SYPO přináší učitelům českého jazyka, matematiky a informatiky webináře zaměřené na oborové novinky

Projekt SYPO nabízí učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, webové semináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. Na výběru témat se podílejí členové nově vzniklých metodických kabinetů, tedy sami učitelé. Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky Národního institutu pro další vzdělávání a jsou zdarma.

„Naším cílem je poskytnout učitelům profesionální podporu a zprostředkování aktuálních novinek a tipů z oboru je její důležitou součástí. Výběr témat webinářů iniciují sami učitelé, což odpovídá filozofii projektu, která vychází ze sdílení zkušeností a vzájemné kolegiality,“ říká Mgr. Jiří Nekola, projektový manažer SYPO.

Webinář funguje jako virtuální učebna, kde každý účastník může reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. „Obrovskou výhodou webinářů je, že se zájemci mohou zúčastnit bez nutnosti dojíždění,“ říká Mgr. Martin Plitz, DiS., týmový manažer klíčové aktivity Podpora projektu SYPO.

Témata webinářů vybírají a doporučují členové národních kabinetů konkrétního oboru v rámci svých pravidelných setkání. Na jejich výběru se podílejí také učitelé zapojení do krajských metodických kabinetů, v budoucnu mohou téma doporučit samotní účastníci webinářů. Obsah připravují a následně realizují zkušení lektoři.

Tematicky jsou webináře zaměřeny na novinky z jednotlivých oborů a pro každý metodický kabinet bude zatím připraveno šest témat, každé v šedesátiminutovém bloku. Všechny webináře budou mít čtyři opakování, nejprve budou poskytnuty členům metodických kabinetů a následně odborné veřejnosti. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné webové prohlížeče.

Nabídku webinářů najdete zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=webin%C3%A1%C5%99

Nabídka témat webinářů:

 • Kabinet český jazyk a literatura
  • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu – seznámení s aplikacemi a nástroji o češtině
  • Kde najít nejnovější informace o současné češtině? – volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny
  • České slovo v KonTextu – možnosti, jak zkoumat češtinu ve volně dostupném online prostředí KonText a jak ho využít ve výuce češtiny
 •  Kabinet matematika a její aplikace:
  • Nápady do hodin finanční matematiky – praktické nápady, náměty pro tvorbu vlastních aktivit, reálné modelové situace
  • Hry v hodinách matematiky – vybrané hry a aktivity, hlavolamy, logické a deskové hry, online hry, vhodné aplikace a online zdroje
  • Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – tipy pro třídění dat a zobrazování dat z různých úhlů pohledu
  • Jak se učíme – informace ze stejnojmenné knihy, praktické a použitelné rady, jak zefektivnit učení
 • Kabinet informatika a ICT:
  • Kybernetická bezpečnost – pohled na netiketu se zaměřením na digitální stopu člověka i školy, konkrétní případy
  • Moderní tvorba webů – praktické nástroje pro tvorbu webových stránek podle různých úrovní vzdělání, redakční systémy
  • Ochrana osobních údajů a příslušná nařízení jak vychovávat žáky k tomu, aby základy ochrany osobních údajů byly součástí jejich budoucího osobního i profesního života
  • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách – rozfázování algoritmických úkolů na menší části, aby žáci měli možnost uspět, nároky na učitele

O metodických kabinetech:

Metodické kabinety projektu SYPO jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik na národní, krajské a oblastní úrovni. Cílem metodických kabinetů je vytvářet prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik.

Metodické kabinety se dělí podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Celkem bude realizováno dvanáct metodických kabinetů. V průběhu prvních dvou let jsou pilotovány tři metodické kabinety český jazyk a literatura, matematika a její aplikace, informatika a ICT. Pilotáž ověří, zda je navrhovaný koncept metodických kabinetů pro praxi přínosný a zda přináší požadované efekty. V projektu bude vedle věcných oblastí a přínosu jednotlivých forem podpory profesního rozvoje ověřena i finanční náročnost udržování této sítě a efektivita jednotlivých forem profesní podpory. 

O projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO): 

SYPO je projekt, který byl zahájen 1. 1. 2018 a je realizován za podpory Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Cílem projektu je nabídnout pedagogickým pracovníkům – učitelům a ředitelům škol v České republice – možnost rozvoje v každé fázi jejich kariéry: od začínajících po zkušené, s ohledem na jejich potřeby. SYPO je řešením současného stavu, kdy neexistuje žádný ucelený systém profesní podpory pedagogických pracovníků. Další vzdělávání učitelů a ředitelů je v současné době až na výjimky nesystematické a nekoncepční, stávající systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podle některých učitelů zastaralý a v některých ohledech nevyhovující. Proto chce SYPO komplexně podpořit odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:  

 • metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni; 
 • komplexní a systematická podpora digitálního rozvoje škol, 
 • Stálá konference ředitelů (kabinet vedení); 
 • podpora začínajících učitelů; 
 • transformace systému DVPP. 

Na spolufinancování projektu SYPO se podílí MŠMT a EU. Projekt SYPO je pětiletý, ukončen bude k 31.  10. 2022.  

O Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV): 

NIDV je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT) s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení i školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Jako přímo řízená organizace MŠMT je NIDV současně zařazen do rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávací projekty a programy realizuje podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.  

NIDV je partnerem na cestě profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a institucí působících v oblasti volného času dětí a mládeže, garantuje dostupnost, kvalitu a komplexnost metodické podpory a vzdělávacích a konzultačních služeb a vytváří platformu pro sdílení informací, názorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním školstvím, ministerstvem školství a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy.