Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

 • Řešení problémů a rušivého chování v MŠ
16. 3. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Kroupová
Anotace: Webinář poskytne účastníkům odpovědi na tyto otázky: Jaký je náš postoj k rušivému chování, co si my myslíme o tom, když děti „zlobí“?; Jak funguje mozek a proč si děti někdy nemohou pomoci?; Jaké jsou seberegulační projevy dětí – co děti dělávají, aby se uklidnily?; Jak velký význam má popisování událostí pro děti? Nabídnu Vám systém a postupy, jak řešit jednotlivé projevy rušivého chování ve třídě.
 • Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si zvyknout bez maminky
5. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy je důležitým tématem předškolního vzdělávání. Dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je jednou z psychosociálních podmínek, že "nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci". Na prostředí mateřské školy a novou rodinnou situaci se ovšem neadaptují jen děti, ale i jejich rodiče. Co bychom měli o dítěti vědět před nástupem do mateřské školy? Jak můžeme tyto informace získat? Čím můžeme rodiče podpořit, aby byl vstup jejich dítěte do mateřské školy plynulý? Je vhodnější adaptace dítěte s rodičem, nebo bez? Cílem webináře je přinést odpovědi na tyto a další otázky tak, abychom přispěli k rozvoji každého dítěte a umožnili mu vstoupit na vzdělávací dráhu pozitivně.
 • Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – tipy na přípravu logopedické chvilky
7. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektorky: Mgr. Šárka Muchová, Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Jedním z vážných a častých důvodů pro udělení odkladu povinné školní docházky jsou nedostatky v komunikačních dovednostech a logopedické obtíže dětí. Jaký význam má logopedická prevence v mateřské škole? Může obtíže zmírnit, či zcela eliminovat? Co může učitel udělat pro rozvoj komunikačních dovedností dítěte? Jak může podpořit správnou výslovnost? V dnešním webináři představíme příklad inspirativní praxe s náměty pro vytváření logopedických chvilek.
 • Alternativní a inovativní mateřské a základní školy
16. 6. 2022, 19:00 registrace
Lektorka: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.
Anotace: Webinář seznamuje se základními principy alternativních a inovativních škol. Vymezuje základní pojmy, představuje společné rysy alternativních škol, poukazuje na rozdíly mezi tradičním a alternativním pojetím vzdělávání. Představeny jsou jednotlivé typy alternativních a inovativních mateřských a základních škol (např. Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, Intuitivní pedagogika, Lesní mateřské školy, vzdělávací program Začít Spolu, koncept Unschooling aj.) a jejich základní východiska a principy.
 • Gramotnosti v předškolním vzdělávání
2. 11. 2021, 19:00
Online škola
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Rozvoj gramotností dětí předškolního věku patří mezi běžné činnosti učitele v mateřské škole. V mateřské škole děláme propedeutiku, tedy základ pro budoucí učení, vytváříme pevné základy, na kterých mohou stavět nejen učitelé vyšších stupňů vzdělávání, ale i dítě samotné. Mezi základní (prioritní) gramotnosti řadíme gramotnost čtenářskou, matematickou a digitální. Jaké možnosti pro jejich rozvoj u dětí máme v mateřské škole? Najdeme pro jejich rozvoj oporu v RVP PV? Kdy máme s rozvojem gramotností začít? Na tyto i další otázky odpoví tento webinář, jehož cílem je vnést základní vhled do problematiky.
 • Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole
15. 11. 2021, 19:00
Online škola
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Změna právních předpisů zajišťující jazykovou podporu dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání vzbudila velký zájem o danou problematiku. Jazykovou podporu ovšem potřebují všechny děti s odlišným mateřským jazykem. Kdo je dítě-cizinec? Jaká jsou specifika práce s dětmi, které mají snížené komunikační schopnosti v českém jazyce? Webinář přinese učitelům v mateřských školách konkrétní praktická doporučení pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a komunikaci s rodinou.
 • Obtížná jednání s rodiči
16. 11. 2021, 17:00

Online škola

Lektorka: Mgr. Hana Kroupová
Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti:
Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vnímat a proč?
Postoj k rodičům – jak já beru rodiče? Co mají vlastně dělat, jak se mají chovat vzhledem ke mně a proč? Co chci prostřednictvím rozhovoru docílit?
Jaké mám komunikační potřeby – vzdálenost, čas, způsob mluvy, jak reaguji na agresivitu a proč? Jak nám v obtížné situaci funguje náš mozek? Co můžu udělat, když je někdo agresívní, příliš starostlivý apod.?
Přineseme konkrétní příklady jednání a konkrétní reakce na ně. Po uplynutí webináře bude následovat diskuze, která proběhne nad rámec časové dotace a je dobrovolná.
 • Pedagogická diagnostika v mateřské škole
10. 1. 2022, 17:00 YouTube
Lektorky: Mgr. Hana Splavcová, PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Anotace: Problematice pedagogické diagnostiky v mateřské škole (a na začátku povinné školní docházky) je věnována nová metodická příručka, která vznikla s podporou Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání. Na její tvorbě se podílely Zora Syslová, Jiřina Bednářová a Hana Splavcová. Pedagogické diagnostikování je nekonečný proces pozorování činnosti dítěte, nastavování a vyhodnocování vzdělávacích cílů, přípravy vzdělávací nabídky a opětovného pozorování dítěte při práci. Existuje mnoho nástrojů pedagogické diagnostiky. Cílem této příručky je ukázat učitelům cestu efektivního využití zvoleného nástroje pro podporu celkového rozvoje každého dítěte. V tomto webináři účastníky provedeme jejím obsahem a ukážeme si možnosti, které nám kvalitní pedagogická diagnostika nabízí.
 • Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení
13. 1. 2022, 19:00 Online škola
Lektorka: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.
Anotace: Webinář se zaměřuje na hru dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka. Pojednává o svobodné hře a jejím nenahraditelném významu v procesu učení, v rozvoji osobnosti a jedinečnosti dítěte. Seznamuje učitele s vlastnostmi a znaky, které má opravdová hra mít. Zamýšlí se nad současnou hrou dětí a jejím místem v systému vzdělávání. (Webinář navazuje na publikaci autorky Suchánková, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání, Praha: Portál, 2014).
 • Práce s emocemi u dětí
20. 1. 2022, 17:00 Online škola
Lektorka: Mgr. Lenka Minářová
Anotace: Emoce jsou hlavní hybnou silou našeho chování a jednání. Jejich přijetí a zdravý projev je základem pro funkční vztahy. Pochopení emočního prožívání, jeho přijetí, důvěra a zdravé hranice sebevyjádření jsou nezbytné faktory, které ovlivňují dítě na jeho cestě k přijetí a sebekontrole. Cílem webináře je ukázat možnosti rozvoje empatických dovedností u dětí a utváření jejich vlastního sebeobrazu a zdravého smýšlení o sobě. Nastíníme možnosti a způsoby práce s emocemi v rámci dětské skupiny, možnosti jak dětem přibližovat emoce a jejich projevy, např. práce s příběhem, projektivními metodami, pohádkami, aj. Zaměříme se na to, které reakce jsou vhodné a které naopak mohou v dětech zarazit emoční prožívání a ovlivnit tak jejich zdravý emoční vývoj.
 • Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?
27. 1. 2022, 17:00 Online škola
Lektorka: Mgr. Lenka Minářová
Anotace: Agrese u malých dětí je jev, který v mnoha lidech automaticky vzbuzuje odpor, potřebu potlačení či úplného odstranění. Cílem tohoto webináře je ukázat, že agrese je zcela přirozený jev organismu, je vlastní každému z nás. Ukážeme si možnosti, jak lze na tyto projevy reagovat, jak mohou dospělí vhodně zasáhnout, aby dětem pomohli a vytvořili jim bezpečný prostor pro její zvládnutí. Společně si nastíníme teoretický rámec vzniku a původu agrese, její formy a popíšeme její projevy u dětí. Zmíníme důležitost dobře nastavených pravidel ve skupině i ve vztahu učitel - žák a uvedeme doporučení při komunikaci s rodiči.
 • Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ

22. 2. 2022, 19:00 Youtube
Lektorky: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Hana Kuciánová
Anotace: Webinář představí metodickou příručku zpracovanou v netradičním interaktivním formátu, která obsahuje náměty na rozvoj digitální kompetence u dětí v mateřské škole a u žáků na 1. stupni základní školy. Náměty jsou uspořádány do jednotlivých myšlenkových map podle šesti oblastí, které se vztahují k digitální kompetenci popsané v revidovaném RVP ZV. Myšlenkové mapy vycházejí z očekávaných výstupů učení, na které navazují konkrétní aktivity doplněné odkazy na doporučené zdroje.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů předškolní a prvostupňové vzdělávání

Zpět