Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

  • Gramotnosti v předškolním vzdělávání
2. 11. 2021, 19:00
Online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Rozvoj gramotností dětí předškolního věku patří mezi běžné činnosti učitele v mateřské škole. V mateřské škole děláme propedeutiku, tedy základ pro budoucí učení, vytváříme pevné základy, na kterých mohou stavět nejen učitelé vyšších stupňů vzdělávání, ale i dítě samotné. Mezi základní (prioritní) gramotnosti řadíme gramotnost čtenářskou, matematickou a digitální. Jaké možnosti pro jejich rozvoj u dětí máme v mateřské škole? Najdeme pro jejich rozvoj oporu v RVP PV? Kdy máme s rozvojem gramotností začít? Na tyto i další otázky odpoví tento webinář, jehož cílem je vnést základní vhled do problematiky.
  • Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole
15. 11. 2022, 19:00
Online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Změna právních předpisů zajišťující jazykovou podporu dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání vzbudila velký zájem o danou problematiku. Jazykovou podporu ovšem potřebují všechny děti s odlišným mateřským jazykem. Kdo je dítě-cizinec? Jaká jsou specifika práce s dětmi, které mají snížené komunikační schopnosti v českém jazyce? Webinář přinese učitelům v mateřských školách konkrétní praktická doporučení pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a komunikaci s rodinou.
  • Obtížná jednání s rodiči
16. 11. 2021, 17:00

Online škola již brzy

Lektorka: Mgr. Hana Kroupová
Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti:
Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vnímat a proč?
Postoj k rodičům – jak já beru rodiče? Co mají vlastně dělat, jak se mají chovat vzhledem ke mně a proč? Co chci prostřednictvím rozhovoru docílit?
Jaké mám komunikační potřeby – vzdálenost, čas, způsob mluvy, jak reaguji na agresivitu a proč? Jak nám v obtížné situaci funguje náš mozek? Co můžu udělat, když je někdo agresívní, příliš starostlivý apod.?
Přineseme konkrétní příklady jednání a konkrétní reakce na ně. Po uplynutí webináře bude následovat diskuze, která proběhne nad rámec časové dotace a je dobrovolná.
  • Pedagogická diagnostika v mateřské škole
10. 1. 2022, 17:00 Kapacita naplněna.
Lektorky: Mgr. Hana Splavcová, PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Anotace: Problematice pedagogické diagnostiky v mateřské škole (a na začátku povinné školní docházky) je věnována nová metodická příručka, která vznikla s podporou Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání. Na její tvorbě se podílely Zora Syslová, Jiřina Bednářová a Hana Splavcová. Pedagogické diagnostikování je nekonečný proces pozorování činnosti dítěte, nastavování a vyhodnocování vzdělávacích cílů, přípravy vzdělávací nabídky a opětovného pozorování dítěte při práci. Existuje mnoho nástrojů pedagogické diagnostiky. Cílem této příručky je ukázat učitelům cestu efektivního využití zvoleného nástroje pro podporu celkového rozvoje každého dítěte. V tomto webináři účastníky provedeme jejím obsahem a ukážeme si možnosti, které nám kvalitní pedagogická diagnostika nabízí.
  • Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení
13. 1. 2022, 19:00 Kapacita naplněna.
Lektorka: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.
Anotace: Webinář se zaměřuje na hru dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka. Pojednává o svobodné hře a jejím nenahraditelném významu v procesu učení, v rozvoji osobnosti a jedinečnosti dítěte. Seznamuje učitele s vlastnostmi a znaky, které má opravdová hra mít. Zamýšlí se nad současnou hrou dětí a jejím místem v systému vzdělávání. (Webinář navazuje na publikaci autorky Suchánková, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání, Praha: Portál, 2014).
  • Práce s emocemi u dětí
20. 1. 2022, 17:00 Kapacita naplněna.
Lektorka: Mgr. Lenka Minářová
Anotace: Emoce jsou hlavní hybnou silou našeho chování a jednání. Jejich přijetí a zdravý projev je základem pro funkční vztahy. Pochopení emočního prožívání, jeho přijetí, důvěra a zdravé hranice sebevyjádření jsou nezbytné faktory, které ovlivňují dítě na jeho cestě k přijetí a sebekontrole. Cílem webináře je ukázat možnosti rozvoje empatických dovedností u dětí a utváření jejich vlastního sebeobrazu a zdravého smýšlení o sobě. Nastíníme možnosti a způsoby práce s emocemi v rámci dětské skupiny, možnosti jak dětem přibližovat emoce a jejich projevy, např. práce s příběhem, projektivními metodami, pohádkami, aj. Zaměříme se na to, které reakce jsou vhodné a které naopak mohou v dětech zarazit emoční prožívání a ovlivnit tak jejich zdravý emoční vývoj.
  • Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?
27. 1. 2022, 17:00 přihlásit
Lektorka: Mgr. Lenka Minářová
Anotace: Agrese u malých dětí je jev, který v mnoha lidech automaticky vzbuzuje odpor, potřebu potlačení či úplného odstranění. Cílem tohoto webináře je ukázat, že agrese je zcela přirozený jev organismu, je vlastní každému z nás. Ukážeme si možnosti, jak lze na tyto projevy reagovat, jak mohou dospělí vhodně zasáhnout, aby dětem pomohli a vytvořili jim bezpečný prostor pro její zvládnutí. Společně si nastíníme teoretický rámec vzniku a původu agrese, její formy a popíšeme její projevy u dětí. Zmíníme důležitost dobře nastavených pravidel ve skupině i ve vztahu učitel - žák a uvedeme doporučení při komunikaci s rodiči.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů předškolní a prvostupňové vzdělávání

Zpět