Pomoc při zavádění a využívání digitálních technologií ve výuce by uvítalo téměř 80 % škol

Praha, 19. 6. 2019

Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít. Podporu a pomoc v oblasti digitálního vzdělávání by uvítalo téměř 80 % škol. Mezi nejčastější překážky zavedení ICT do výuky patří podle zástupců škol obavy pedagogů z problémů s technikou nebo nedostatečné znalosti obsluhy ICT učiteli. Vyplývá to z šetření realizovaného v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který školám zdarma v krajských městech zajišťuje ICT podporu. Projekt SYPO je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV).

Podporu v oblasti digitálního vzdělávání je podle vyjádření samotných škol potřebná pro 78,5 % z nich. Více než 16 % respondentů uvádí, že by podporu využili v některých oblastech. Pouze 5 % respondentů uvedlo, že se zaváděním ICT do výuky pomoc nepotřebují.

„Dnešní děti pracují s telefony i počítači běžně a velmi přirozeně. Je důležité, aby to uměli také jejich učitelé a aby byli schopní držet se svými žáky krok,“ říká Mgr. Pavel Pecník, který je v rámci projektu SYPO zodpovědný za síť krajských ICT metodiků. Ti jsou školám k dispozici v oblasti metodiky implementace digitálních technologií do vzdělávání a jejich řízení. Podpora je školám díky projektu SYPO, na jehož spolufinancování se podílí EU, nabízena zdarma a školy mohou volit takovou formu, jaká jim nejvíce vyhovuje, konzultace, online či telefonické dotazy nebo metodická setkání.

V rámci šetření SYPO školy také uvedly, jaké jsou nejčastější překážky zavedení digitálního vzdělávání. „Nejčastěji jsou na straně samotných pedagogů, ať už mají obavy z možných problémů s prací s technikou (22,1 %), nedostatečné znalosti s obsluhou ICT techniky (16,3 %), sdílejí negativní postoj (5,5 %) nebo mají špatné zkušenosti (3,6 %),“ říká Mgr. Pavel Pecník a doplňuje: „Mezi další překážky patří například nedostatečné vybavení školy (12 %) nebo problémy s organizací výuky (8,5 %).“

Informace o šetření projektu SYPO:

Cílem šetření bylo zmapovat postoj škol k digitálnímu vzdělávání a zajistit efektivní zacílení podpory implementace digitálních technologií do vzdělávání a chodu školy. Výsledky byly získány v rámci vstupních konzultací krajských ICT metodiků. Konzultační šetření probíhalo v období od listopadu 2018 do března 2019 v náhodně vybraných mateřských, základních a středních školách. Celkem bylo vyhodnoceno více než 400 relevantních dotazníků.