kabinetu Informatika a ICT. Členové Národních kabinetů se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a doporučených tématech pro podporu škol. „Pokud bych měl všechna tři jednání shrnout, musím říct, že mě snad nejvíc zaujalo velké zapálení členů všech kabinetů pro obor,“ říká Mgr. Josef Slovák.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
datum

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce z řad ředitelů a zástupců ředitelů základních uměleckých škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

Nadpis
Kategorie

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce z řad ředitelů a zástupců ředitelů základních uměleckých škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

datum


Dovolujeme si vás pozvat na oblastní konference určené pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení na téma Komunikace školy s partnery.

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Místa a data konání:

 • Praha 20. 3. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Pardubice,  27. 3. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Brno,  3. 4. 2019, více informací a přihlášení zde 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Praha, 20. 3. 2019

Místo: Hotel Čechie, U Sluncové 25, Praha 8 – Karlín

Přihlášení možné zde

 

 

Program:

8,30 – 9,00     prezence

9,00 – 9,15     zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference

9,15 – 9,45     „Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“ – Česká školní inspekce

9,45 – 10,00    diskuze

10,00 – 10,20   přestávka

10,20 – 11,00   „Preventivní program Minimalizace šikany, výsledky šetření v pražských školách“ – Mgr. et Bc. Michal Jahn

11,00 – 11,40   „Koučování pracovníků ve školách“ - Jiří Šmejkal, ACC

11,40 – 12,00   diskuze

12,00 – 13,00   oběd

13,00 – 16,45   workshopy

 1. „Preventivní program Minimalizace šikany“ - Mgr. et Bc. Michal Jahn
 2. „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
 3. „Koučování pracovníků ve školách“ - Jiří Šmejkal, ACC

16,45 – 17,00   shrnutí konference a závěrečné slovo

 

Anotace příspěvků:

„Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery" - Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

 „Preventivní program Minimalizace šikany, výsledky šetření v pražských školách“ - Jde o představení preventivního programu Minimalizace šikany a výsledků měření bezpečného klimatu v rámci projektu Škola pro Všechny na 20-ti pražských školách.

 „Koučování pracovníků ve školách“ - Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

 

Anotace workshopů:

„Preventivní program Minimalizace šikany“ - Workshop bude zaměřen na odpovědi na otázku: Jak udržet dobré vztahy ve třídách? Součástí je představení metodiky práce s animovaným filmem „Skryté ostny“ a práce s kazuistikami případů šikany ve školách, která by účastníkům měla přinést funkční postupy při řešení těchto problémů. Workshop vede Mgr. et Bc. Michal Jahn. Mgr. et Bc. Michal Jahn vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Psychologie a Management životního stylu. Více jak deset let pracuje jako lektor, konzultant, poradce a projektový manažer. Je zapojen do aktivit Hnutí Žebřík z.s., Everesta, s.r.o. a AISIS, z.ú.

 „Mediace konfliktuPrakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Workshop vede Mgr. Monika Fojtáchová. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“- Účastnící workshopu si zažijí facilitativní přístup v provázení daným tématem. Ve společné práci získají užitečné a praktické inspirace svých kolegů. Seznámí se s efektivním komunikačním nástrojem, založeném na koučovacím přístupu. Workshop vede Jiří Šmejkal, ACC. Jiří Šmejkal, ACC pracuje celý život jako psychoterapeut, poradce, supervizor, lektor a kouč. Vystudoval Institut volného času, obor sociální práce a léčebná pedagogika a následně obor náboženské nauky na Katolické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na koučování zejména v těchto oblastech: Ředitel školy koučem, učitel koučem, osobnost a role, vědomá komunikace, zvládání stresu, emoční inteligence, vedení týmů a skupin, vedení porad, time management 4. generace, etika, mentorink. 

Nahoru


Oblastní konference Pardubice, 27. 3. 2019

Místo: Dům Kultury Dukla, Gorkého 2573, Pardubice

Přihlášení možné zde 

 

Program:

8,30 – 9,00      prezence

9,00 – 9,15       zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference

9,15 – 9,45      „Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“ – Česká školní inspekce

9,45 – 10,00     diskuze

10,00 – 10,20   přestávka

10,20 – 11,00   „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 

11,00 – 11,40   „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Bc. Daniela Jezdinská

11,40 – 12,00   diskuze

12,00 – 13,00   oběd

13,00 – 16,45   workshopy

 1. „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Mgr. Andrea Vedralová
 2. „Mediace konfliktu“ – Mgr. Taťána Vodňanská
 3. „Koučování pracovníků ve školách“ - Mgr. Jana Kazíková, ACC a Mgr. Klára Vondřičková

16,45 – 17,00   shrnutí konference a závěrečné slovo

 

Anotace příspěvků:

„Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“ - Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

 „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

 „Koučování pracovníků ve školách“ - Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

 

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Workshop vede Mgr. Andrea Vedralová. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“ - Workshop představí výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Workshop vede Mgr. Taťána Vodňanská. Mgr. Taťána Vodňanská vystudovala Pdf UJEP v Ústí nad Labem. Pokračovala na Katedře psychologie UK Praha, dále na UJEP obor Speciální pedagogika. V roce 2011 absolvovala výcvik Mediace v Asociaci mediátorů ČR a od té doby se mediaci věnuje. Jako lektorka působila v projektu realizovaném Úřadem vlády ČR Mediace ve škole.

 „Koučování pracovníků ve školách“- Účastnící workshopu si zažijí facilitativní přístup v provázení daným tématem. Ve společné práci získají užitečné a praktické inspirace svých kolegů. Seznámí se s efektivním komunikačním nástrojem, založeném na koučovacím přístupu. Workshop vede Mgr. Bc. Daniela Jezdinská. Mgr. Bc. Daniela Jezdinská je zástupkyně ředitele na základní škole, výchovná poradkyně, mentorka, koučka, lektorka. Vystudovala PdF UK, v Koučink akademii Libchavy absolvovala výcviky ředitel koučem, první spirála kouče, pedagog mentorem a koučování systémů.

Nahoru


Oblastní konference Brno, 3. 4. 2019

Místo: Hotel Myslivna Brno, Nad Pisárkami 276/1, Brno

Přihlášení možné zde 

 

Program:

8,30 – 9,00      prezence

9,00 – 9,15       zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference

9,15 – 9,45      „Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“ – Česká školní inspekce

9,45 – 10,00     diskuze

10,00 – 10,20   přestávka

10,20 – 11,00   „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 

11,00 – 11,40   „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC

11,40 – 12,00   diskuze

12,00 – 13,00   oběd

13,00 – 16,45   workshopy

 1. „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Mgr. Andrea Vedralová
 2. „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
 3. „Koučování pracovníků ve školách“ - Mgr. Jana Kazíková, ACC

16,45 – 17,00   shrnutí konference a závěrečné slovo

 

Anotace příspěvků:

„Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“  - Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ - Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

 

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Workshop vede Mgr. Andrea Vedralová. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“ - Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Workshop vede Mgr. Monika Fojtáchová. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ - Účastnící workshopu si zažijí facilitativní přístup v provázení daným tématem. Ve společné práci získají užitečné a praktické inspirace svých kolegů. Seznámí se s efektivním komunikačním nástrojem, založeném na koučovacím přístupu.  Workshop vede Mgr. Jana Kazíková, ACC. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru