Pro členy vedení škol připravujeme profesní podporu vytvořenou na míru potřebám a požadavkům samotných ředitelů. Zaměřujeme se na profesní rozvoj členů vedení škol, sebeřízení, pozitivní lídrovství, věnujeme se práci s Modelem systému podpory vedení škol.

Vlastní podpora SYPO


Konference

Diskuzní setkání spojená s workshopy jsou zaměřená na podporu osobnostního a profesního rozvoje členů managementu školy. Náplň reflektuje aktuální problematiku a potřeby cílové skupiny, témata Modelu systému podpory vedení škol, to vše s důrazem na profesní rozvoj vedení škol. Cílem konferencí je podpořit vytvoření a udržení kolegiálních sítí, sdílení inspirativní praxe, získání a prohloubení znalostí a dovedností v daném tématu, seznámení se s Modelem systému podpory vedení škol, navázání a prohloubení spolupráce či získání zpětné vazby cílové skupiny na navrhovaný Model systému.

Nahoru


Benchlearning

Vzdělávací aktivita je zaměřená na „učení se od jiných“ s cílem poučit se ze silných stránek vedoucích pracovníků jiných škol a předcházet tak možným chybám ve vedení a řízení. Je realizovaná například formou exkurze či vzdělávacího kempu.

Nahoru


Online podpora

V rámci pilotáže Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol (Model) jsme pro vás připravili e-learningový kurz, díky kterému se můžete seznámit s Modelem a získat nástroj a inspiraci pro sebepoznání, sebereflexi a rozvoj.

Nahoru


Workshopy

Vzdělávací aktivita se věnuje získání, resp. prohloubení nových znalostí a dovedností, sdílení inspirativní praxe a její modifikace do prostředí účastníků. Při plánování a realizaci workshopů vždy vycházíme z potřeb cílových skupin a projektu.

Nahoru


Konzultace

V rámci aktivity nabízíme skupinové a individuální konzultace. V případě potřeby, jak je tomu i nyní, je možné oba typy konzultací realizovat v online formě. Společným rysem obou těchto forem je v první řadě zaměření se na aktuální individuální potřeby vedoucích pedagogických pracovníků škol. Cílem konzultanta je motivovat klienta k výběru oblasti jeho profesního rozvoje a poskytovat podporu k realizovatelným krokům v této oblasti. 

  • Skupinové konzultace

Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.

  • Individuální konzultace

Individuální konzultace spočívají v podpoře vedoucích pracovníků, kterou poskytuje konzultant klientovi v rozsahu min. 20 hodin přímé podpory. Hlavním přínosem pro klienty konzultací je podpora profesních kompetencí lídra, podpora vedení lidí i rozvoje celé školy, a to prostřednictvím individuálního poradenství, mentoringu, koučování nebo supervize. 

Nové individuální a skupinové konzultace již nejsou nabízeny. 

Nahoru


Moderované diskuze

Moderovaná diskuze je setkání nad předem stanoveným tématem. Jejím úkolem je objasnit předem zadané problémy a umožnit účastníkům moderované diskuze z publika položit dotazy i sdělit vlastní pohled na problematiku. Výsledkem je hlubší vhled do diskutované problematiky u všech účastníků diskuze. 

Nahoru


Nejčastější otázky a odpovědi

Jsou uvedené vzdělávací akce zpoplatněné?

Ne, všechny akce jsou v rámci projektu SYPO poskytovány cílové skupině zdarma.

Kde najdu nabídku vzdělávacích akcí pro svůj kraj? Kde se mohu přihlásit?

Kompletní nabídku a možnost přihlašování najdete na webových stránek NPI ČR v sekci „vzdělávací programy“, doplňující informace naleznete i na webu projekt SYPO, popř. se můžete obrátit na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Mohu se ke skupinové konzultaci přihlásit online?

Ano, pokud je zrovna v této formě nabízena. Skupinové konzultace probíhají buď prezenčně nebo online. Kombinovaná varianta zatím v nabídce není.
Lze objednat skupinovou konzultaci na klíč pro členy vedení jedné školy? Ano, pokud má vaše škola minimálně 5 členů vedení školy.
Jakým tématům se konzultace věnují? Nabídka je široká a odvíjí se od potřeb konkrétních zájemců. V předchozím období proběhly skupinové konzultace např. na tato témata: Účinná zpětná vazba v řízení zaměstnanců, Řešení problémů v krizových situací, Posílení vnitřní motivace zaměstnanců, Jak se z toho ve škole nezbláznit, Otevřená komunikace, Strategické řízení školy, Týmová spolupráce z pohledu ředitele MŠ, Komunikace v týmu, Ředitel buduje vstřícné pracovní klima založené na vzájemném respektu atd.
Mohu si vybrat k benchlearningu i školu, která není v mém kraji?

Ano, vybírat si můžete z nabídky, která je otevřena napříč kraji. Jen je třeba brát v potaz, že doprava na dané místo není projektem hrazena.

Nahoru