Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/21 – jak na to?

Legislativa zůstává stejná jako v letech minulých, mění se jenom forma zápisů.

Situace, které mohou nejčastěji nastat:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Délku zápisu určí ředitel školy (obvykle po dohodě se zřizovatelem).

 Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Doporučujeme žádat pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje a ředitel by musel pro každý doporučený dopis chodit na poštu.
 3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 4. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – tam si je ředitel vyzvedne.
 5. Osobním podáním jen v případě, že škola zajistí organizaci příjmu žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Škola vyvěsí na webových stránkách, zda a jakým způsobem bude možné podat žádosti osobně.
 6. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 •         jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 •         datum narození,
 •         místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 •         označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 •         podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 •         jméno a příjmení tohoto zástupce – k tomu žádáme kopii rodného listu.
 •         místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pěstoun není zákonný zástupce. V jeho případě je nutné přes OSPOD zjistit, kdo má právo dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Postup přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 • Zákonný zástupce podá žádost o přijetí
 • Ředitel ji ověří podle rodného listu, popř. podle místa bydliště
 • Vydá rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zveřejní registrační čísla přijatých dětí na webu školy a na úřední desce školy – po dobu nejméně 15 dnů. Takto jsou zákonní zástupci informováni, že je dítě přijato. Tištěný text se rodičům vydává pouze na základě žádosti (ústní, písemná atd.)
 • Rozhodnutí vydává ředitel až po skončení zápisů (ani když ví, že všechny přihlášené děti přijme, nemůže vydávat rozhodnutí průběžně během zápisu). 
 • Číslo jednací na Rozhodnutí o přijetí – doporučujeme číslovat správní řízení – přijetí, přestupy žáků – v každém roce nově od 1. 1. do 31. 12. Uvedeme pořadové číslo/ rok – př. 1/2020 … Spisová značka SZ – 01 (podle pořadového čísla u čísla jednacího)
 • Ředitel založí spis – Sběrný arch, v něm je vložená žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o přijetí. Kopii rodného listu doporučujeme skartovat, abychom neshromažďovali zbytné údaje.
 • Spisy ředitel založí do spisovny – skartují se po 10ti letech – skartační znak S – 10

Odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce podá v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky.

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 •         Kopie rodného listu dítěte – vždy
 •         Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 •         Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud je žádost doložena oběma odbornými doporučeními, ředitel vydá rozhodnutí o odkladu. Založí spis. Skartační lhůta je 10 let, znak S – 10.

Zákonný zástupce  podá žádost, ale nemá potřebná doporučení:

Ředitel zahájí souběžně 2 správní řízení:

 1. zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a ředitel dítě přijme (pokud má kapacitu)
 2. zákonný zástupce podá žádost o odklad povinné školní docházky a ředitel školy vydá Usnesení o přerušení správního řízení. Vyzve zákonné zástupce k doložení chybějících dokumentů – lhůtu lze prodloužit nejpozději do 31. 8. 2020.

Zákonný zástupce dodá ve stanovené lhůtě požadované doklady. Ředitel ukončí přerušení správního řízení a vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Tím, že dítě do první třídy nenastoupí, řízení nebude naplněno a žádost nebude platná.

Rozhodnutí o odkladu, přerušení řízení a ukončení přerušení se předávají zákonným zástupcům. Číslo jednací doporučujeme uvést podle podacího deníku s vyznačením, jakou formou byl dokument předán (často dáváme do vlastních rukou). Převzetí do vlastních rukou musí zákonný zástupce podepsat.

Zákonný zástupce nedodá potřebná potvrzení do 31. 8. 2020. Dítě musí nastoupit do 1. třídy, ředitel školy pak může povolit dodatečný odklad podle 37 odst. 3 a 4 zákona č. 564/2004 Sb., (školský zákon).

O dodatečném odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky (vychází přitom z faktických zkušeností pedagogických pracovníků pracujících s daným dítětem).

Řízení o dodatečném odkladu povinné školní docházky se zahajuje nejpozději do konce prvního pololetí školního roku, ve kterém žák začal plnit povinnou školní docházku, a to buď na základě žádosti zákonného zástupce žáka, nebo z moci úřední (v tomto případě je nezbytný souhlas zákonného zástupce žáka). K rozhodování o dodatečném odkladu povinné školní docházky nejsou vyžadována žádná další doporučení, potvrzení apod. (např. odborného lékaře, školského poradenského zařízení).

Pokud z kapacitních důvodů ředitel nemůže dítě přijmout, postupuje podle správního řádu.

Postup je uveden velmi přehledně se vzory dokumentů na webové adrese: https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Legislativa-pro-skoly/metodika-k-rozhodovani-reditele-o-neprijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-zs-1


Autorka: Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka ZŠ Prodloužená, Pardubice Polabiny a členka sekce ZŠ Stálé konference ředitelů

Zpět