Proběhlo první jednání kolokvia Národního kabinetu Informatika a ICT

Dne 6. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a definování témat pro podporu škol. Setkání se mimo jiné zúčastnila Mgr. Klára Bezděková, ředitelka odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT.

Mgr. Klára Bezděková vyzdvihla důležitost projektu a zmínila jeho význam nejen pro současnost, ale zejména  jeho přesah do budoucnosti. Zmínila, že kabinety navazují na pedagogická centra, která byla velmi cenná a byla zrušena v roce 2005. Podle jejího názoru poskytovala pedagogům prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, prostor pro další učení se a prostor pro další profesní rozvoj. „Na tuto tradici by kabinety rády navázaly,“ shrnuje Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Kabinet Informatika a ICT je o to důležitější, že bude přispívat k zavádění digitálních technologií do běžné výuky a bude napomáhat ke zvyšování digitální gramotnosti.“

V únoru 2019 proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu se uskuteční také první jednání Národního kabinetu Český jazyk a literatura (13. 3. 2019).

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.