Zapojení PF UJEP v době pandemie

Mimo pedagogů v mateřských, ale i na základních a středních školách, kteří se potýkají s aktuální situací a distanční výukou, nesmíme zapomenout ani na budoucí pedagogy, studenty vysokých škol. Studenti z Pedagogické fakulty UJEP se do pomoci během pandemie koronaviru také aktivně zapojili, a to již od samého počátku.

Již od poloviny března bylo zahájeno hlídání dětí zaměstnanců UJEP v prostorách rektorátu, kde studenti PF UJEP pomáhali žákům s domácími úkoly a věnovali se mimo jiné volnočasovým aktivitám. Na to aktivně navázali další dobrovolnické činnosti, a to nejen ze strany studentů, ale i zaměstnanců PF UJEP, kteří se také aktivně zapojili, činnosti koordinovali, a také šířili mezi studenty nabídky s tím, kde je potřeba pomoci.

Pomoc byla poskytnuta jak v mateřských školách, tak i na základních a středních školách, kde se studenti fakulty podíleli především na realizaci distančních opor (například tvorbě pracovních listů), vlastní distanční výuce, kontrole úkolů a pomáhali zkrátka se vším, co bylo potřeba. Mnoho studentů také pomáhalo doučovat a hlídat děti v dětských domovech, jelikož jsou i vychovatelé v této době přetíženi a se všemi žáky nestačí domácí úkoly vypracovávat. Jako studentka PF UJEP také vím, že někteří mí spolužáci pomáhali žákům posledních ročníků středních škol s přípravou k maturitní zkoušce.

Studentky a studenti z pedagogické fakulty UJEP pomáhali nejen s distanční výukou a doučováním, ale také s obstaráváním nákupů pro seniory, šitím a dodáváním roušek do domovů důchodců i zdravotnických zařízení, i s tiskem ochranných štítů na 3D tiskárnách. Karel Šíma, student oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ, vystoupil v pořadu „UčiTelka“ a Barbora Slámová, studentka KBO, se rozhodla využít ke vzdělávání Instagram, kam přidává v rámci svého profilu „cestina_na_pohodu“ nejen výuková videa, ale i rady a tipy v oblasti gramatiky.

Na závěr bych chtěla dodat také to, že nejen Pedagogická fakulta, ale také další fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se aktivně zapojili. Například Přírodovědecká fakulta UJEP poskytla nanotextilii na šití soušek a podílí se na výrobě dezinfekce, Fakulta strojního inženýrství se věnuje tisku ochranných štítů, Fakulta umění a designu začala realizovat přednášky on-line v rámci FUDSTREAM, které jsou dostupné na YouTube či Fakulta zdravotnických studií, která se zapojila do pomoci v různých zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje. Zapojili se také vědci z Fakulty životního prostřední spolu a Přírodovědecké fakulty UJEP, kteří pracují na boji proti Covid-19 pomocí výzkumu a aplikace nanozymů.

Jako studentka jsem za tuto dobrovolnickou činnost a pomoc velice ráda a jsem pyšná na zapojení naší univerzity, která se dokáže i s velkým množstvím fakult a oborů spojit a spolupracovat, pomáhat tam, kde je potřeba.


Autorka: Bc. Lucie Melechovská, studentka PF UJEP a krajská koordinátorka projektu SYPO v Ústeckém kraji

Zpět