Uvádějící a začínající učitel a jejich spolupráce v čase uzavření škol

Vypnuto. Tímto slovem se dá charakterizovat nejen stav ekonomické sféry v posledních dvou měsících. Stopku dostala přibližně v polovině března také prezenční výuka na všech stupních školství (ačkoli uzavření mateřských škol bylo ponecháno na zřizovatelích). Učitelé tak byli náhle postaveni do situace, s níž se doposud nesetkali. Ze dne na den se jejich výuka musela přizpůsobit distanční formě vzdělávání. Jak se s novou situací učitelé obecně popasovali a jak se proměnila spolupráce uvádějících a začínajících učitelů z pohledu první jmenované skupiny? Také na tuto otázku odpovídají uvádějící učitelé, kteří v rámci projektu SYPO formou e-learningu a účasti v diskusním fóru naplňují požadavky workshopů, které již nebylo možné realizovat v podobě původně plánovaných prezenčních setkání.

Diskusní fórum SYPO

Od 9. dubna, kdy bylo diskusní fórum pro účastníky kurzu otevřeno, se do diskuse zapojila téměř padesátka zkušených uvádějících pedagogů z mateřských, základních i středních škol a také ze základních uměleckých škol. Mnoho z nich se přiznalo, že v nové situaci se také oni museli adaptovat na odlišné podmínky. Někteří těžili právě ze spolupráce s jim svěřenými začínajícími učiteli, kteří jsou v oblasti informačních a komunikačních technologií zběhlejší, a byli tak schopni přispět dobrou radou, podporou či tipem. Napříč všemi stupni a typy škol vznikaly ve spolupráci uvádějících a začínajících učitelů online výukové materiály – videa, pracovní listy, testy. Učitelé často společně komunikovali s dětmi, žáky a studenty e-mailem nebo skrz jiné sociální sítě (Messenger, WhatsApp, Skype apod.). Postupně se „za pochodu“ naučili pracovat s nástroji, které nabízejí možnosti alespoň trochu přiblížit výuku její prezenční podobě.

Ve fóru se objevilo několik dílčích diskusí reagujících na téma pětilístku a portfolia. U metody podporující kritické myšlení si učitelé sdíleli tipy, jak ji využívat například v mateřské škole, případně při distanční výuce. U tématu portfolia pak převládaly reakce učitelů nižších stupňů vzdělávání. Výstupy, které vznikají v této době, by měly být zachyceny v portfoliích jak uvádějícího, tak začínajícího učitele. Vznikají totiž unikátní materiály a postupy, které dokumentují ochotu a schopnost učitelů se pružně přizpůsobovat nenadálým změnám, což vyžaduje vůli k sebevzdělávání i změně jako takové.

Uvádějící učitelé v diskuzi navrhli, aby byli začínající kolegové uváděni do učitelského stavu „pasováním“ na učitele. Tento v jistém smyslu přechodový rituál by měl nováčkům po ukončení adaptačního období pomoci si uvědomit význam učitelského povolání, které mnoho z uvádějících, zkušených pedagogů chápe také jako poslání. Součástí by mohl být učitelský slib, podobně významný, jako je pro lékaře Hippokratova přísaha.

Online výuka role mnohdy otočila

V mnoha tandemech se vyrovnaly role uvádějícího a začínajícího učitele, většího prostoru se dostalo vzájemnému partnerství; několik uvádějících učitelů také přiznalo, že to náhle byli oni, kdo potřeboval pomoc a radu. Té se jim dostalo právě od jejich začínajících učitelů. Role se tak na chvíli proměnily, nutno ale podotknout, že tato změna nebyla vnímána negativně – právě naopak. Mnohdy si uvádějící učitelé uvědomili, jaké osobnostní kvality, jež předtím opomíjeli, začínající učitelé, které vedou, mají.

Vztahy začínajících a uvádějících učitelů jsou založeny na přátelství a podpoře. Obě strany spolu bývají i nyní pravidelně v kontaktu, uvádějící učitelé komunikaci hodnotí jako otevřenou, konstruktivní a kvalitní. Začínající učitelé jsou často velmi samostatní, distanční výuka mnohým z nich vyhovuje, paradoxně dochází ke zlepšení vztahů nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči. I uvádějící učitelé si distanční výuku často pochvalují. I když jim chybí přímý kontakt s dětmi, vyhovuje jim možnost organizovat si čas lépe podle svých možností, věnovat se v online setkáních zejména významným tématům a vypouštět témata okrajová a tím zamezovat přetížení dětí. Ty jsou z pohledu uvádějících učitelů odpočatější, více se na společnou výuku a na kontakt se spolužáky těší.

Adaptační proces mnoha začínajících učitelů se pomalu blíží ke konci, a tak i uvádějící učitelé budou bilancovat, nakolik se jim podařilo v tomto procesu ke zdárnému zapracování méně zkušených kolegů přispět. Nástroje, které byly v obecné rovině nabízeny jako součást projektu, obě strany ve vzájemné spolupráci využívají a pochvalují si je. Každou spolupráci ale vnímají jako unikátní, postavenou na vzájemné interakci dvou jedinečných osobností, a v tomto směru také jako specifickou.

Jak je vidět, je jen na nás, jak se ke krizi postavíme. Můžeme se jí nechat zničit, nebo k ní přistoupit jako k příležitosti k rozvoji. Pozitivní náhled na současnou situaci pomohl mnoha dvojicím uvádějících a začínajících učitelů překonat počáteční nejistotu a společně novými formami dále pracovat na stanovených cílech. Přejme si proto, aby v tomto optimistickém naladění zdárně ukončili jak adaptační období, tak školní rok, který bude pro mnoho z nich nezapomenutelný, a budou na něj dlouho vzpomínat.


Autorka: Mgr. Martina Matějíček Rozsypalová, lektorka kurzů klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO

Zpět