Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů.

Metodické kabinety jsou platformou, která podporuje činnost jednotlivých učitelů na národní, krajské a oblastní úrovni. 

Metodické kabinety

 • Kabinet Cizí jazyky,
 • Kabinet Český jazyk a literatura,
 • Kabinet Informatika a ICT,
 • Kabinet Matematika a její aplikace,
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání,
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání,
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání.

Více o národních a krajských kabinetech

KRAJSKÉ KABINETY - kontakty pro krajská pracoviště, členy krajských metodických kabinetů a aktuální vzdělávací akce najdete zde.

NÁRODNÍ KABINETY - informace a kontakty najdete zde.

Zapojení do kabinetů učitelům umožní

 • být aktivními členy sítě pedagogů stejné odborné kvalifikace v jednotlivých krajích a oblastech,
 • podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a na její koncepci, a to na národní, krajské i oblastní úrovni,
 • prohlubovat cíleně svou odbornou kvalifikaci,
 • sdílet příklady inspirativní praxe a zkušenosti,
 • seberealizovat se dle vlastní odborné kvalifikace,
 • získávat ucelené informační zdroje o daném předmětu, odbornou profesní oporu pro učitele různých předmětů a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace.

Metodické kabinety se dělí podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Pilotáž ověří, zda je navrhovaný koncept metodických kabinetů pro praxi přínosný a zda přináší požadované efekty. V projektu bude vedle věcných oblastí a přínosu jednotlivých forem podpory profesního rozvoje ověřena i finanční náročnost udržování této sítě a efektivita jednotlivých forem profesní podpory.

V rámci metodických kabinetů byla vytvořena síť krajských metodiků ICT, jejichž úkolem je podpora školních koordinátorů ICT, vedení škol a učitelů v oblasti zavádění digitálních technologií do výuky a řízení školy v souladu se Strategií digitálního vzdělávání.

Výběrová řízení do krajských a oblastních kabinetů

VÍCE INFORMACÍ najdete zde.

Vlastní podpora škol v rámci metodických kabinetů

 • model systému profesní podpory pro jednotlivé kabinety – klíčový dokument rozvoje dané vzdělávací oblasti/předmětu,
 • metodické příručky rozvoje příslušné oblasti pilotovaných metodických kabinetů – na konkrétní, vytipovaná témata,
 • metodická příručka pro metodická sdružení a předmětové skupiny ve školách – doporučení pro školní úroveň kabinetů.

Praktická podpora škol v rámci metodických kabinetů

 • oblastní workshopy,
 • skupinové intervize,
 • partnerské kooperace,
 • intervize k řízení kabinetů.

Pokud máte zájem o další informace či spolupráci, pak se prosím obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Zpět na úvod