Nadpis
Kategorie
datum

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory. Národní kabinety se budou scházet třikrát ročně.

Mezi další výstupy setkání Národního kabinetu budou patřit webináře a doporučená témata pro vlastní podporu škol v období realizace metodických kabinetů. „Webináře budou určené zejména pro učitele matematiky na základních a středních školách a pro zástupce krajských a oblastních kabinetů,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Tyto vzdělávací programy budou prezentovat novinky v oboru a nové trendy v didaktice matematiky.“ 

Účastníci celodenního setkání řešili také nejpalčivější problémy, se kterými se setkávají při výuce matematiky. "Probírali jsme například inkluzi a její vliv na výuku matematiky nebo možnosti výuky statistiky a pravděpodobnosti na všech stupních škol. Musím říct, že pro mě jako bývalého učitele matematiky bylo jednání velmi přínosné. Zejména oceňuji elán všech zúčastněných a jejich chuť k další spolupráci," shrnuje Mgr. Josef Slovák. 

V březnu proběhnou setkání dalších dvou pilotovaných Národních kabinetů, a to Národního kabinetu Informatika a ICT (6. 3. 2019) a Národního kabinetu Český jazyk a literatura (13. 3. 2019).

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
Nadpis
Kategorie

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory. Národní kabinety se budou scházet třikrát ročně.

Mezi další výstupy setkání Národního kabinetu budou patřit webináře a doporučená témata pro vlastní podporu škol v období realizace metodických kabinetů. „Webináře budou určené zejména pro učitele matematiky na základních a středních školách a pro zástupce krajských a oblastních kabinetů,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Tyto vzdělávací programy budou prezentovat novinky v oboru a nové trendy v didaktice matematiky.“ 

Účastníci celodenního setkání řešili také nejpalčivější problémy, se kterými se setkávají při výuce matematiky. "Probírali jsme například inkluzi a její vliv na výuku matematiky nebo možnosti výuky statistiky a pravděpodobnosti na všech stupních škol. Musím říct, že pro mě jako bývalého učitele matematiky bylo jednání velmi přínosné. Zejména oceňuji elán všech zúčastněných a jejich chuť k další spolupráci," shrnuje Mgr. Josef Slovák. 

V březnu proběhnou setkání dalších dvou pilotovaných Národních kabinetů, a to Národního kabinetu Informatika a ICT (6. 3. 2019) a Národního kabinetu Český jazyk a literatura (13. 3. 2019).

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
datum

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Termín konání: 27. 2. 2019, 10:00 - 16:00

Místo konáníNárodní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, Konferenční centrum, budova C

Hlavní téma Odborného paneluZačínající učitel: problémy – potřeby – podpora

Účel: Analyzovat problémy a potřeby začínajících učitelů, pojmenovat a nastavit formy a nástroje jejich podpory

Hlavní cíl: Na základě poznatků z pedagogických výzkumů nabídnout kroky a postupy směřující k podpoře začínajícího učitele ve fázi pregraduální přípravy a adaptace ve škole, které povedou k vyšší efektivitě a stabilizaci jeho startující profesní dráhy.

PROGRAM:

Program dopolední části:

10:00 - 10:05 Zahájení, úvod, organizační záležitosti - Daniel Janata, moderátor, facilitátor

10:05 - 10:20 Začínají učitel - kategorie české vzdělávací politiky a východiska k jejímu definování - Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

10:20 - 11:40 Blok pedagogických výzkumů

     10:20 - 10:40 Začínající učitelé na základních školách. Chtějí zůstat, nebo odejít? - doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., 

                            doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

     10:40 - 11:00 Uvádějící učitel a jeho podpora začínajícímu učiteli - PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

     11:00 - 11:20 Proces uvádění začínajících učitelů - Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Klára Záleská

     11:20 - 11:40 Věková struktura pedagogů ZŠ v Plzeňském kraji - Mgr. Martina Robotková

Přestávka 11:40 – 11:50

11:50 - 12:10 Adaptační období pro začínající učitele: analýza zahraničních přístupů – prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

12:10 - 12:30 Model systému podpory začínajících učitelů – Mgr. Monika Brodská

Přestávka 12:30 – 13:15

Program odpolední části:

13:15 - 14:15 Prezentace ředitelů škol – Adaptace začínajícího učitele

 1. Malotřídní základní škola – Mgr. Jaroslav Střeštík
 2. Plně organizovaná základní škola – Mgr. Ing. Vít Beran
 3. Mateřská škola – Mgr. Alena Krejčová
 4. Konzervatoř – PhDr. Romana Lisnerová

Přestávka 14:15 – 14:30

14:30 - 15:15 Kulaté stoly podle skupin složených z odborníků z řad MŠMT, zřizovatelů škol, fakult připravující učitele a škol

15:15 - 15:45 Prezentace výstupů z kulatých stolů 

15:45 - 16:00 Ukončení Odborného panelu

 

Odborníci - panelisté na jednání Odborného panelu:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Mgr. Ing. Vít Beran - ředitel Základní školy Kunratice, Praha

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík - ředitel Základní školy Šeberov, Praha

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Cílem činnosti Odborného panelu je zajišťování konsenzuálního názoru na danou oblast. Akcentem činnosti je vytváření shody na tom, jaké aspekty přispívají ke kvalitě práce škol/učitelů s žáky. 

Panel je neformální poradní autoritou pro sekci Vzdělávání MŠMT a je podpůrným nástrojem změn v klíčových tématech vzdělávací politiky.

Nadpis
Kategorie

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Termín konání: 27. 2. 2019, 10:00 - 16:00

Místo konáníNárodní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, Konferenční centrum, budova C

Hlavní téma Odborného paneluZačínající učitel: problémy – potřeby – podpora

Účel: Analyzovat problémy a potřeby začínajících učitelů, pojmenovat a nastavit formy a nástroje jejich podpory

Hlavní cíl: Na základě poznatků z pedagogických výzkumů nabídnout kroky a postupy směřující k podpoře začínajícího učitele ve fázi pregraduální přípravy a adaptace ve škole, které povedou k vyšší efektivitě a stabilizaci jeho startující profesní dráhy.

PROGRAM:

Program dopolední části:

10:00 - 10:05 Zahájení, úvod, organizační záležitosti - Daniel Janata, moderátor, facilitátor

10:05 - 10:20 Začínají učitel - kategorie české vzdělávací politiky a východiska k jejímu definování - Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

10:20 - 11:40 Blok pedagogických výzkumů

     10:20 - 10:40 Začínající učitelé na základních školách. Chtějí zůstat, nebo odejít? - doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., 

                            doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

     10:40 - 11:00 Uvádějící učitel a jeho podpora začínajícímu učiteli - PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

     11:00 - 11:20 Proces uvádění začínajících učitelů - Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Klára Záleská

     11:20 - 11:40 Věková struktura pedagogů ZŠ v Plzeňském kraji - Mgr. Martina Robotková

Přestávka 11:40 – 11:50

11:50 - 12:10 Adaptační období pro začínající učitele: analýza zahraničních přístupů – prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

12:10 - 12:30 Model systému podpory začínajících učitelů – Mgr. Monika Brodská

Přestávka 12:30 – 13:15

Program odpolední části:

13:15 - 14:15 Prezentace ředitelů škol – Adaptace začínajícího učitele

 1. Malotřídní základní škola – Mgr. Jaroslav Střeštík
 2. Plně organizovaná základní škola – Mgr. Ing. Vít Beran
 3. Mateřská škola – Mgr. Alena Krejčová
 4. Konzervatoř – PhDr. Romana Lisnerová

Přestávka 14:15 – 14:30

14:30 - 15:15 Kulaté stoly podle skupin složených z odborníků z řad MŠMT, zřizovatelů škol, fakult připravující učitele a škol

15:15 - 15:45 Prezentace výstupů z kulatých stolů 

15:45 - 16:00 Ukončení Odborného panelu

 

Odborníci - panelisté na jednání Odborného panelu:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Mgr. Ing. Vít Beran - ředitel Základní školy Kunratice, Praha

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík - ředitel Základní školy Šeberov, Praha

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Cílem činnosti Odborného panelu je zajišťování konsenzuálního názoru na danou oblast. Akcentem činnosti je vytváření shody na tom, jaké aspekty přispívají ke kvalitě práce škol/učitelů s žáky. 

Panel je neformální poradní autoritou pro sekci Vzdělávání MŠMT a je podpůrným nástrojem změn v klíčových tématech vzdělávací politiky.

datum

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu, zajištěním informací týkajících se vedení lidí nebo rozšiřováním dalších profesních kompetencí. SKŘ chce také nabídnout prostor pro sdílení osobních zkušeností.

„Ustanovení SKŘ je v českém školství svým způsobem přelomový krok,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Mimo jiné poukazuje na to, že systematický profesní rozvoj ředitelů a vedení škol je jedním z klíčových prvků vzdělávacího systému, na který kladou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i zřizovatelé škol velký důraz.“

Členy SŘK jsou kromě ředitelů škol také zástupci MŠMT, ČŠI, NÚV a NIDV. Při sestavení nebyla opomenuta ani role zřizovatelů, členy jsou i zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Arcibiskupství pražského. Mezi členy patří také zástupci vysokých škol a odborné pedagogické veřejnosti.

„Plénum Stálé konference ředitelů se bude setkávat čtyřikrát ročně, jednotlivé sekce každé dva měsíce,“ říká Mgr. Bc. Martina Hovorková, týmová manažerka klíčové aktivity Management, a doplňuje: „Členové SKŘ se budou zabývat například Standardem ředitele nebo Modelem profesního rozvoje vedení škol, který v sobě zahrnuje i doporučení k systematickému a kontinuálnímu vzdělávání ředitelů a jejich zástupců v průběhu celé kariéry.“

Předsedou SKŘ se stal PaedDr. Josef Rydlo, jmenovaný ředitelkou NIDV Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou. Zvolenými místopředsedy čtyř sekcí SKŘ jsou:

 • Kamila Podrápská, Ph.D. – místopředsedkyně Sekce mateřských škol
 • Bc. Vlastimil Hubert – místopředseda Sekce základních škol
 • Mojmír Šemnický, MBA – místopředseda Sekce středních a vyšších odborných škol
 • Jiří Stárek – místopředseda Sekce základních uměleckých škol

Během ustavujícího jednání se členové SKŘ seznámili s Modelem systému podpory profesního rozvoje vedení škol, s cíli a strukturou SKŘ a se základními dokumenty a harmonogramem činnosti SKŘ. Proběhla také volba místopředsedů. Nezbytnou součástí jednání bylo stanovení nejbližších úkolů a zpracování plánů činností SKŘ pro rok 2019.