Knihy

Náhled Informace

Hanušová, Světlana a kol. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8889-4

Vítečková, Miluše. Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-731-5269-7

Vinter, Vladimír a Ivo Králíček. Začínající učitel biologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-24450-21-6.

Lomnický, Igor a kol. Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha: Verbum, 2017. ISBN 978-80-87800-40-9.

Magová, Lenka a kol. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum, 2016. ISBN 978-80-87800-28-7.

Lazarová, Bohumíra et al. Podpora učení ve školách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8310-3.

Lacina Lubor, Petr Rozmahel a Jitka Kominácká. Příručka mentoringu: posilování mentorských kapacit pedagogů. Brno: Barrister & Principal, 2016. Pevná vazba ISBN 978-80-7485-067-7. E-kniha ISBN 978-80-210-8922-8.

Kratochvílová, Jana, Hana Horká a Lucie Škarková. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7894-9.

Gadušová, Zdenka a kol. Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra: FF UKF v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0643-3.

Juklová, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-266-9.

Starý Karel, Dominik Dvořák, David Greger a Karolína Duschinská. Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2087-9.

Píšová, Michaela, Karolina Duschinská a kol. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: PF UK v Praze, 2011. ISBN 978-807-2905-188.

Hrabal, Vladimír a Isabella Pavelková. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.

Dytrtová, Radmila a Marie Krhutová. Učitel – Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

Pol, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4499-9.

Podlahová, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-474-8.

Vašutová, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4.

Spilková, Vladimíra a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

Vašutová, Jaroslava. Být učitelem. Praha: PF UK, 2002. ISBN 80-7290-077-3.

Odell, J. Sandra and Leslie Huling. Quality Mentoring for Novice Teachers (Kvalitní mentoring pro začínající učitele). USA: Rowman & Littlefield, 2000. ISBN 9780912099378.

Šimoník, Oldřich. Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0944-6.

Tmej, Karel. Uvádění začínajících učitelů základních a středních škol do praxe. Praha: SPN, 1980. ISBN 14-586-80.

Kapitoly v monografii

 • Csandová, Eva. Komparácia systémov uvádzania začínajúceho učiteľa do praxe v predprimárnom a primárnom prostředí. In Kohnová, Jana (Ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 193-203. ISBN978-80-7290-625-3.
 • Lampertová, Alena. Adaptačný program pre začínajúceho učitel’a – pomoc alebo povinnosť? In Kohnová, Jana (Ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 173-181. ISBN978-80-7290-625-3.
 • Szimethová, Monika a Adriana Wiegerová. Postavenie začínajúceho učiteľa v legislatívnom rámci vybraných Európskych krajín. In Kohnová, Jana (Ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 165-172. ISBN978-80-7290-625-3
 • Vítečková, Miluše and Zdenka Gadušová. International Research in the Field of Novice Teachers' Induction. In Rabensteiner, Pia-Maria & Rabensteiner, G. Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2014. pp. 87-106. ISBN 978-3-8340-1395-8

Odborné články

Zahraniční zdroje

 • Klassen, Robert, Tracy L. Durksen, Waleed Al Hashmi, Lisa E. Kim, Ken Longden, Riitta-Leena Metsäapelto, Anna-Maija Poikkeus and János G. Györi. National context and teacher characteristics: Exploring the critical non-cognitive attributes of novice teachers in four countries (Národní kontext a charakteristiky učitelů: Zkoumání kritických nekognitivních atributů začínajících učitelů ve čtyřech zemích). Teaching and Teacher Education, 2018, vol. 72, pp. 64-74.
 • Heikkinen Hannu T., Jane Wilkinson, Jessica Aspfors and Laurette Bristol. Understanding mentoring of new teachers: Communicative and strategic practices in Australia and Finland (Porozumění mentoringu začínajících učitelů: Komunikační a strategické postupy v Austrálii a Finsku). Teaching and Teacher Education, 2018, vol. 71, pp. 1-11.
 • Kemmis Stephen, Hannu L. T. Heikkinen, Göran Fransson, Jessica Aspfors and Christine Edwards-Grovesa. Mentoring of new teachers as a contested practice: Supervision, support and collaborative self-development (Mentoring nových učitelůjako zpochybnění praxe: Dohled, podpora a společný seberozvoj). Teaching and Teacher Education, vol. 43, pp. 154-164.
 • Zuljan Milena Valenčič and Barica Marentič Požarnik. Induction and Early-career Support of Teachers in Europe (Uvádějící a raná profesní podpora učitelů v Evropě). European Journal of Education, 2014, vol. 49, no. 2, pp. 192-205.
 • Mansfield, Caroline, Susan Beltman and Anne Price. ‘I’m coming back again!’ The resilience process of early career teachers (Proces odolnosti začínajících učitelů). Teachers and Teaching, 2014, vol. 20, pp. 547-567, https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937958
 • Darling-Hammond Linda, Stephen P. Newton and Ruth Chung Wei. Developing and assessing beginning teacher effectiveness: the potential of performance assessments (Rozvoj a hodnocení počáteční efektivity učitele: potenciál hodnocení výkonnosti). Educ Asse Eval Acc, 2013, vol. 25, no. 3, pp. 179–204, https://doi.org/10.1007/s11092-013-9163-0.
 • Ingersoll Richard M. and Michael Strong. The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning Teachers: A Critical Review of the Research (Dopad uváděcích a mentorských programů pro začínající učitele: Kritická zpráva výzkumu). Review of Educational Research, 2011, vol. 81, no. 2. pp. 201 – 233.
 • Vítečková, Miluše and Zdenka Gadušová. Teachers Professional Induction in the Czech Republic and American Journal of Educational Research. 2010, vol. 2, no. 12, pp. 1131-1137, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.207.
 • Fantilli, Robert and Douglas E. McDougall. A study of novice teachers: Challenges and supports the first years (Studie začínajících učitelů: výzvy a podpory v prvních letech).Teaching and Teacher Education. 2009, vol. 25, no. 6, pp. 814–825.
 • Wang Jian and Sandra Odell. An alternative conception of mentor–novice relationships: Learning to teach in reform-minded ways as a context (Alternativní koncepce vztahů mentor-začínající učitel: učení učit se v kontextu reforem). Teaching and Teacher Education, 2007, vol. 23, no. 4, pp. 473-489.
 • Harrison Jennifer, Sue Dymoke and Tony Pell. Mentoring beginning teachers in secondary schools: An analysis of practice (Mentoring začínajících učitelů na středních školách: Analýza praxe). Teaching and Teacher Education, 2006, vol. 22, no. 8, pp. 1055–1067.

Příspěvky ve sborníku

Náhled Informace

Hanušová, Světlana, Tomáš Janík, Eva Minaříková, Tomáš Kohoutek, Miroslav Janík, Klára Uličná a Jan Mare. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.

Vítečková, Miluše, Miroslav Procházka, Zdenka Gadušová a Eva Stranovská. Teacher at the start of his career and his personal needs (Učitel na začátku své kariéry a jeho profesní potřeby). Proceedings of the 13th International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2016,pp. 624-632. ISBN 978‐80‐213‐2646‐0.

Vítečková, Miluše, Zdenka Gadušová and Margareta Gafabiková Pártlová. Novices’ and trainee teachers’ perspectives on the application of knowledge in practice (Pohled začínajících a uvádějících učitelů na využití znalostí v praxi). Proceedings of the 11th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2014, pp. 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8.

Lukas, Josef a Roman Švaříček. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. Příspěvek prezentovaný na XV. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 2007.

O seznamu doporučené literatury

Seznam doporučené literatury je zpracován za účelem poskytnutí přehledu zdrojů vztahujících se k tématu začínající učitel a jeho uvádění. Cílem rešerše je usnadnit orientaci v tématu a poskytnout k němu základní informace.

Klíčová slova: začínající učitel, uvádějící učitel, uvádění učitele do praxe, mentoring

Jazykové vymezení: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk

Časové rozmezí: Časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši je od roku 2000 do roku 2018, větší důraz je kladen na zdroje od roku 2010 do roku 2018. Zdroje uvedené před rokem 2000 jsou vybrány na základě důležitosti ve vztahu k tématu.

Uspořádání záznamů: Záznamy jsou řazeny chronologicky – od nejnovějšího, a to vždy pod příslušným typem zdroje.

Zdroje: Katalog Národní knihovny České republiky, databáze SCOPUS, WoS, ScienceDirect, dále Google Scholar, online vědecké časopisy Pedagogika, Pedagogika.sk, Pedagogická orientace, volný internet.

Celkový počet záznamů: 63

Typ záznamů: citace dle normy ČSN ISO 690

Zpracovala: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět