Kabinet Matematika a její aplikace

Aktuální nabídka webinářů

  • Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

15. 4. 2021, 17:00 - 18:00 Více

Zpět

Záznamy webinářů

Nejnovější webináře


 

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

Lektor: Mgr. Miroslav Staněk

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Kombinatorické myšlení se prolíná celým životem, od výběru optimálních možností při rozhodování, až po hazardní hry. Prostřednictvím řešení úloh bude ukázána možnost logické výstavby základů kombinatoriky bez nutnosti znalosti pojmů a vzorců. Na základě pravidla součinu a součtu bude rozvíjena problematika variací a kombinací - včetně podmínek - tak, aby problematice porozuměli i méně nadaní žáci.

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

Lektorky: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Magdalena Málková

Určeno pro: ZŠ 

To, co prožijeme, s čím si uděláme zkušenosti rukama, manipulacemi, to si lépe zapamatujeme a také tomu lépe porozumíme. Proto nabídneme a doporučíme několik aktivit, které dobře založí porozumění základním geometrickým tvarům a prostřednictvím manipulací umožní hlouběji poznat vztahy uvnitř geometrického tvaru i v komunitě dalších obrazců.

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Lektor: Mgr. Tomáš Zadražil

Určeno pro: ZŠ/SŠ

V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přetvořit smartphone ve vysoce efektivní učební pomůcku. V rámci webináře se zaměříme obzvláště na aplikace zprostředkovávající elektronické hlasování jakožto nástroj okamžité zpětné vazby pro žáky i učitele. Paralelně s tímto si ukážeme celou řadu dalších aktivit, které zvolené aplikace umožňují a které primárně vedou k aktivizaci žáků a k celkovému navýšení interakce ve třídě.

 

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ

Lektorka: Mgr. Magdaléna Málková

Určeno pro: ZŠ

Webinář představí propedeutiku i výuku násobení na 1. stupni ZŠ. Účastníci se seznámí s pomůckami, které mohou pomoci při výuce násobení, vyzkouší si některé další způsoby výuky násobení, jako např. indické násobení, násobení v Montessori matematice, Hejného metodě, propojení na geometrické představy, slovní úlohy s různými kontexty (zlomky, procenta, kombinatorika) apod. Na webináři se účastníci seznámí s možnými potížemi při výuce násobení (formalismy, kritická místa) a následnou reedukací.

 

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Lektor: Mgr. Josef Bobek 

Určeno pro: SŠ

Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ především v odborném vzdělávání. Žáky uznaný smysl vzdělávání, zde vědomí významu znalostí a dovedností získaných v matematice pro uplatnění oboru vzdělání či dalšího vzdělávání, je důležitý pro motivaci žáků zejména pragmaticky zaměřených. Vhodnou příležitostí k propojení matematického vzdělávání s odborným jsou komplexní (průřezové) úlohy a žákovské projekty. Učitelé však v rámci své pregraduální přípravy na takto zaměřený způsob výuky nejsou připravováni. Propojování matematického vzdělávání s ostatním vzděláváním se učitelé matematiky nemusí obávat. Cílem webináře je ukázat možné přístupy různé náročnosti na přípravu a realizaci žákovských projektů a řešení komplexních úloh a na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci a podělit se o zkušenosti. Nabídnout náměty žákovských projektů a zdroje řešených úloh, které lze využít ve výuce nejen matematiky.

 
 

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU

Lektor: Mgr. Miroslav Staněk

Určeno pro: SŠ

Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nástrojů a dovednost k řešení problémů v různých každodenních situacích v běžném životě, při výkonu povolání i celoživotním učení. Matematika poskytuje nástroje k řešení problémů a naopak řešení problémů rozvíjí matematické kompetence žáka a toto vše rozvíjí mentální schopnosti žáků. Vědomí významu matematických kompetencí a jejich uplatnitelnost v praxi, což je na odborných školách klíčové, má rozhodující motivační efekt. Webinář na konkrétních příkladech ukáže některé možnosti gramotnostně pojaté výuky matematiky na odborných školách se zaměřením na CUN (komplexní, neznámé a nerutinní) úlohy a jejich řešení, které se v běžných učebnicích a sbírkách nevyskytují.

 

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Lektorka: doc.RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Míra v geometrii (obvod, obsah, povrch a objem) patří mezi důležitá témata školské matematiky s významným přesahem do běžného života. Na příkladu konkrétních úloh z testování si během webináře ukážeme, v čem mají čeští žáci v této oblasti potíže. Jejich významným zdrojem je přílišný důraz na vzorce jako cíl výuky míry v geometrii, což vede u žáků ke spoléhání na vzorce i tam, kde by mohli úlohu řešit jednoduchou úvahou. Ukážeme učební trajektorii, která pomůže obtížím žáků předcházet.

 
 

Matematická gramotnost: stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Lektorka: Mgr. Jana Hanušová

Určeno pro: SŠ

Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední škole. Seznámíme se s definicí matematické gramotnosti, podle které jsou koncipovány mezinárodní srovnávací testy PISA pro žáky devátých ročníků. Uvedeme rovněž vymezení tak zvané funkční matematické gramotnosti v rámci činnosti České školní inspekce. V této souvislosti zmíníme indikátory, které jsou v hodinách sledovány. Na konkrétních situacích z výuky budeme zvažovat, jak se daří matematickou gramotnost rozvíjet na středních školách. Zamyslíme se nad náměty na činnosti v hodinách, které umožňují přesunutí zodpovědnosti z učitele na žáka, zviditelňují myšlenkové pochody žáků. Uvedeme úlohy vhodné pro diferencovanou výuku.

 
 

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

Lektorky: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Magdalena Málková

Určeno pro: ZŠ

Diferenciace řeší například, jak pracovat s inkludovanými žáky, jak podpořit rozvoj nadaných žáků, jak pracovat s cizinci, s žáky s poruchami pozornost a chování atd. Části webináře budou proto následující: 1) Inspirace pro přípravu na diferencovanou hodinu a individualizaci úloh vzhledem k jednotlivým žákům. Tipy a nástroje na diferenciaci ve třídě. 2) Typy úloh pro různé typy žáků 3) Formy a organizace práce vhodné pro diferencovanou výuku Cílem je rozvoj žákovy touhy po poznání, po intelektuální práci, ale také na rozvoj žákových osobnostně sociálních schopností, které jsou potřebné pro vytvoření dobrých podmínek k učení. 4) Sdílení s učiteli přihlášenými do webináře.

 
 

Metodika řešení úloh z matematiky v oborech E SOV

Lektor: Mgr. František Procházka

Určeno pro: SŠ

Cílem webináře je pomoci učitelům matematiky vyučujících na SOŠ obory E s výběrem vhodných příkladů a volbou metod jejich řešení uzpůsobených podmínkám výuky. V těchto oborech se od doby vydání RVP významně změnilo složení žákovských skupin. Vzdělávají se zde ve větší míře žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci, kteří nesplnili podmínky pro přijetí do oborů H a žáci, kteří neuspěli v některém z oborů H a přestoupili do oboru E. Na aktuální požadavky na vzdělávání žáků však musí učitelé reagovat, upravit své didaktické postupy a posunout své akcenty na stěžejní témata a jejich zaměření na aplikace potřebné v občanském životě a v oboru vzdělání žáků. Je obtížné dostát všem požadavkům na vzdělávání ve skupinách žáků s tak rozdílnými předpoklady, kdy jen z části mohou učitelé využít své předchozí zkušenosti. Webinář se zaměřuje na typové úlohy a metodiku jejich řešení. Lektor na základě svých zkušeností komentuje výběr úlohy, její náročnost a možnosti postupu řešení s ohledem na různé typy žáků. Na závěr upozorní na vhodné publikace a zdroje řešených úloh k tématu webináře.

 
 

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

Lektorka: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Algebraické výrazy a jejich úpravy představují jedno z kritických míst matematiky 2. stupně. Pro řadu žáků je vysoký stupeň abstrakce překážkou pro další poznávání matematiky. Pro zvládnutí tohoto tématu je žádoucí, aby žáci pochopili logiku, jakou se řídí pravidla manipulace s výrazy. Jedna z možností spočívá ve využití geometrii, konkrétně pojmu obsah, a to prostřednictvím tzv. algebraických dlaždic. Webinář představí možnosti a rizika tohoto didaktického prostředí.

 
 

Základní principy genetického konstruktivismu tj. Hejného metody

Lektor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem webináře bude vysvětlit, proč je Hejného metoda vybudována právě tak, jak je vybudována, tedy proč jsou v ní prostředí jako Krokování nebo Děda Lesoň místo standardní matematické symboliky, proč je výklad učitele omezen na minimum a aktivita je přenechána žákům, proč je podporována diskuze žáků, i když se v ní vyskytují chyby a proč tyto chyby učitel nemá opravit ale má čekat až si na chybu přijdou žáci sami.

 
 

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

Lektoři: Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Tomáš Chrobák

Určeno pro: ZŠ

Webinář nabídne porozumění hodnocení ve formativní funkci. Objasníme si, v čem nám hodnocení může pomoci k tomu, aby se žáci učili vzhledem k tzv. zóně jejich nejbližšího vývoje a vzhledem k cílům učení. Seznámíme se s pojetím podle D. Williama, s jednotlivými strategiemi a technikami, které si doložíme ukázkami z vyučovacích hodin (například stanovení kritérií, příprava a řízení diskuze, zpětná vazby, sebehodnocení aj.). Ukážeme si, jak hodnocení pomáhá učiteli v dalších krocích plánování své výuky stejně tak i žákovi k tomu, aby se stal zodpovědný za své učení. Posoudíme užitečnost a efektivitu hodnocení vzhledem k výuce na ZŠ. Budeme formativní hodnocení brát spíše jako „vnímavé učení“, které může být učiteli cenným nástrojem pro podávání zpětné vazby tak, aby žáci věřili, že na jejím základě se mohou zlepšit.

 
 

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

Lektorka: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Určeno pro: ZŠ

Webinář je určen učitelům matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ a všem ostatním, kteří pracují se žáky se specifickými poruchami učení a chtějí je rozvíjet. Účastníci se seznámí s jednotlivými poruchami učení a jejich vlivem na úspěšnost žáků v matematice. Podrobně se budou věnovat problematice dyskalkulie a možnostmi její reedukace. Seznámí se s významem osobnosti učitele a podpoře rodičů při práci se žáky s SPU. Součástí webináře budou případové studie žáků se zaměřením na problematiku orientace v jednotlivých číselných oborech, operací s přirozenými, příp. racionálními čísly, problematiku slovních a aplikačních úloh. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků v diskusi o možnostech přístupu k žákům s SPU ve výuce matematiky.

 

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

Lektorka: Mgr. Pavla Sýkorová

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční matematiky na základní škole. Během webináře se účastníci seznámí s doporučovanými tématy, základními pojmy i metodickými pokyny, jak jednotlivá témata do výuky zařadit, získají náměty pro tvorbu vlastních aktivit z oblasti cenové, peněžní a rozpočtové gramotnosti. Představeny budou názorné praktické příklady a situace, se kterými se mohou žáci setkat v reálném životě, vhodné aplikace a on-line zdroje.

Hry v hodinách matematiky

Lektorka: Mgr. Pavla Sýkorová

Určeno pro: ZŠ

Hledáte náměty do hodin matematiky? V tomto webináři lektorka představí vybrané hry a aktivity, vhodné aplikace a on-line zdroje.

Webinář je zaměřen na konkrétní ukázky hlavolamů, logických, on-line a deskových her, které mohou inspirovat učitele matematiky k jejich zařazení do výuky na základní škole. Představeny budou možnosti a důvody jejich využívání v různých částech vyučovací hodiny, struktura didaktické hry a různé typy her. Během webináře účastníci získají také náměty pro tvorbu vlastních aktivit a her.

Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíc

Lektorka: Ing. Bc. Eva Fanfulová

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Efektivní zpracování velkých dat je jedna z velmi důležitých dovedností a je pro webinář hlavním cílem. Při webináři se účastníci budou zabývat jednou z možností třídění a zpracování dat – kontingenční tabulkou. Po krátké úvodní teorii budou účastníci získávat požadované informace z připravené tabulky dat. Data budou filtrovat, řadit a třídit. Po absolvování webináře dokážou účastníci získat potřebné informace z velkého objemu dat a zobrazovat data z různého úhlu pohledu. Tyto činnosti je možné v pedagogickém procesu využít ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace v tematické oblasti Závislosti vztahy a práce s daty. Kontingenční tabulky lze použít při práci s daty, jejich filtrování, řazení a třídění. Práce s daty podporuje i informatické myšlení.

Začínáme s programem GeoGebra

Lektorka: Mgr. Veronika Havelková

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s webovými stránkami www.geogebra.org, zejména s jednotlivými variantami programu a s materiály, které jsou již hotové a připravené k použití ve výuce. V druhé části programu bude představeno prostředí programu s ohledem na všestranné využití ve výuce matematiky.

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

Lektor: Mgr. Martin Krynický

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Jak se učíme je kniha amerického vědeckého reportéra z New York Times z roku 2014, která vyšla v českém překladu v roce 2015 v nakladatelství BizBooks (Albatros Media). Autor v ní shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu lidské paměti a procesu učení, na jejich základě se pak snaží formulovat praktické a použitelné rady, jak své učení zefektivnit. Během semináře si projdeme hlavní doporučení knihy, ukážeme si funkci programu Anki pro “spaced repetition - rozložené opakování”, který využívá poznatků o vlastnostech lidské paměti k tomu, aby vhodně rozloženým opakováním napomohl trvalému zapamatování informací. Na závěr se zmíníme o hlavní myšlence knihy Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana a důsledky, které by mohla mít pro výuku matematiky.

Zpět