Spolupráce projektů v Pardubickém kraji

V současné době se školy setkávají a řeší různé problémy spojené s distančním vyučováním, možnostmi a způsoby vyučování na dálku, hodnocením žáků, organizací výuky. Jsou  kladeny velké nároky na kompetence pedagogů v používání ICT techniky a ICT nástrojů a další nezbytné a s dnešní výjimečnou dobou související znalosti a dovednosti. Z tohoto důvodu je školám a učitelům nabízena pomoc z mnoha zdrojů, ze státních i soukromých organizací i od velkého množství existujících evropských projektů. Pro ředitele škol a pedagogy proto může být složité se v této nabídce orientovat a zvolit tu, která je pro řešení jejich situace nejvíce vyhovující.

Toho jsou si vědomi zástupci evropských projektů v Pardubickém kraji, a proto se snaží pokračovat v již započaté spolupráci a vzájemném informování o své činnosti. Právě vzájemné předávání informací o nabízených aktivitách pro školy je pro projekty stěžejní, neboť tak eliminují dublování nabízených aktivit školám. Již od počátku realizace projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen „SYPO“) zástupci projektu navázali spolupráci s ostatními evropskými projekty, které jsou v Pardubickém kraji realizovány, a to projekty SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi), KAP (Krajský akční plán), I-KAP (Implementace krajského akčního plánu) a MAP (Místní akční plány).

Za účelem spolupráce probíhají pravidelná setkání, na kterých se zástupci projektů informují o nabízených aktivitách, sdělují si své zkušenosti a nápady. Snaží se tak předcházet možným časovým překryvům nabízených akcí, a tím nižšímu zájmu účastníků, sdílet interní informace a personální zdroje, a tak maximálně využít odborné pracovníky v rámci jednotlivých oblastí. Zástupci projektů společně plánují rozvoj jednotlivých oblastí vzdělávání, nabízejí si vzájemně účast na plánovaných aktivitách a jednáních jednotlivých pracovních skupin či metodických kabinetů. V této spolupráci a vzájemném sdílení zástupci projektů pokračují i v současné době, a to formou online setkání.

V Pardubickém kraji proběhlo setkání zástupců projektů SYPO, SRP, APIV B, KAP, I-KAP a MAP online formou pomocí MS Teams dne 11. května. Zástupci jednotlivých projektů se na tomto setkání informovali o nabízených online aktivitách pro školy, o nabídce webinářů a podpoře škol v distanční výuce. Vzájemné sdílení informací je přínosné právě v této době, kdy řada škol potřebuje metodicky pomoci s nejrůznějšími problémy, které s distančním vzděláváním souvisejí. Vzájemná informovanost projektů je efektivní při podpoře pedagogů, kdy mohou zástupci jednotlivých projektů využít nabídky aktivit z ostatních projektů a pomoci tak školám v lepší orientaci v nabídce a ve výběru konkrétní aktivity, která bude pro danou školu nejvíce přínosná. Z tohoto důvodu se zástupci projektů domluvili na proběhlém setkání na další vzájemné spolupráci a dalších setkáních, ať již v době pandemie či v době, kdy již budou školy opět fungovat v běžném provozu.

Přeji všem projektům efektivní spolupráci, která přinese školám lepší přehled v nabízených aktivitách.


Autorka: Ing. Radka Heřmánková, odborný krajský metodik v Pardubickém kraji

Zpět