NPI ČR: NIDV a NÚV od nového roku společně

Naše mateřská organizace Národní institut pro další vzdělávání byla k 1. 1. 2020 sloučena s Národním ústavem pro vzdělávání. Vznikla tak nová příspěvková organizace nazvaná Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). 

Ke změně došlo na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy č. j. MSMT-33358/2019-1 z 30. října 2019. Tímto opatřením byl vydán dodatek č. 9 ke zřizovací listině Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Organizace sídlí na Senovážném nám. 872/25, 110 00 Praha 1. IČ, datová schránka, bankovní spojení a telefonické kontakty se nemění. 

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.

V hlavní činnosti se bude NPI ČR zabývat především těmito oblastmi podpory:

 • Tvorba kurikula a kurikulárních dokumentů ve vymezených oblastech;
 • Zajišťování recenzních posudků pro učebnice;
 • Příprava a realizace DVPP vč. metodických opor hlavně ve státních prioritách;
 • Podpora řídících pracovníků škol a školských zařízení;
 • Podpora síťování škol a dalších aktérů;
 • Metodická podpora v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické péče atd.;
 • Podpora a rozvoj kariérového poradenství;
 • Podpora nadání a pedagogických pracovníků v oblasti práce s talentovanými žáky, organizace soutěží a přehlídek;
 • Podpora vybraných činností v oblasti mládeže a pedagogických pracovníků pracujících s mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání;
 • Analytické, výzkumné a evaluační činnosti;
 • Zajišťování metodické a odborné spolupráce v oblasti jednotných závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek;
 • Realizace projektů ESIF atd.