Učitelé v metodických kabinetech chtějí hlavně sdílet, informace předávají do svých škol

Mezi největší přínosy metodických kabinetů patří možnost vzájemného sdílení zkušeností s kolegy a získání inspirace o nových metodách výuky. Informace z kabinetů do svých škol pravidelně předává více než 90 % členů. Vyplývá to z šetření projektu SYPO, kterého se zúčastnilo 867 členů oblastních metodických kabinetů. Metodické kabinety jsou realizovány projektem SYPO, na jehož  financování se podílí MŠMT a EU a který realizuje Národní pedagogický institut ČR. 

Kromě vzájemného sdílení příkladů inspirativní praxe oceňují členové oblastních kabinetů zejména přístup k materiálům podpory. Vítají také možnost navázat kontakty s učiteli z jiných škol. „Tuto příležitost zmiňovali členové všech kabinetů, nejčastěji však učitelé z kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávaní,“ říká Kateřina Trnková z projektu SYPO a dodává: „Z odpovědí respondentů tohoto kabinetu vyplývá, že spolupracující předškolní a prvostupňoví učitelé jsou velmi aktivní, nadšení a vděční za přínosy kabinetu v profesní i osobní rovině.“

Členové kabinetů pozitivně vnímají dopad a vliv účasti v metodických kabinetech na jejich vlastní výuku i na rozvoj praxe ve škole jako celku. „Respondenti mají také pocit, že tento rozvoj mohou ve svých školách sami ovlivnit,“ dodává Trnková. 

Jaké poznatky z metodických kabinetů učitelé nejčastěji využívají v praxi?
 • Výukové materiály (pracovní listy, úlohy, hry, pokusy)
 • Prvky formativního hodnocení
 • Využití ICT ve výuce (napříč předměty)
 • Rozvoj digitálních dovedností
 • Nové výukové metody
Přenos znalostí a zkušeností do škol

Přibližně 94 % respondentů uvedlo, že informace z metodických kabinetů předává kolegům nebo vedení školy. Systematicky dochází k přenosu informací nejčastěji u respondentů z kabinetů Předškolní a prvostupňové vzdělávání (34 %) a Český jazyk a literatura (25 %). Mezi nejběžnější způsoby patří podle respondentů sdílení informací v rámci běžné komunikace s kolegy a předávání materiálů podpory jako jsou metodické příručky nebo informace o webinářích. Přibližně polovina učitelů matematiky a českého jazyka informuje o dění v metodických kabinetech také v rámci školního předmětového sdružení.

Spolupráci s vedením školy a kolegy popisuje Mgr. Soňa Havlíčková ze SŠ stavební v Třebíči, která říká: „Ředitel školy si je vědom přínosu mojí činnosti pro školu, zajímá se o náplň mojí práce, řešíme spolu některé problémy. U nás ve škole se pravidelně konají setkání oblastního metodického kabinetu Třebíčsko a plánujeme i další akce. S kolegyněmi češtinářkami ze školy jsem samozřejmě v pravidelném kontaktu a akcí se aktivně účastní. Vím, že i naši matematici jsou od samého počátku členy kabinetu Matematika a její aplikace a jeho činnost si chválí.“ V podobné situaci působí také Lucie Topinková ze ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou: „V naší škole jsme v kabinetu Český jazyk a literatura tři, dva kolegové jsou v kabinetu Přírodovědné vzdělávání a jeden v kabinetu Informatika a ICT. Vedení školy mě podporuje a poskytuje mi možnost připravovat setkání v naší škole.“ Lucie Dostálková z Gymnázia Chotěboř doplňuje: „Za dva roky se mi podařilo dát dohromady ke třiceti češtinářům z různých typů škol našeho regionu. S mnohými se potkáváme opakovaně na různých vzdělávacích akcích kabinetu, sdílíme tipy na aktuality z oboru, ale i na zajímavé akce, které se konají v našem okolí.“

O šetření

Do celonárodního dotazníkového šetření se zapojilo 867 členů oblastních metodických kabinetů Český jazyk a literatura, Informatika a ICT, Matematika a její aplikace, Předškolní a prvostupňové vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání. Šetření proběhlo v květnu 2022.

O metodických kabinetech

Metodické kabinety jsou zřízeny v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) a jejich hlavním cílem je vytvářet prostor pro odborný růst a průběžný profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Metodické kabinety dále zajišťují systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik na úrovni jednotlivých krajů s využitím stávajících struktur, tzv. předmětových komisí a metodických sdružení, které fungují ve školách.

Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů. Jsou platformou, která podporuje činnost jednotlivých učitelů na národní, krajské a oblastní úrovni a dělí se podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. 

Metodické kabinety
 • Český jazyk a literatura (zahájení činnosti 2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2021)
 • Přírodovědné vzdělávání (2021)
 • Cizí jazyky (2022)
 • Společenskovědní vzdělávání (2022)