• Angličtina pro všechny
28. 11. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: MAppLing. Monika Skořepová
Anotace: Webinář nabídne tipy z praxe do výuky angličtiny, které usnadní výuku cizího jazyka dětem s poruchami učení. Zaměříme se na audio orální výuku, přechod na čtení, přechod na psaní v Aj, práci ve skupinách, využití asistenta, testování a známkování dětí.
 • Začínáme s angličtinou
30. 11. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: MAppLing. Monika Skořepová
Anotace: Jak začít s výukou angličtiny v MŠ, vhodná hodinová a časová dotace, počet dětí, zařazení do režimu dne, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, využití mateřského jazyka kdy ano a kdy ne? Během webináře si projdeme náměty na aktivity - v pohybu, říkanky, písničky, využití běžných předmětů k výuce.
 • Angličtina není nudná I
5. 12. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: MAppLing. Monika Skořepová
Anotace: Webinář seznámí účastníky s ověřenými aktivitami, které zaujmou i znuděné studenty. Nabídne tipy, jak lze studenty zaujmout, rozmluvit, rozepsat a představí vhodná témata, projekty - krátkodobé a dlouhodobé - jejich prezentace a hodnocení.
 • Akční angličtina
7. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: MAppLing. Monika Skořepová
Anotace: Představíme si ukázky činností, které udrží děti aktivní - aktivity prstové, v pohybu, komunikační, soutěže, využití zajímavých výtvarných technik, jednoduché vaření, projekty krátkodobé a dlouhodobé.
 • Jak rozmluvit žáky
19. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektoři: Mgr. Michal Grebeň, Mgr. Roman Chovanec
Anotace: Náplní webináře jsou didaktické nápady a praktické aktivity zaměřené na efektivní rozvoj konverzačních schopností nenásilnou formou. Aktivity budou názorně předvedeny, je možné je využít pro studenty různých úrovní jazyka i věku. Cílem těchto aktivit je nejen efektivní, ale i zábavné procvičení konverzace, vybraných gramatických jevů a slovní zásoby.
 • Grammar in Games

9. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Vladimíra Skopcová
Anotace: Do you have a dilemma on how to present new grammar to your students so that they are entertained and not frustrated? Let's have a look at how to find an interesting and clear context for the presentation, how to playfully practise new knowledge, and last but not least, how to work with mistakes that will naturally appear during the free practice stage.
 • Slovní zásoba hravě
11. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorky: Mgr. Jana Drábková, Mgr. Klára Šlehoferová
Anotace: Cílem webináře je seznámit účastníky s různorodými typy her na opakování a procvičování slovní zásoby. V úvodu webináře si v krátkosti shrneme přínosy her při osvojování si nové slovní zásoby nebo při jejím opakováním. Pracovním jazykem bude čeština, ukázky her budou prezentovány na příkladu výuky češtiny. Všechny hry budou moci účastníci aplikovat ve svých hodinách výuky cizího jazyka.
 • Využití deskových her v hodinách anglického jazyka
12. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektoři: Mgr. Pavla Puškášová, Mgr. Jakub Puškáš
Anotace: Webinář je určen pro všechny učitele anglického jazyka, kteří hledají způsoby, jak zpestřit svoje hodiny cizího jazyka a jak oživit výuku za využití známých i méně známých společenských her. Ve webináři si představíme hry na procvičování slovní zásoby, případně gramatických jevů, hry na rozvoj jazykových dovedností (speaking, listening) i hry "jen tak pro radost".
 • Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností
18. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Anotace: Zvuková stránka francouzštiny může být v procesu vyučování/ učení se významný zdrojem motivace i demotivace pro žáky i učitele. Od teoretických východisek (porovnání artikulační báze obou jazyků a z nich plynoucí potřeba adekvátních postupů) přejdeme k efektivním činnostem fonetické průpravy, včetně korektivních cvičení, a k možnostem rozvíjení řečových dovedností (zejména ústního projevu a poslechu s porozuměním). Webinář je určen vyučujícím francouzštiny na různých typech škol. Jeho cílem je vybavit účastníky novými znalostmi a dovednostmi v dané oblasti, přičemž sdílení dobré praxe bude vítáno!
 • 21st Century Skills in our Lessons
23. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Vladimíra Skopcová
Anotace: Today’s world is very quickly developing and it is really difficult to predict what children will need when they grow up and start working. It is therefore a great opportunity and even a necessity to enrich our lessons with so-called 21st century skills such as creativity, critical thinking, collaboration and communication. Try some techniques that link language learning and skill development.
 • Metoda CLIL v němčině
25. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Klára Šlehoferová
Anotace: Webinář se zaměří na základní představení metody CLIL, která propojuje cizí jazyk a nejazykový předmět. Krátce budou představeny základní principy, výhody a úskalí metody, možná zdroje samostudia. Nejdůležitější součástí budou ovšem ukázky možných aktivit (např. kombinace německého jazyka a dějepisu, biologie, matematiky atd.), kterými se účastníci mohou inspirovat.
 • Rozvoj komunikačních dovedností v praxi - zaměřeno na angličtinu
26. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Marie Horčičková
Anotace: Účastníci webináře získají náměty do hodin angličtiny, které umožní maximální zapojení všech žáků do činností zaměřených na mluvený projev. Odnesou si užitečné tipy na konkrétní komunikační aktivity v anglickém jazyce, využitelné i ve výuce dalších cizích jazyků. Dozví se, jak docílit toho, aby se děti nebály mluvit anglicky a jak si poradit s chybami v mluveném projevu.
 • Nebojte se konverzovat - make them speak
30. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektoři: Mgr. Michal Grebeň, Mgr. Roman Chovanec
Anotace: Náplní webináře jsou ověřené didaktické nápady a praktické aktivity zaměřené na rozvoj konverzačních schopností nenásilnou formou. Aktivity budou názorně předvedeny, je možné je využít pro studenty různých úrovní jazyka i věku. Cílem těchto aktivit je nejen efektivní, ale i zábavné procvičení konverzace, vybraných gramatických jevů a slovní zásoby.
 • Obrázky mluví - aktivity s obrazovým materiálem pro cizí jazyky
1. 2. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Klára Šlehoferová
Anotace: Webinář bude zaměřen na použití obrazového materiálu ve výuce cizích jazyků, není zaměřen na jeden konkrétní jazyk. Účastníci si odnesou tipy na práci s fotografiemi, ilustrovanými obrázky i obrazy, aktivity budou zahrnovat nejen podněty ke konverzaci a popis, ale také aktivity upevňující slovní zásobu a gramatické jevy. Většinu aktivit si účastníci vyzkouší sami v průběhu webináře.
 • WarmersCoolersFillers
8. 2. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Vladimíra Skopcová
Anotace: Warmerscoolers and fillers are short activities, often in the form of a game, which are used to motivate and encourage students and to have some fun. While warmers are great to be introduced at the beginning of a lesson, coolers can help calm students down and the fillers save us when a planned activity was too short and the teacher has a few minutes left.
 • Tvorba zadání písemné práce v rámci profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka
22. 2. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Ing. Eva Píšová
Anotace: Webinář je určen vyučujícím všech cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání písemné práce pro profilovou část maturitní zkoušky z CJ. Účastníci se seznámí s tím, jak formulovat zadání PP z CJ tak, aby bylo v souladu s maturitní vyhláškou a s ověřovanou úrovní, a současně tak, aby práce zpracované podle tohoto zadání byly objektivně, srovnatelně a spolehlivě hodnotitelné. Učitelé budou upozorněni i na chyby, kterým je třeba se při tvorbě zadání vyhnout.
 • Seznámení s metodickou příručkouHodnocení produktivních řečových dovedností, zpětná vazba ve výuce
6. 3. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorky: Mgr. Martina Dočekalová, Ing. Eva Píšová
Anotace: Novela Školského zákona převedla hodnocení produktivních řečových dovedností (psaní a mluvení) v rámci maturitní zkoušky plně do kompetence jednotlivých škol. Metodická příručka vznikla především jako podpora středoškolských učitelů cizích jazyků s cílem pomoci jim hodnotit produktivní řečové dovednosti psaní a mluvení v rámci maturitní zkoušky. Jejím účelem je seznámit učitele SOŠ a gymnázií nejen s metodami hodnocení jednotlivých řečových dovedností, ale i se způsoby, jak při výuce využívat formativní hodnocení, jak poskytnout zpětnou vazbu žákům a získat informace o úspěšnosti vyučovacího procesu.
 • Hodnocení písemných prací žáků s PUP u maturitní zkoušky z cizího jazyka
15. 3. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Martina Dočekalová
Anotace: Webinář je určen všem vyučujícím cizích jazyků, především však vyučujícím jazyka anglického, na středních školách, kteří jsou v rámci profilové maturitní zkoušky konfrontováni s nutností hodnotit písemný projev žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ). Webinář seznámí učitele s možností, jak k tomuto hodnocení přistupovat. Rozebere symptomatologii uváděnou v doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek pro konání PP z CJ v režimu PUP v profilové části MZ a ukáže základní principy přístupu k analytickému hodnocení PP ve vztahu k ověření jazykových úrovní B1 resp. B2 u těchto žáků.
 • Výuka francouzštiny jako druhéhodalšího cizího jazyka po angličtině
12. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Anotace: Francouzština je u nás vyučována především jako druhý/další cizí jazyk. Webinář je určen vyučujícím, kteří chtějí využít předchozí znalosti angličtiny svých žáků a usnadnit jim tak osvojení nového cizího jazyka.
Připomeneme si, jak lze čerpat ze vzájemného pozitivního transferu mezi angličtinou jako 1. CJ a francouzštinou jako 2. CJ (jde zejména podobnost lexika a některých gramatických jevů). Zároveň poukážeme na úskalí negativního transferu (interference) AJ na FJ (podobné nebo shodné lexikum, ovšem s jiným významem; riziko přenosu gramatických struktur AJ do FJ a jemné rozdíly v pravopise; v rovině foneticko-fonologické budou analyzovány problémové jevy fonematické i prozodické). Bude zmíněna rovněž významná role FJ v interkulturní výchově v souvislosti AJ x FJ, jakož i četné mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě seminář poukáže na zvýšenou potřebu úvodního audio-orálního kurzu v prvních týdnech (měsících) výuky FJ a na nezbytnost výrazné motivace žáků s ohledem na to, že ve FJ nelze v počátcích výuky komunikovat tak rychle jako v AJ.

Zpět