Kabinet Informatika a ICT

Aktuální nabídka webinářů

  • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky? 
2. 3. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ 
4. 3. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce 
5. 5. 2021, 19:00 - 20:00 Více

Zpět

Záznamy webinářů

Nejnovější webináře


 

ŠVP v nové Informatice

Lektor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Co představuje pojem „nová informatika“ v RVP ZV a jak jej zařadit do kontextu současných požadavků na vzdělávání? Webinář nabídne pohled na praktické zavádění „nové informatiky“ do ŠVP škol, Popíše, proč „nová informatika“ vznikla, jak může být začleněna do ostatních oborů vzdělávání i jaký vliv může mít na kompetence učitelů i žáků.

Rozvoj informatického myšlení pro II. st. ZŠ

Lektorka: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ 

Obměna a obnova témat ve výuce informaticky zaměřených předmětů je v současnosti velmi diskutovaná. Hlavní je však změna v přemýšlení o novém přístupu k informatickým tématům, a to spíše směrem k rozvoji informatického myšlení. Tento webinář ukazuje jednu z cest, která se v novém obsahu Informatiky nabízí: Programování a algoritmizace. Konkrétně se tento webinář zaměřuje na druhý stupeň základní školy. Vychází nejen z připravených učebnic a materiálů v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení.

Co je to ten 3D tisk?

Lektor: Mgr. Tomáš Feltl

Určeno pro: ZŠ/SŠ

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech! V rámci tohoto webináře se seznámíte s nejrozšířenějšími 3D tiskovými technologiemi. Dotkneme se konkrétních tiskových řešení, i jejich vhodnosti/nevhodnosti pro "nasazení" ve školním prostředí. Podíváme se také na konkrétní možnosti využití 3D tisku ve školním prostředí včetně různých úskalí, které na učitele při zavádění 3D tisku do výuky čekají.

Zpětná vazba pomocí ICT se zaměřením na SŠ

Lektor: Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.

Určeno pro: SŠ

Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětné vazby ve výuce informatiky. Prostor bude věnovaný aplikacím Kahoot, Nearpod a Socrative, účastníci se seznámí s principem těchto aplikací a s jejich specifickými prvky. Představeny budou i další webové nástroje a jejich specifika.

 

Zpětná vazba pomocí ICT se zaměřením na 2. stupeň ZŠ

Lektor: Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětné vazby ve výuce informatiky. Prostor bude věnovaný aplikacím Kahoot, Nearpod a Socrative, účastníci se seznámí s principem těchto aplikací a s jejich specifickými prvky. Představeny budou i další webové nástroje a jejich specifika.

 
 

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů

Lektorka: Mgr. Petra Boháčková

Určeno pro: SŠ

Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací ve výuce různých předmětů pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU. Půjde především o aplikace, které si učitel může naplnit vlastním obsahem. Zamyslíme se i nad tím, kdy je vhodné takovou aplikaci ve výuce použít. Zaměříme se na využití vhodných moderních a efektivních forem výuky s digitálními technologiemi opět v různých předmětech.

 
 

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů (ZŠ)

Lektorka: Mgr. Petra Boháčková

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací ve výuce různých předmětů pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Půjde především o aplikace, které si učitel může naplnit vlastním obsahem. Zamyslíme se i nad tím, kdy je vhodné takovou aplikaci ve výuce použít. Zaměříme se na využití vhodných moderních a efektivních forem výuky s digitálními technologiemi opět v různých předmětech.

 
 

Mapové vizualizace ve výuce

Lektor: Ing. Karel Rejthar

Určeno pro: SŠ

Webinář nepřímo navazuje na předchozí webinář Využití otevřených dat ve výuce. Zde si ukážeme, jak jednoduše vytvořit mapu, mapovou vizualizaci z otevřených dat. Zaměříme se na úroveň států, kraje, okresu a klesneme až na úroveň obcí. Ukážeme si několik typů map, od kartogramu, přes heat mapu až po vlastní mapy. Zpracovávat budeme data z wikipedie, ČSÚ a jiných zdrojů.

 
 

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

Lektor: Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je prakticky a přehledně představit a vysvětlit systém zavádění technologií do výuky podle modelu SAMR. Tento model je zaměřen zejména na postupnou integraci nástrojů ICT do vzdělávání s ohledem na znalosti a dovednosti učitelů. Zaměřuje se na cíle výuky a popisuje postupnou změnu od pouhého nahrazení klasických nástrojů digitálními, až po úplnou změnu výukových cílů. Součástí webináře budou praktické ukázky, soubory aplikací, webové nástroje atp.

 
 

Využití otevřených dat ve výuce

Lektor: Ing. Karel Rejthar

Určeno pro: SŠ

Webinář se zaměří na praktické ukázky využití otevřených dat ve výuce. Ukážeme si jak s žáky zpracovat aktuální témata: COVID 19 z pohledu dat, volební výsledky, data z Wikipedie a mnoho jiných praktických ukázek. Kde najdeme otevřená data, jaký mají formát, jak se na ně napojit a mnohem více. Ukázky budou realizovány v programu Power BI Desktop.

 
 

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. Představíme si nástroje, které využívají PC i mobilní zařízení. V rámci webináře se účastníci seznámí například s prostředky po brainstorming či tvorbu myšlenkových map. Představíme si i řadu dalších nástrojů na tvorbu různých aktivit, které mohou snadno tvořit jak učitelé, tak žáci.

 
 

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

Lektorka: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individuálnímu přístupu k žákovi v organizaci jeho vědomostí. Webinář se zaměřuje i na různé způsoby interpretace dat i jejich grafické znázornění (mapy pojmů, pojmové a myšlenkové mapy, diagramy a další typy organizérů) a kromě samotných zásad tvorby ukazuje i různé nástroje a příklady samotného využití v hodinách. Přestože se webinář orientuje na informaticky zaměřené předměty a obsah oboru Informační a komunikační technologie, organizéry lze využít i v dalších oborech a oblastech jak ve škole, tak pro vlastní rozvoj.

 
 

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Lektorka: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje formy implementace technologií v rámci existujících didaktických koncepcí (behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus, konektivismus) a souvislosti s různými teoriemi inovací výuky v rámci všech existujících vzdělávacích prostředí (formální, neformální, informální). Nastíní možnosti využití vlastních digitálních zařízení žáků i rizika s tím spojená (např. zvětšování rozdílů mezi různými socio-ekonomickými skupinami). Zvláštní pozornost věnuje rozvoji kompetencí pro 21. století, především informačnímu myšlení a digitální gramotnosti. To vše v souvislosti s blížící se revizí RVP.

 

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách

Lektorka: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář ukazuje účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je nutné myslet i na didaktický aspekt tak, aby se z žáka nestala pouze figurka, která opisuje kusy kódu, nebo přetahuje bloky dle toho, co předvádí učitel. Rozvoj algoritmického myšlení u žáků sebou nese i mnoho úskalí pro učitele, typicky větší míra volnosti ve smyslu přizpůsobení algoritmu, kontrola základních vlastností algoritmu (jako jednoduchost, obecnost, ...), hledání chyby v algoritmech žáků. Navíc každý z žáků by měl mít možnost pocítit, že alespoň minimálně uspěl (rozfázování algoritmického úkolu na menší funkční části). Webinář právě tyto pohledy rozkrývá a ukazuje na různých prostředích příklady jejich využití.

Jak na digitální stopu

Lektorka: Ing. Irena Vajen

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář nahlíží na problematiku kybernetické bezpečnosti z pohledu netikety se zaměřením na digitální stopu člověka či školy. Dnes již pojem digitální identita člověka není neznámý, ale je potřeba si uvědomit jaké nebezpečí a etické problémy jsou s ní spojené. Téměř jakýkoli pohyb na internetu zanechává za uživatelem soubor informací, ať už z vytvářených příspěvků, ukládaných fotografii, aktivit na sociálních sítích, z vnitřních záznamů webů (tzv. log. soubory) a podobně, ze kterých lze sestavit profil člověk a tento může být následně prostředkem ke zneužití.

Moderní tvorba webu

Lektor: Mgr. Zdenek Hrdina

Určeno pro: ZŠ/SŠ

V rámci webináře jsou účastníci seznámeni se základními jazyky pro tvorbu webu, bude předvedeno moderní vývojové prostředí a jeho výhody proti jednodušším nástrojům. Účastníci se seznámí s frameworkem Bootstrap, ukáží se jeho principy, uvidí praktickou ukázku psaní kódu v tomto frameworku, výhody BS proti psaní kódu pouze v HTML a CSS. Účastníci se seznámí s dalšími zdroji informací pro výuku.

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

Lektor: Ing. Milan Hausner

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešení jako jsou například některé souhlasy zákonných zástupců. Vysvětluje současný postoj Úřadu na ochranu osobních údajů k některým sporným otázkám, jako jsou biometrické údaje apod. Součástí prezentace je také online dotazník k typickým příkladům činnosti ve školách. Webinář představuje i některé projekty z této oblasti, které byly oceněny v loňské přehlídce DOMINO jako možný příklad sdílení dobré praxe. Lektorem je dlouholetý ředitel školy a nyní pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ.

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

Lektorka: Eliška Vyhnánková

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář seznamuje účastníky s informacemi o tom, jaké používá mladá generace sociální sítě a jaké jsou v dané oblasti současné trendy. Zaměřuje se zejména na komunikaci na sociálních sítích. Současně provede učitele možnostmi, jak s mladými lidmi (žáky a studenty) řešit bezpečnost. Vzdělávací program také představuje varianty, jak se účinně bránit jejich zneužití.

Digitální gramotnost a informatické myšlení (příprava revize RVP)

Lektorka: Mgr. Daniela Růžičková

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními myšlenkami současného přístupu k informačním a komunikačním technologiím ve dvou konceptech, tj. informatické myšlení spíše v předmětu "informatika" oblasti IKT a ČaSP dle RVP a digitální gramotnost s přesahem do všech předmětů. Plánovaná revize RVP měla tyto myšlenky měla koncepčně tyto myšlenky podporovat. V tomto případě je diskuze o implementaci obou konceptů do vzdělávání velkou diskuzí nejen na úrovní škol.

Zpět