Projekt SYPO reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.

SYPO připravuje novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:

 • metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni,
 • Stálá konference ředitelů,
 • podpora začínajících učitelů,
 • transformace systému DVPP.

Projekt

 • Název projektu: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 276 030 576 Kč.
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
 • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Výzva: 02_17_052 Individuální projekty systémové III
 • Typ projektu: Individuální projekt systémový
 • Doba realizace: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2023
 • Cíl: Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje jednak vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol, jednak učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality.
 • Cílová skupina: Učitelé dle jednotlivých druhů a stupňů škol; vedoucí pedagogičtí pracovníci – zejména ředitelé dle jednotlivých druhů a stupňů škol; začínající učitelé; vedoucí předmětových komisí; děti, žáci, studenti a jejich rodiče; zřizovatelé škol; vysoké školy vzdělávající učitele, školské odbory – ČMOS, MŠMT, ČŠI, školské asociace, OPŘO (např. NÚV, CZVV, DZS), poskytovatelé DVPP.

Klíčové aktivity projektu

 • KA 01 – Řízení: Sestavení projektového týmu, nastavení řízení projektu, kontrolních mechanismů, koordinace činností. Všechny manažerské produkty požadované metodikou Prince2 a OP VVV.
 • KA 02 – Evaluace: Zpracování analýzy potřeb cílových skupin a analýzy akreditovaných kurzů DVPP. Dále zajištění evaluace vznikajících systémů (metodické kabinety, řízení kvality DVPP, sítě krajských metodiků ICT) a jednotlivých forem podpory (řídících pracovníků, začínajících a uvádějících učitelů).
 • KA 03 – Spolupráce: Realizace odborných panelů jako prostředí pro výměnu zkušeností s dalšími individuálními projekty maximálně 2x ročně formou společného celodenního setkání. Za dobu realizace projektu uspořádání 5 odborných národních konferencí.
 • KA 04 – Kabinety: Sestavení dokumentů obsahujících klíčové linie dlouhodobého kvalitativního rozvoje všech stránek vzdělávacích oblastí. Ověření fungování modelu systému 12 národních, krajských a oblastních metodických kabinetů a sítě ICT metodiků na úrovni kraje a zjištění dopadů.
 • KA 05 – Kvalita: Ověření modelu řízení kvality DVPP zahrnující výběr personálu, pilotních institucí a programů DVPP, návrh procesů, vytvoření metodik a manuálů pro pilotující, realizaci a vyhodnocení vlastní pilotáže a návrh implementace v období po realizaci projektu.
 • KA 06 – Management: Navržení a ověření modelu komplexního, kontinuálního a modulárního systému podpory managementu škol zejména v oblasti pedagogického řízení. Produkt zahrnuje ověření komplementární podpory v souladu s navrženým modelem, např. oblastní konference, individuální konzultace, skupinové konzultace, workshopy, benchlearning, online podpora. Ověření činnosti Stálé konference ředitelů zahrnující výběr personálu, návrh procesů pro zajištění podkladů pro tvorbu, stanovení aktuálních priorit a ověření modelu profesní podpory managementu škol.
 • KA 07 – Podpora: Podpora cílové skupiny (ředitelů a učitelů). Vzdělávací programy prezenční / webináře, e-learningové i kombinované včetně tvorby vlastních studijních a podpůrných materiálů, realizace vzdělávacích programů a přípravy lektorského a tutorského týmu. Programy pro hodnotitele a administrátory DVPP, pracovníky institucí poskytujících DVPP a programy spojené s činností metodických kabinetů.
 • KA 08 – Začínající učitel: Navržení a ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol. Model systému bude navržen ve spolupráci se zástupci fakult a škol připravujících učitele, bude zohledňovat různé druhy škol a bude obsahovat „návod a doporučení“, jak postupovat v adaptačním procesu. Dále bude vytvořena vlastní podpora zaměřená na funkční nastavení spolupráce triády začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy (vzdělávací programy, online podpora a realizace workshopů).
 • KA 09 – Veřejnost: Informační podpora efektivních forem profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Offline i online komunikace, tiskové zprávy, tiskové konference, monitoring médií.

Zpět na úvod