Kabinet Přírodovědné vzdělávání

 • Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty
24. 3. 2022, 17:00
online škola již brzy
Lektoři: Mgr. Alena Chodounská, Mgr. Tomáš Razím 
Anotace: Webinář pro učitele chemie 2. stupně ZŠ a SŠ bude zaměřený na problematiku vyhledávání, zpracovávání a prezentování odborných informací v oblasti chemie a přírodních věd. Informační specialisté Národní technické knihovny (NTK) představí volně dostupné elektronické informační zdroje vhodné pro studenty i učitele, techniky pokročilého vyhledávání a nástroje pro stahování a správu citací. Dalším tématem bude rozvoj kompetencí, které souvisejí s používáním informací (např. jejich kritické hodnocení a psaní odborných textů), a které jsou přenositelné i do dalších oblastí vzdělávání a života. V závěru pracovníci NTK shrnou zkušenosti učitelů z několika partnerských středních škol, kteří odpovídají za rozvoj těchto dovedností u svých studentů.
 • Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování
11. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektoři: Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D., Ing. Martin Adámek, Ph.D.
Anotace: Už jste to sice mnohokrát slyšeli, možná se tím i řídíte, ale jste si skutečně jistí, že je to či ono v rámci stravování pro Vás zdravé? V tomto webináři se dozvíte aktuální informace o potravinách, jejich působení na zdraví člověka a aktuální doporučení pro Vaši výživu.
Na co se můžete těšit? Máme pro Vás připravena témata jako jsou mýty o jídle, démonizace potravin nebo problematika nových potravin. Dále informace o živinách, potravinové pyramidě, civilizačních nemocech i návod, jak si vyrobit zdravou svačinku.
1. Všeho s mírou aneb zlatá střední cesta – informace o malnutrici
2. Potraviny jako dobrý sluha, ale zlý pán – potravinová pyramida
3. Zdraví ukryté v potravinách – informace o živinách a výživě člověka. Je lepší částečně nebo plně ztužený tuk? Je vhodná keto dieta a raw strava? Mýty a démonizace potravin
4. Potravina jako lék – Francouzský paradox, civilizační nemoci, je cholesterol skutečně nebezpečný?
5. Co je na talíři, to je pro mne - návrh a příprava rychlé a zdravé svačinky, nejen párek se dá rychle připravit
6. Hrátky s potravinami – návrh na krátkou analýzu potravin
 • Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů?
12. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Anotace: Webinář, který navazuje na webinář "Chemický děj efektně a efektivně", se zaměřuje na jednu z problematických oblastí výuky – chemické výpočty. Jeho cílem je představit experiment jako prostředek podpory při výuce chemických výpočtů. Účastníci webináře se budou moci prakticky seznámit s možnostmi využití jednoduchých digitálních senzorů při experimentaci učitele i žáka, ale také při řešení výpočtových úloh ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Konkrétní ukázky praktických úloh přiblíží kvalitativní i kvantitativní popis chemických dějů či přípravu roztoků látek a jejich vlastnosti. Vybrané úlohy budou zaměřené na vyjadřování složení roztoků, využití digitálních senzorů ve výuce chemie, ale také na "obávané" výpočty z chemických rovnic.
Příklady úloh:

1. Příprava roztoku z běžného života o daném složení (hmotnostní %) a ověření správnosti pomocí refraktometru.
2. Stanovení neznámé koncentrace vzorku roztoku NaCl na základě konduktivity.
3. Výpočty z chemických rovnic – vztah mezi množstvím výchozích látek, produktů a zápisem chemické rovnice.
Účastníci webináře navíc získají pracovní materiály, s nimiž pak budou moci pracovat ve svých hodinách, ale i autorské videosekvence realizovaných experimentů. V rámci webináře se s těmito materiály bude pracovat po celou dobu jeho trvání.
 • Problémové oblasti světa
13. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektor: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Anotace: Ozbrojené konflikty, politická nestabilita a krize, vojenské převraty a jiné politické dění skrze média přirozeně přitahují pozornost veřejnosti, studenty nevyjímaje. Zapojit politická témata do hodin zeměpisu či společenských věd však není jednoduchá záležitost. Učitelé sami často tápou, klasické učebnice či metodiky příliš nepomohou, respektive je jich nedostatek. Tento webinář se pokusí jednak systematizovat značně širokou tematiku, poskytne obecný metodický a teoretický rámec pro politická témata, a také představí konkrétní zdroje užitečné pro vytvoření vlastního výukového modelu.
 • Pokusy na doma 2
27. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Lenka Kramářová
Anotace: Vzhledem k tomu, že v současné době nikdy nevíme, kdy a která třída spadne do karantény, kdy a koho budeme učit hybridně, není pokusů na doma s jednoduchými a běžně dostupnými pomůckami nikdy dost. A aby si snad každý mohl odnést alespoň nějakou inspiraci, opět má lektorka připravený takový „fyzikální guláš“ – pokusy napříč tématy i ročníky. 
 • Náš svět v datech
1. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektor: Mgr. Miloš Bukáček
Anotace: Války, násilí, přírodní katastrofy, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě větší chudoby a brzy vyčerpáme všechny přírodní zdroje. Ano, to je obraz, který většina populace vidí v médích a nosí ve své hlavě.
Ale je tohle opravdu skutečný svět počátku třetího desetiletí 21. století? Nebo jen virtuální realita, kterou si v našich myslích pomalu přetváříme ve skutečnost? A co teprve naši žáci, pro které jsou školy, média a sociální platformy prvním zdrojem informací?
Abychom porozuměli problémům dnešního světa, potřebujeme aktuální data zpřístupněná na srozumitelné a veřejné platformě. Web Náš svět v datech má tento cíl. Prostřednictvím interaktivních vizualizací ukazuje, jak se svět změnil, kde děláme pokrok a kde zaostáváme. Z komentářů k těmto vizualizacím pak můžeme pochopit proč. V rámci webináře se zaměříme na cíle udržitelného rozvoje OSN, které mají být dosaženy do roku 2030. Na svět se nebudeme dívat optikou médií, politiků a korporací, ale jen a pouze pomocí faktů a názorných vizualizací.
 • Nech půdu žít! Náměty na projektovou a badatelsky orientovanou výuku
14. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace: Na tomto webináři účastníky seznámíme s vhodnými náměty na projektové a badatelsky orientované aktivity zaměřené na pozorování půdních organismů v laboratoři i v terénu, jejich roli při tvorbě půdy a význam pro udržení kvality půdy. Ve druhé části webináře se budeme věnovat námětům na skupinovou práci žáků, při které budou pracovat s internetovými digitálními mapami. Jejich úkolem bude navrhnout pro vybrané území vhodná opatření pro ochranu půdy a udržitelné hospodaření s půdou.
Na webináři si vyzkoušíme výuku metodou tzv. „převrácené třídy“ – flipped classroom. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na dva krátké populárně-naučné filmy o životě v půdě, které si před webinářem zhlédnou a na jeho základě vyřeší jednoduchý kvíz. Na informace z tohoto filmu budeme na webináři navazovat a dále je rozvíjet. Představené náměty jsou využitelné ve výuce přírodopisu, biologie a environmentální výchovy. Mají přesahy také do zeměpisu, fyziky i chemie a představují velmi dobrou možnost pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů a ICT.
 • Fyzika dopravní nehody
17. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektor: Ing. Michal Kešner
Anotace: Předmětem webináře bude aplikace fyzikálních věd při analýzách dopravních nehod, včetně seznámení účastníků se základními postupy řešení. Jednotlivé části zahrnou informace o získání potřebných dat při ohledání místa dopravní nehody i experimentálním ověření a získání dat. Zaměříme se na následnou aplikaci fyzikálních věd při řešení střetu, resp. předstřetového pohybu a posouzení možností zabránění nehodě.
 • Cirkulární ekonomika v životě školy
6. 10. 2021, 17:00
Online škola
Lektorka: PhDr. Dagmar Milerová Prášková
Anotace: Cirkulární ekonomika (CE) je koncept šetrného nakládání s ubývajícími zdroji a rozumnějšího využívání zdrojů, které jsou již v oběhu. Klíčovou aktivitou není jen recyklace, ale především prevence vzniku odpadu a udržitelná spotřeba každého z nás. V rámci fungování školy se zaměříme na prevenci vzniku potravinového odpadu a cirkulární chod jídelny a na konkrétním příkladu dovozu exotického ovoce představíme produkční řetězec se všemi sociálními a environmentálními dopady v producentských zemích (postavení farmářů, intenzivní farmaření).
 • Svět očima mravence
13. 10. 2021, 17:00
Online škola
Lektor: prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
Anotace: Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží, a proč si neublíží při pádu z velké výšky? Proč savci nejsou nikdy menší než několik centimetrů? Proč má Bugatti Veyron šestnáctiválcový motor? Na tyto a mnoho jiných otázek zkusím ve svém kurzu odpovědět. Společně se podíváme na to, jak souvisí vlastnosti objektů kolem nás s jejich rozměry. A ukážeme si, že některé síly, které jsou pro nás důležité, může mravenec ignorovat a naopak.
V tomto kurzu si zkusíme představit, že bychom se zmenšili na velikost mravence a sledovali, jak by vypadal svět kolem nás. Podíváme se na sílu svalů a pomocí škálování odvodíme, jakou váhu bychom coby člověk velikosti mravence byli schopni unést. Budou nás zajímat i další věci jako je tíhové zrychlení, odpor vzduchu nebo povrchové napětí.
 • Jak chutnají brouci
26. 10. 2021, 17:00
Online škola
Lektorka: Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.
Anotace: Čokoládový muffin s moučným červem, tvarohový řez s kobylkou, červí salátek. Zdá se vám to poněkud neatraktivní? Opak je pravdou!
Jídelníček Čechů zažívá v posledním období mnoho změn a ve využití netradičních potravin doslova revoluci. Jedlý hmyz se od roku 2018 stává i po právní stránce novou potravinou a řadí se mezi hospodářská zvířata. Potemník moučný, potemník brazilský nebo cvrček stepní poskytuje zajímavé vlastnosti nejen z nutričního hlediska, ale také po senzorické stránce. V rámci přednášky se dozvíte, které druhy hmyzu jsou vhodné ke konzumaci, bavit se budeme o jejich nutričních hodnotách a termické úpravě.
 • Přírodopis a digitální kompetence
1. 11. 2021, 17:00
Online škola
Lektorka: PhDr. Jaroslava Ševčíková
Anotace: Přírodopis a digitální kompetence – uvedení do problematiky. V reakci na změny a úpravy v RVP ZV – zamyšlení. Inspirace a podněty, jak obecně profilovat a rozvíjet digitální kompetenci (nově zakomponovanou klíčovou kompetenci) prostřednictvím učiva přírodopisu v ZŠ, v podstatě ještě dříve, než začne platit upravený RVP ZV – obecná inspirace pro praxi.
 • Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky
3. 11. 2021, 17:00
Online škola
Lektorka: Mgr. Lenka Kramářová
Anotace: Na webináři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebujete v podstatě žádné pomůcky. Tyto nápady budete moci využít na různých typech škol (od mateřské až po střední) i při různých formách výuky (skupinová práce, badatelsky orientované vyučování, pokus demonstrační, domácí laboratorní práce...).
 • Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků
10. 11. 2021, 17:00
Online škola
Lektor: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Anotace: Tento webinář navazuje na webinář s názvem "Rozvoj mapových dovedností". Tentokrát se zaměříme na hodnocení mapových dovedností žáků a práci se získanými výsledky způsoby, které by podpořily vzdělávací proces. Přičemž důraz bude kladen na implementaci nových vzdělávacích principů do výuky zeměpisu. Diskutovány budou možnosti formativního hodnocení a také adaptivního učení v oblasti práce s mapou. Ačkoli webinář bude zaměřen na práci s mapou, mnohé aspekty jsou využitelné i při výuce jiných témat.
 • Chemický děj efektně a efektivně
6. 12. 2021, 17:00
Online škola
Lektor: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Anotace: Chemický děj je jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie. Cílem webináře je nabídnout účastníkům konkrétní experimenty, prostřednictvím kterých budou moci žáci efektně a efektivně poznávat základní typy chemických reakcí (slučování, rozklad, substituční reakce, konverze) a propojit získané závěry s kvantitativním vyhodnocením chemické reakce.
Obsahem webináře budou konkrétní ukázky praktických úloh (ty budou přímo v online verzi webináře částečně realizovat přihlášení účastníci), které přiblíží kvalitativní i kvantitativní popis chemických dějů. Úlohy budou zaměřené na vybrané typy chemických reakcí, jejich zápis chemickými rovnicemi a výpočty z chemických rovnic.
Účastníci webináře získají navíc pracovní materiály, s nimiž pak budou moci pracovat ve svých hodinách, ale i autorské videosekvence realizovaných experimentů. S těmito materiály budeme pracovat po celou dobu trvání webináře.
 • Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání
17. 1. 2022, 17:00 Youtube
Lektorka: Mgr. Monika Chrobáková (Olšáková)
Anotace: Pojďme se společně seznámit s novou metodickou příručkou, která vznikla v kabinetu Přírodovědného vzdělávání. Společně se zamyslíme nad tím, co je klíčové pro rozvoj přírodovědné gramotnosti, jak lze implementovat tento typ vzdělávání u našich žáků. Rádi budeme sdílet zkušenost učitelů, kteří se kolegiálním učením spolupodíleli na tvorbě teoretické i praktické části příručky. Součástí webináře budou konkrétní aktivity, které si budete moci vyzkoušet, a ukázky žákovských výkonů, jak na jednotlivé činnosti reagovaly děti. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a konstruktivní nápady.
 • Voda - život v každé kapce
25. 1. 2022, 17:00 Online škola
Lektorka: Mgr. Iva Koutná
Anotace: Cílem webináře je zvýšit znalosti a dovednosti žáků v oblasti hospodaření s vodou, objasnit příčiny a dopady ohrožení vody, popsat spotřebitelské chování a zodpovědné hospodaření s vodou. Představíme si výukový program v souladu s projektovou výukou a ukážeme si příklad projektového dne pro žáky 6. – 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií. Webinář Vás provede tématy i strukturou projektového dne, obsahem a aktivitami pro žáky. Chybět nebude ukázka pracovních listů, pomůcek, tematických videí.

http://www.liska-evvo.cz/doc/voda-zivot-v-kazde-kapce-1

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů přírodovědné vzdělávání

Zpět