Národní pedagogický institut vydal již 14. číslo svého Speciálu pro podporu výuky na dálku. Jednotlivá čísla obsahují mimo jiné metodickou podporu distanční formy vzdělávání, nabídku online podpory a webinářů NPI ČR pro učitele. To vše je pro nás pedagogy velmi potřebné. Je však žádoucí, aby se tyto informace dostávaly k co nejširší pedagogické veřejnosti, která by se mohla také podle vlastního uvážení svými příspěvky o zkušenostech ze současného pedagogického procesu podělit s ostatními. V době uzavření škol a zavedení výuky na dálku si nejenom žáci a učitelé rozšířili svoje IT znalosti a dovednosti, ale umožnila se i možnost větší seberealizace dětí. Také mnozí rodiče byli nuceni daleko více než před pár měsíci proniknout do procesu výuky, metodiky, ale i náročné práce učitelů. Chci věřit, že většina rodičů, kteří byli situací spojenou s koronavirem chtě nechtě přinuceni věnovat daleko více péče svým dětem v oblasti vzdělávání, ocenila svědomitou práci učitelů a že se tak konečně zvedá i tolik potřebná autorita učitelské veřejnosti.

Přese všechno nemohu však souhlasit s názorem, se kterým jsem se nedávno setkala, že učitel má být spíše průvodcem v procesu vzdělávání nežli zdrojem informací. V tom případě bychom mohli ve školství postupovat spíše jenom podle příruček „Jak na to“, a nikoliv jak dětem sami předestřít a vysvětlit daný problém. Technika by neměla ve vzdělávacím procesu vytěsňovat lidský faktor. Dobrý pedagog nikdy nemůže být nahraditelný dobrým počítačem. Ke vzdělávání je nutný dialog. Dialog člověka s člověkem. I pomocí dialogu se formují mezilidské vztahy, schopnosti okamžité reakce, kladení otázek, nutnost vysvětlování proč, za jakých podmínek a hlavně v konkrétních souvislostech. Tím se dostáváme opět k základům pedagogiky a k umění – jak správně učit. Názornost prostřednictvím techniky je důležitá, avšak lidský faktor i z hlediska morálního je nenahraditelný. Mnohé děti dostaly nové tablety, chytré telefony či počítače. To vše je posunulo v samostatnosti jejich práce, v možnosti vytváření vlastních programů i v organizování vlastního času při vzdělávání. Ale to je pouze jeden z prostředků pro další studium.

V současnosti klade výuka nejenom na rodiče, ale i na učitele velké časové i pedagogické nároky. Tak tomu ostatně bylo vždy, ale nyní pod daleko větším drobnohledem veřejnosti. K tomu všemu se přidává navíc i neustálá osobní potřeba učitelů po dalším sebevzdělávání. V tomto případě se nesmírně osvědčují webináře realizované od března NPI ČR. Sto padesát tisíc zhlédnutí webinářů, byť třeba jenom ze záznamů, svědčí o velkém zájmu učitelské veřejnosti.

Pokud budu v tomto případě konkrétní, v rámci systému profesní podpory pedagogických pracovníků mě v poslední době zaujaly konkrétní webináře pro výuku českého jazyka a literatury. Webináře v podání paní PaedDr. Jany Vejvodové, CSc. nejsou jen „obyčejnou“ přednáškou, ale velmi účelným propojením teorie s praxí. Součástí témat Netiketa napříč internetem, Komunikace na sociálních sítích a Autorská práva není totiž jen obecný soubor informací, jak si ve výuce poradit s moderními komunikačními trendy. Dávají rovněž možnost nahlédnout do několika konkrétních vyučovacích hodin a získat cenné podněty pro výuku vlastní. Přínosné je i zakomponování několika anket, které umožňují více dané téma přiblížit.

Ano, webináře jsou přínosné, učitelé se seznamují s novými nosnými tématy, kterými mohou obohatit sebe a své žáky ve vyučovacím procesu, nemusí odjíždět a zameškávat výuku, mohou pokládat lektorovi dotazy, popřípadě sdílet zkušenosti s ostatními. Souhrnně řečeno, i toto je jedna z cest k profesnímu růstu pedagogů.

Avšak to podstatné musí býti řečeno na závěr. Proč to všechno děláme? Základem zdravé a mravně vyspělé společnosti jsou zdravé a vzdělané děti, s velkým morálním cítěním, abychom my mohli věřit v naplňování víry předků do budoucna. Proto vracejme se rádi zpět do školních lavic, vracejme se k dětem, otevírejme jim svoji učitelskou náruč a učme je lásce k vědění, ale také k úctě a lásce k lidem.


Autorka: PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D, vyučující na Gymnáziu Uherské Hradiště a předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura ve Zlínském kraji

Zpět