Metodická pomoc školám při online výuce od členů krajských kabinetů Informatika a ICT

V současné době distanční výuky proběhlo před několika týdny na školách šetření České školní inspekce a na základě vyhodnocení tohoto šetření byly vybrány školy, které potřebují podporu při vzdělávání na dálku, a to jak v oblasti vzdělávání, tak i technického zabezpečení. Právě těmto školám nyní poskytuje podporu Národní pedagogický institut České republiky (dále jen „NPI ČR“). Pracovníci NPI ČR domlouvají s vedením vybraných škol konkrétní formu podpory, která je pak většinou poskytována formou online konzultací. Do poskytování podpory školám jsou zapojeni také členové krajských metodických kabinetů Informatika a ICT a krajští ICT metodici projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů), kteří učitelům radí s možnostmi, nastavením a využíváním ICT nástrojů při online výuce a řešením problémů, které s online výukou souvisejí.

Výuka ve vlastní škole

Jedním ze členů krajského metodického kabinetu Informatika a ICT v Pardubickém kraji, kteří se do pomoci školám s výukou na dálku zapojili je Mgr. Marie Novotná, která kromě členství v krajském metodickém kabinetu Informatika a ICT učí na 1. stupni Základní školy Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283 a zastává též funkci školního ICT koordinátora. Na základní škole zajišťují online výuku pomocí aplikace Microsoft Teams, kterou na škole zavedli v době uzavření škol. S aplikací mají velmi pozitivní zkušenosti, neboť se jim podařilo zapojit většinu žáků do výuky na dálku. Aplikace Microsoft Teams umožňuje pedagogům sdílení výuky, zadaných úkolů a studijních materiálů se žáky a to vše na jednom místě. Mgr. Marie Novotná využívá při výuce také nejrůznější kvízy a hry. Každodenní výuku a úkoly s žáky řeší během dopoledního online vzdělávání. Podařilo se jí tak motivovat žáky k výuce, že všichni žáci se online výuky účastní. Rodiče žáků velice ocenili pravidelné online vzdělávání, neboť se nemusí v takové míře na výuce svých dětí podílet a žáci si své školní povinnosti plní. Žáci, kteří nemají doma počítač či tablet, se zapojují do výuky pomocí svých mobilních telefonů, ve kterých je též možnost využití aplikace Microsoft Teams.

Pomoc ostatním školám

Mgr. Marie Novotná se zúčastnila již několika online konzultací s vedením a učiteli, kteří potřebovali pomoci s výukou na dálku. Na těchto konzultacích se věnovali možnostem online výuky, využití různých ICT aplikací i zapojení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mgr. Marie Novotná je informovala o metodách, které používají v její škole. „Důležité je základní rozhodnutí vedení školy, zda půjdou při online výuce cestou Google nebo Office 365. Oba tyto nástroje mají podobné principy i benefity. Nejhorší možností je, když na jedné škole jsou využívány různé platformy a stává se z toho zmatek," uvedla Mgr. Marie Novotná. Zároveň se při konzultacích věnovali problematice zapojení žáků ze sociálně slabých rodin, kteří nemají k dispozici potřebné ICT vybavení. Řešením této situace může být například právě využití mobilních telefonů namísto počítačů či zapojení asistentů, kteří mohou pomoci začlenit do výuky žáky tím, že za nimi docházejí a nosí jim papírové pracovní listy.

Sdílení praktických zkušeností

Zapojení Mgr. Marie Novotné, ale i dalších členů krajského kabinetu Informatika a ICT se ukázalo jako velmi přínosné. Jedná se o učitele z praxe, kteří mohou nabídnout nejen své znalosti a dovednosti, ale i své praktické zkušenosti s online výukou na svých školách. Na všech oslovených školách byl znát posun učitelů ve znalostech, dovednostech, ale i motivaci k používání ICT techniky a nástrojů. Bylo by vhodné využít toho i v dalším období při běžné výuce a nově nabyté znalosti a dovednosti učitelů i nadále rozvíjet.

S případnými problémy při využívání ICT techniky a nástrojů mohou školám a učitelům pomoci právě členové krajských metodických kabinetů Informatika a ICT či krajští ICT metodici projektu SYPO. Kontakty na členy krajských metodických kabinetů a na krajské ICT metodiky naleznete ZDE.


Autorka: Ing. Radka Heřmánková, odborný krajský metodik v Pardubickém kraji

Zpět