Kurzy vzdělávání pro školy se začínajícími učiteli

Pro informace o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika ve vašem kraji.


Jaký je hlavní cíl kurzů?

 • Podpora škole při adaptaci začínajícího učitele. Vzdělávání je zaměřeno především na efektivní plánování, vedení a vyhodnocování adaptačního procesu ve škole. 

Proč jsou kurzy tři?  

 • Do adaptačního procesu začínajících učitelů na školách přímo zasahují jak uvádějící učitelé, tak vedení škol. Z logiky věci vychází, že každého zajímají jiné informace a řeší jiné potřeby. Proto jsme připravili tři různé kurzy s odlišným obsahem tak, abychom každé skupině nabídli odpovědi na otázky, které opravdu řeší.  
 • Doporučujeme, aby se kurzů účastnila celá tato triáda z jedné školy:  
  • začínající učitel 
  • uvádějící učitel  
  • vedení škol 

Podmínkou je účast minimálně začínajícího a uvádějícího učitele z jedné školy. 

Kdy a jak se můžete přihlásit?  

Kdy se budou kurzy konat?  

 • Komplexní kurzy začínají 1. 10. 2020 a budou končit nejpozději 31. 5. 2021. 

Z čeho se kurzy skládají?   

 • Kurzy se skládají ze šesti na sebe navazujících částí, jejich celková dotace je 36 vyučovacích hodin. Systematické a komplexní vzdělávací kurzy nabízejí školám jedinečnou příležitost, jak novým pedagogům usnadnit nástup do praxe a provést je adaptačním obdobím, tedy obdobím dvou let, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní školy.

Online části

Část A

vyučovacích hodin

1. října 2020 – 28.října 2020

E-learning A

8 vyučovacích hodin

29. října 2020 – 25. listopadu 2020

Část B

6 vyučovacích hodin

26. listopadu 2020 – 22. prosince 2020

E-learning B

8 vyučovacích hodin

23. prosince - 31. ledna 2021

Prezenční části

Workshop A

4 vyučovací hodiny

1. února 2021 –  31. května 2021

Workshop B

4 vyučovací hodiny

1. února 2021 –  31. května 2021 

 

Pozn. Mezi workshopem A a B je doporučeno ponechat prostor cca 3 týdny.

Jak a kde budou kurzy probíhat? 

 • Účastníci se na základě údajů od odborného krajského metodika přihlásí do kurzů podle svého zaměření – začínající učitel, uvádějící učitel nebo vedení školy.  
  • Od října do ledna bude zpřístupněno online prostředí, kde budou účastníci pracovat především v platformách LMS Moodle a MS Teams. Většinu aktivit tak můžete vyřešit z pohodlí svých škol či domovů 
  • Oúnora do května proběhnou na krajských pracovištích prezenční workshopy 

Jaké jsou podmínky pro úspěšné absolvování kurzu? 

 • Vypracování praktických úkolů v e-learningových částech kurzu. 
 • Zhodnocení přínosu jednotlivých částí a celého kurzu pro praxi v rámci adaptačního období prostřednictvím dotazníků. 
 • 100% účast na vzdělávání. 
 • Aktivní zapojení ve vzdělávání. 

Kolik učitelů z jedné školy se může kurzů účastnit?  

 • Počet je libovolný po dohodě s odborným krajským metodikem. 

Co škola a jednotliví účastníci získají? 

 • Inspiraci pro nastavení adaptačního procesu ve škole a vytvoření adaptačního plánu.  
 • Náměty na podporu a spolupráci začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy. 
 • Možnost konzultací se zkušeným lektorem – online i prezenčně. 
 • Sdílení zkušeností s ostatními kolegy z jiných škol – online i prezenčně. 
 • Přístup ke studijním materiálům a informacím o adaptačním období. 
 • Vzdělávání zdarma. 

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům:  

Kurz 

Začínající učitel v adaptačním období 

Kurz

Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období

Kurz

Vedení školy a jeho role v adaptačním období  

Vzdělávací kurz účastníky seznámí s adaptačním obdobím začínajících učitelů, jeho principy, fázemi i významem pro samotného začínajícího učitele. Ukáže možnosti podpory od uvádějícího učitele a vedení školy s důrazem na užití kompetenčního profilu jako prostředku pro reflexi a plánovaní profesního rozvoje. Upozorní na příležitosti k dalšímu rozvoji i možnosti využití profesního portfolia při práci učitele.

Účastníci získají základní informace o adaptačním období, o jeho jednotlivých fázích, a především o jeho významu a smyslu pro profesní socializaci začínajícího učitele. Seznámí se s možnostmi, jak pomoci začínajícím učitelům prostřednictvím spolupráce s prvky mentoringu a dalších způsobů profesní podpory. 

Nastavení systematického plánování adaptačního procesu ve škole může být plně funkční pouze za podpory vedení školy. Účastníkům kurzu nabídneme nejen teoretický vhled do problematiky adaptačního období, ale poskytneme i příležitost pro inspiraci a vytvoření plánu adaptace pro vlastní školu. Důležitou součástí kurzu je také obsahové zaměření na představení metod reflexe a sebereflexe vhodných pro využití v průběhu i na konci adaptačního období.

Obsah: 

 • Rozvoj zkušeností začínajícího učitele pro přípravu na vzdělávání.  
 • Smysl a fáze adaptačního období, kompetenční profil začínajícího učitele. 
 • Efektivní využití párové výuky, spolupráce s kolegou nebo asistentem pedagoga a náslechů při vzdělávání. 
 • Využití mentoringu jako formy podpory ve výuce. 
 • Kontext mezi hodnocením a reflexí, praktické ukázky reflexe a sebereflexe 
 • Ukázky práce s profesním portfoliem.  
 • Využití formativního a sumativního hodnocení. 
 • Úvod do kritického myšlení. 
 • Komunikační dovednosti při řešení náročných situací ve školní praxi.

Obsah: 

 • Popis základních předpokladů pro výkon role uvádějícího učitele. 
 • Plán adaptace začínajícího učitele. 
 • Komunikace mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy. 
 • Úvod do mentoringu, jeho specifikace, výhody a nevýhody. 
 • GROW model, metoda SMART. 
 • Zásady pozorování ve výuce. 
 • Popisná zpětná vazba. 
 • Práce se “silnými” otázkami, jejich využití v praxi. 
 • Možnost podpory začínajícího učitele a plánování jeho profesního rozvoje a práce s profesním portfoliem. 

Obsah: 

 • Význam a jednotlivé fáze adaptačního období. 
 • Role vedení školy, uvádějícího a začínajícího učitele v adaptačním období. 
 • Plán adaptace – konkrétní příklady, analýza potřeb školy, cíle, vyhodnocení. 
 • Kompetenční profil vedení školy, uvádějícího a začínajícího učitele. 
 • Podpora uvádějícího a začínajícího učitele v adaptačním období. 
 • Identifikace potřeb uvádějícího a začínajícího učitele. 
 • Plánování profesního rozvoje. 
 • Profesní portfolio. 
 • Metody reflexe a sebereflexe – popisná zpětná vazba, hodnotící rozhovor, rozvojový rozhovor, balanční kruh, otevřené otázky. 

Kurz je určen začínajícím učitelům, tedy všem učitelům v prvním a druhém roce jejich pedagogického působení v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích. 

Kurz je určen pro učitele z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatoří, kteří se věnují podpoře profesního rozvoje začínajících učitelů.  

Kurz je určen pro ředitele či zástupce ředitele z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatoří. Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – začínající učitele a uvádějící učitele. 

Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – uvádějící učitele a vedení školy. 

Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – začínající učitele a vedení školy. 

Spolu s tímto kurzem probíhají další dva komplementární kurzy pro ostatní aktéry adaptačního období – začínající učitele a uvádějící učitele.