Tým krajského pracoviště NPI ČR v Plzni připravil pro ředitele škol další formu možné podpory distančního vzdělávání. Jedná se o dokument Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku.

Strategie vychází z podnětů ze strany učitelů, ředitelů, ale také rodičů a dalších zúčastněných osob, které se v těchto dnech výukou na dálku intenzivně zabývají. Jedná se o pomůcku, která díky návodným otázkám může pomoci řediteli či jiné odpovědné osobě nastavit ve škole systém online vzdělávání tak, aby byl využitelný i v době kombinované výuky prezenční a distanční, případně v běžném režimu školy pro žáky dlouhodobě nepřítomné. Dokument se nezabývá doporučeními konkrétních aplikací či platforem, ale představuje body, které je třeba si na počátku tvorby strategie ve škole ujasnit.

Strategie vede uživatele k potřebě zmapovat si aktuální situaci v dané škole, platformy použitelné při vzdělávání, zkušenosti pedagogů a žáků s touto formou práce a jejich reálné možnosti. Většinově jde o fázi, kterou v krizových situacích „přeskakujeme“, čímž často dochází k nejednotnému postupu, ke zbytečným „slepým“ procesům, k pozdější nutnosti návratu na začátek. Mezi další popisované bloky patří tvorba systému online výuky, nastavení vzdělávacího obsahu, komunikace se žáky a rodiči, vzájemná podpora, monitorování a vyhodnocování distančního vzdělávání a využití poznatků při běžném chodu školy.

Výuka na dálku probíhá již druhým měsícem a většina škol svůj systém práce v online prostředí má. Cílem dokumentu „Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku“ není tedy pouze zmapování a upravení současné situace v rámci školy, ale také využití získaných dovedností a nastavených procesů i nadále, a to v jejím běžném chodu. Ukázka zde:


VRACÍME SE DO BĚŽNÉHO CHODU ŠKOLY

Co je třeba zajistit pro návrat do běžné výuky?

Jak využijeme zkušenosti z online vzdělávání pro další profesní rozvoj učitelů a zlepšení ICT vybavení školy?

Jaké prvky distanční výuky bychom mohli využít v běžném provozu školy?

Tipy:

  • připravíme rámcovou koncepci výuky po obnovení prezenčního vzdělávání
  • upravíme stávající učební plány, promyslíme přesuny učiva, aktualizujeme stávající ICT plán školy
  • informujeme pedagogy, žáky a rodiče o nastavení výuky a způsobu hodnocení po návratu do škol
  • reflektujeme současnou vybavenost školy ICT technologiemi i úroveň distančního vzdělávání
  • zjištěné poznatky využijeme při tvorbě plánu profesního rozvoje pedagogů v rámci informatického myšlení a digitální gramotnosti či obnovy školní ICT infrastruktury
  • monitorujeme oblíbené platformy, nástroje a zdroje pro distanční vzdělávání
  • vytipujeme ověřené distanční prvky výuky pro následné využití i v běžném vzdělávacím režimu
  • zmapujeme možnosti využití dotačních zdrojů pro pokrytí potřeb školy

 Máme koncepci výuky po ukončení nouzového stavu v ČR. Získané zkušenosti využijeme v běžném vzdělávacím režimu i pro rozvoj pedagogů a vybavení školy.


Zpracovaný materiál přináší tipy pro zástupce škol, kteří celý systém online výuky ve škole zaštiťují a upravují dle aktuálních potřeb.

Věříme, že bude užitečnou pomůckou pro výuku i v době po ukončení mimořádného stavu.

Celý dokument si můžete stáhnout ZDE.

Autor strategie: Tým pracovníků NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň


Autorka: za tým krajského pracoviště Plzeň Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková, odborný krajský metodik v Plzeňském kraji

Zpět