• Principy výuky angličtiny pro děti-začátečníky (1.–3. třída ZŠ)
7. 2. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková
Anotace: Ve webináři se budeme zabývat základními principy a podmínkami výuky angličtiny jako cizího jazyka. Ukážeme si techniky, které vedou k přirozenému osvojování jazyka bez nutnosti se mu vědomě učit. Vysvětlíme si, které složky jazyka si děti osvojují nejdříve, co jim v tom brání a co nefunguje vůbec. Při práci s dětmi mladšího školního věku je důležité znát základní vývojové potřeby, nutnost respektovat tyto možnosti, plánovat činnosti na základě těchto schopností a nezahlcovat je nevhodnými požadavky.
 • Otevřené úkoly ve výuce cizího jazyka
23. 2. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Anotace: Otevřené úkoly jsou takové aktivity, které umožňují celou řadu řešení (nikoli jedno) a jejich zařazení do výuky přináší celou řadu výhod. Žákům umožňují zapojit se dle jejich aktuálních znalostí a dovedností, podporují stavění na předchozích dovednostech a rozvíjí tvořivé myšlení. Také žákům dávají příležitost formulovat nové znalosti vlastními slovy. V rámci hodin cizího jazyka mohou nabývat velmi různých podob. Hlavním cílem tohoto webináře bude představit příklady otevřených úkolů, které se hodí právě pro hodiny cizího jazyka, stimulují divergentní myšlení a současně mají pozitivní vliv na motivaci a zapojení žáků do výuky.
 • Tvorba zadání písemné práce v rámci profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka (vhodné pro učitele všech jazyků)
28. 2. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Ing. Eva Píšová
Anotace: Webinář je určen vyučujícím všech cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání písemné práce pro profilovou část maturitní zkoušky z CJ. Účastníci se seznámí s tím, jak formulovat zadání PP z CJ tak, aby bylo v souladu s maturitní vyhláškou a s ověřovanou úrovní, a současně tak, aby práce zpracované podle tohoto zadání byly objektivně, srovnatelně a spolehlivě hodnotitelné. Učitelé budou upozorněni i na chyby, kterým je třeba se při tvorbě zadání vyhnout.
 • Strategie pro výuku cizího jazyka v heterogenní třídě I (zaměřeno na výuku cizích jazyků)
8. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Anotace: V současné době je každá třída heterogenní, záleží jen na tom, jak moc velké rozdíly se mezi žáky objevují. Každý žák je něčím specifický, má jiné zájmy, učební styl, a tudíž i potřeby. Tradiční frontální výuka (zejména na druhém stupni stále hojně uplatňovaná) předpokládá, že většina žáků preferuje auditivní učební styl a má lingvistickou a logicko-matematickou inteligenci. Úkolem nás učitelů je především hledat možnosti, jak rozvíjet také žáky, kteří patří k jiným než výše uvedeným skupinám, například potřebují být více v pohybu, učí se nejintenzivněji prostřednictvím diskuze o daném tématu s vrstevníky, nebo preferují činnostní učení (tzv. learning by doing). 

Dva vzájemně propojené webináře na toto téma se budou věnovat strategiím, které nám pomáhají vyrovnat se s rozmanitými rozdíly v hodinách cizího jazyka a vytváří takové prostředí, v němž se učí a rozvíjí všichni žáci. První webinář bude zaměřen na strategie, které lze zavést velmi rychle do každé třídy, tedy v rámci jedné vyučovací hodiny. Půjde o takové postupy, které zvyšují zapojení žáků v hodině, staví a vytěžují jejich předchozí znalosti a dovednosti a skrze rozmanité činnosti aktivizuje různé typy žáků.

 • Classroom Languagevýznam a efekt v hodinách angličtiny u mladších žáků
9. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková
Anotace: Angličtina by měla u žáků sloužit jako prostředek komunikace. V současných podmínkách výuky ale je tento cíl velmi často opomíjen, důraz je kladen na zvládání čtení a psaní, namísto aby se výuka soustředila na poslech s porozuměním a vyjadřování. U dětí dochází k tzv. automatizaci jazyka, která jim umožňuje jazyk používat bez přemýšlení o formě, volbě slovní zásoby a gramatických pravidlech. Významnou roli v tomto procesu hraje classroom language, tedy jazyk, díky kterému si děti zvykají na pokyny formou rutin a režimů, tedy pravidelně se opakujících situací.
 • Hodnocení písemných prací žáků s PUP u maturitní zkoušky z cizího jazyka (vhodné pro učitele všech jazyků)
15. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Martina Dočekalová
Anotace: Webinář je určen všem vyučujícím cizích jazyků, především však vyučujícím jazyka anglického, na středních školách, kteří jsou v rámci profilové maturitní zkoušky konfrontováni s nutností hodnotit písemný projev žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ). Webinář seznámí učitele s možností, jak k tomuto hodnocení přistupovat. Rozebere symptomatologii uváděnou v doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek pro konání PP z CJ v režimu PUP v profilové části MZ a ukáže základní principy přístupu k analytickému hodnocení PP ve vztahu k ověření jazykových úrovní B1 resp. B2 u těchto žáků.
 • Jazyk instrukce při seznamování s angličtinou v MŠ
21. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková
Anotace: Časté opakování je základním předpokladem k osvojování jazyka u dětí, stejně jako opětovné vystavování jazyku v konkrétních situacích. Ve webináři si ukážeme důležitost a možnosti tzv. jazyka instrukcí, tedy používání pokynů, které se během lekcí vyskytují, a tím si je děti snáze osvojí. Pokud tento jazyk slyší v konkrétních souvislostech, naučí se rozumět jeho smyslu bez překládání. Učitelé se naučí přemýšlet o jazyce, který mohou dětem poskytnout při zajišťování organizace práce v lekcích.
 • Písně v hodinách ruštiny ano nebo ne? Možnosti současných technologií
28. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.
Anotace: Webinář je založen na sdílení zkušeností s používáním autentických písní různých žánrů ve výuce ruštiny. Zamyslíme se nad tím, jak by měla vypadat ideální píseň pro výuku jazyka a jaké jsou ideální možnosti využití. Shrneme klady a zápory písní v učení cizího jazyka. Podělíme se o tipy, jaké písně u studentů fungují. Probereme základní možnosti zpracování materiálů pro studenty a projdeme dostupné zdroje. Prakticky se zaměříme na možnosti současných online nástrojů a aplikací (s názornými ukázkami).
 • Digitální technologie ve výuce ruského jazyka
30. 3. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Anotace: Webinář se zaměří na výhody a nevýhody využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Účastníkům představí výukové aplikace ve výuce cizích jazyků, výzvy a trendy. Zároveň nabídne přehled oblíbených aplikací pro výuku ruštiny jako cizího jazyka. Dalšími tématy budou sdílené virtuální tabule, používání hybridných učebnic, vytváření interaktivních prezentací, aplikace pro vytváření pracovních listů, aplikace pro usnadnění testování a hodnocení, práce s videem na hodině ruštiny jako cizího jazyka. Na závěr budeme sdílet tipy pro inspiraci.
 • Práce s heterogenní třídou II (zaměřeno na výuku cizích jazyků)
4. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Anotace: V současné době je každá třída heterogenní, záleží jen na tom, jak moc velké rozdíly se mezi žáky objevují. Každý žák je něčím specifický, má jiné zájmy, učební styl, a tudíž i potřeby. Tradiční frontální výuka (zejména na druhém stupni stále hojně uplatňovaná) předpokládá, že většina žáků preferuje auditivní učební styl a má lingvistickou a logicko-matematickou inteligenci. Úkolem nás učitelů je především hledat možnosti, jak rozvíjet také žáky, kteří patří k jiným než výše uvedeným skupinám, například potřebují být více v pohybu, učí se nejintenzivněji prostřednictvím diskuze o daném tématu s vrstevníky, nebo preferují činnostní učení (tzv. learning by doing). 

Dva vzájemně propojené webináře na toto téma se budou věnovat strategiím, které nám pomáhají vyrovnat se s rozmanitými rozdíly v hodinách cizího jazyka a vytváří takové prostředí, v němž se učí a rozvíjí všichni žáci. Ve druhém webináři na téma práce s heterogenní třídou se budeme věnovat postupům, které již vyžadují delší čas na to, abychom je do naší výuky zavedly. Jsou to takové metody, na které si žáci nějakou dobu zvykají a jejichž pozitivní efekt se projeví až časem. Patří mezi ně zejména metody pro rozvoj reflektivních dovedností, ale také uplatňování principu flexibility a možnosti volby. V rámci webináře budeme diskutovat, jak lze tyto strategie postupně zavést do naší praxe.

 • Výuka francouzštiny jako druhéhodalšího cizího jazyka po angličtině
12. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Anotace: Francouzština je u nás vyučována především jako druhý/další cizí jazyk. Webinář je určen vyučujícím, kteří chtějí využít předchozí znalosti angličtiny svých žáků a usnadnit jim tak osvojení nového cizího jazyka.
Připomeneme si, jak lze čerpat ze vzájemného pozitivního transferu mezi angličtinou jako 1. CJ a francouzštinou jako 2. CJ (jde zejména podobnost lexika a některých gramatických jevů). Zároveň poukážeme na úskalí negativního transferu (interference) AJ na FJ (podobné nebo shodné lexikum, ovšem s jiným významem; riziko přenosu gramatických struktur AJ do FJ a jemné rozdíly v pravopise; v rovině foneticko-fonologické budou analyzovány problémové jevy fonematické i prozodické). Bude zmíněna rovněž významná role FJ v interkulturní výchově v souvislosti AJ x FJ, jakož i četné mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě seminář poukáže na zvýšenou potřebu úvodního audio-orálního kurzu v prvních týdnech (měsících) výuky FJ a na nezbytnost výrazné motivace žáků s ohledem na to, že ve FJ nelze v počátcích výuky komunikovat tak rychle jako v AJ.
 • Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností
13. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková
Anotace: Výslovnost je často podceňovanou součástí výuky angličtiny. Jednak učitelé soudí, že výslovnost není třeba učit, že stačí, když děti poslouchají a napodobují zvuk jazyka, jiní jsou bezradní, jak vlastně výslovnost učit tak, aby to neslo žádoucí výsledky. Někteří však do výuky vnášejí nežádoucí prvky, jako je český přepis výslovnosti, který rozhodně nepřispívá k tomu, aby dětský jazykový projev zněl autenticky. Ve webináři se podíváme, jak se dá na výslovnosti pracovat tak, aby to děti nejen bavilo, ale aby to přispělo k jejich kvalitnímu jazykovému projevu.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Zpět