On-line výuka na VOŠ a SŠVZZ Třebíč

Za spolupráce všech pedagogů, napříč předměty všeobecnými i odbornými, nastavila škola prostředky a pravidla vzájemné komunikace při on-line vzdělávání podle doporučení MŠMT.

Stavební kameny byly položeny už v loňském školním roce, kdy bylo zavedeno vzdělávací prostředí Office 365. Díky aplikacím Microsoft Teams, OneNote, SharePoint, One Drive a Stream se podařilo rychle zajistit kontinuitu vzdělávání i v nové situaci, kdy je nutné učit „na dálku“.

Třídní kniha je vedena v elektronické podobě prostřednictvím systému Bakalář. Vyučující i žáci mají zajištěný přístup do systému, hodiny jsou dle rozvrhu průběžně zapisovány.

Hlavním kritériem systému on-line vyučování je funkčnost zvoleného způsobu komunikace, a to s ohledem na podmínky školy a rodin. Platforma prostředí Office 365 se ukázala jako velmi efektivní řešení.

Komunikace je základ 

V první řadě byla zachovaná plynulá komunikace mezi vedením školy a učiteli. Pravidelně každý den ráno v 7 hodin se konají porady vedení školy - ředitelky a zástupců jednotlivých oborů. V 7:30 následují schůzky s učiteli v rámci předmětových komisí: předměty všeobecně vzdělávací, zdravotnické a zemědělské. Porady probíhají prostřednictvím videokonferencí v aplikaci Teams. Řeší se koordinace výukových aktivit, předávají se informace mezi učiteli, sdílejí se zkušenosti. Důležitá je vzájemná podpora. K individuálním konzultacím či k řešení jednotlivých záležitostí se kromě videohovorů využívají i audiohovory a chatování. Zápisy z porad jsou dostupné v písemné formě v prostředí aplikace OneNote.

Mimo každodenních porad jsou od počátku on-line vzdělávání zavedena, také prostřednictvím videokonferencí, školení pro učitele. Jejich obsahem je zejména využívání možností jednotlivých aplikací Office 365, podstatný prostor je věnován řešení konkrétních problémů, s nimiž se učitelé setkávají. Školení jsou nahrávána a videa ukládána do aplikace Stream k možnému pozdějšímu zhlédnutí.

Škola se postupně také zabývala potížemi studentů, toleruje jejich individuální technické problémy, žákům a rodičům však, vzhledem k dlouhodobému vzdělávání na dálku, od počátku zdůrazňovala nutnost funkčního internetového připojení.

Vlastní výuka

K vlastní výuce slouží prostředí Teams. Výuka probíhá on-line, podle rozvrhu hodin, prostřednictvím audio a videohovorů, zadáváním úkolů, sdílením řešení a postupů. Rozvrh hodin byl upraven, zkrácen cca na polovinu. Třídy mají 16 až 18 vyučovacích hodin za týden, výuka probíhá každý den od 8:00 do max. 12:25 hodin. Jednou týdně mají třídy společně se svým třídním učitelem třídnickou hodinu. Tyto hodiny jsou důležité pro možnost vzájemné komunikace, pro sdílení zkušeností, pro průběžné vyhodnocování zapojení žáků i pro jejich podporu.

Aplikace OneNote, která je přímo propojená s Teamsy, je naplněna materiály do výuky. Obsahuje textové dokumenty, prezentace, fotografie, odkazy na videa apod. Materiály mohou žáci využívat během samotné on-line výuky, ale také v průběhu domácí přípravy.

Obsah vzdělávání je koordinován ve spolupráci s vyučujícími. Vzhledem k omezení počtu hodin a ke změně ve způsobu vzdělávání bylo nutné se dohodnout na prioritách a pravidlech. Podstatný je výběr toho nejdůležitějšího z obsahu ŠVP, který je realizovatelný vzděláváním na dálku. Klíčová je přiměřenost úkolů. Smyslem výukových aktivit není primárně sběr podkladů pro klasifikaci.

Informovanost

Prostředí aplikace SharePoint poskytuje prostor pro základní informovanost žáků i pedagogů. Jde o jakousi on-line nástěnku s nejdůležitějšími zprávami z dění školy, ty se týkají nejen vlastní výuky, ale i mimoškolních aktivit.

Do činnosti on-line školy se ve spolupráci s výchovnou poradkyní velmi aktivně zapojil i Školní senát. Zástupci žáků jednotlivých tříd se pravidelně scházejí prostřednictvím videokonferencí, přednáší návrhy a připomínky k chodu školy, ke způsobu výuky. Senát mimo jiné koordinuje dobrovolnickou činnost v průběhu nouzového stavu, žáci školy pomáhají ve zdravotnických zařízeních i zemědělských podnicích, šijí roušky. Mimo to na studentském SharePointu vzniká sbírka motivačních citátů a učitelských perliček a studenti si vytvářejí soutěžní kvizy.

Podpora žáků 

Škola se snaží, aby vzdělávání bylo i za podmínek nouzového stavu komfortní a motivující. Přizpůsobuje výuku možnostem žáků, tyto možnosti nepřeceňuje, avšak zároveň studenty a jejich vlastní zodpovědnost nepodceňuje. Stále je kladen velký důraz na zpětnou vazbu – přímo v konkrétních vyučovacích hodinách, ale také na pravidelných třídnických hodinách.

Zvláště citlivá je oblast přípravy maturantů a průběhu přijímacích zkoušek. Z diskuzí vedených v mediích se zatím mluví pouze o maturitě zahrnující všeobecné předměty, avšak odborným předmětům a praktické části maturity se pozornosti v podobě konkrétních sdělení zatím nedostalo. To se týká i dalších vzdělávacích záležitostí školy, jako je zbrojní průkaz, řidičský průkaz, myslivecké zkoušky, praxe zdravotnická a zemědělská. Vedení školy hledá i pro tyto problémy řešení.

Přes určité obtíže při zavádění on-line výuky představuje tato neplánovaná situace pro další prezenční výuku příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie k podpoře moderního způsobu výuky, s přihlédnutím k dalšímu využití nabytých zkušeností v profesní praxi absolventů.


Autor: vedení školy VOŠ a SŠVZZ Třebíč a Mgr. Soňa Hořínková, předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina

Zpět