Nadaní žáci a distanční výuka

Před dvěma měsíci jsme byli postaveni před novou a hlavně neočekávanou situaci – distanční výuku. Po zpětném ohlédnutí můžeme konstatovat, že výuka funguje a posunujeme se dál.

Ráda bych se zamyslela nad výukou nadaných žáků, s kterými v naší škole intenzivně pracujeme. Co vše tato výuka zahrnuje? Určitě mezi základní zásady práce s těmito dětmi patří umožnění zpracování úkolů rychlejším tempem, náročnější přístup ve výuce, přísun nových podnětů i výzev. Práce s těmito dětmi je zajímavá, na druhou stranu velmi náročná – pedagog musí zůstat otevřený jiným názorům, s dětmi polemizovat, nechat je tvořivě argumentovat a podporovat je v aktivním myšlení. Podpora divergentního myšlení hraje prim, bohužel domácí vzdělávání plně neumožňuje aktivní kolektivní spolupráci, kdy se děti učí vzájemnému respektu, argumentaci i obhajování svých myšlenek, společnému řešení zadaných úkolů. V kolektivní práci je kladena podpora k vytváření zajímavých úloh, iniciace vymýšlení projektů, experimentů a zajímavých situací.

Distanční výuka pro tyto žáky podporuje kompetenci k učení a z části i kompetenci k řešení problému – samostatné myšlení, aplikace naučených pravidel, kritické myšlení, třídění informací, logické a tvořivé myšlení – vše může žák využít v rámci individuální výuky.

V čem vidím větší problém? Naplnění kompetencí komunikativních, sociálních i personálních nelze v současnosti plně realizovat. Postrádám tvůrčí aktivitu, která je vytvořena při přímé práci, jak ze strany žáků, tak pedagoga. Tvůrčí aktivity při společné výuce lze nahradit jen z části, vzájemné naslouchání a komunikace je základ při tvorbě a následném řešení problémů. Je možné argumentovat, že někteří jedinci jsou silné individuality a nemají potřebu se dělit o své myšlenky a tvůrčí výsledky. Právě proto je třeba pracovat v kolektivu, zapojit tyto žáky do společné práce, vést je ke vzájemné akceptaci a naslouchání názorů druhých.

Co říci závěrem? Stávající situace nás naučila velmi kreativně pracovat i v oblasti práce s nadanými žáky, snahou je nabídka zajímavých online aktivit, rodičům byla nabídnuta spolupráce s nadačním fondem Qiido, který se zabývá podporou mimořádně intelektově nadaných žáků, samozřejmostí jsou individuální konzultace s vyučujícími.

Pozitivem je vstřícná komunikace s rodiči, výborná zpětná vazba při plnění zadaných úkolů, která je předpokladem úspěšného restartu při návratu k běžné školní výuce.


Autorka: Mgr. Renata Balejová, vyučující na 28. ZŠ Plzeň a předsedkyně krajského kabinetu Matematika a její aplikace v Plzeňském kraji

Zpět