Konalo se druhé setkání Stálé konference ředitelů

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ ke Standardu ředitele a představení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Poprvé tak SKŘ vydala usnesení, tentokrát k předloženému Standardu ředitele, který měli její členové možnost připomínkovat. Významným bodem usnesení je navržení pracovní skupiny, která se bude dále podílet na dopracování tohoto dokumentu.

Na jednání byla představena prof. PhDr. Arnoštem Veselým, Ph.D. a Ing. Radko Sáblíkem dosavadní práce na připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Členové SKŘ poskytli zpětnou vazbu k aktuálním otázkám. Dále byly domluveny další formy spolupráce, ať už formou připomínkování předložených materiálů nebo aktivním zapojením se do připravovaných akcí typu – konference či kulaté stoly.

Všem přítomným členům i pozvaným hostům děkujeme za účast a těšíme se na další výstupy vzniklé z práce jednotlivých Sekcí.