Kabinet Přírodovědné vzdělávání

  • Cirkulární ekonomika v životě školy
6. 10. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Dagmar Milerová Prášková
Anotace: Cirkulární ekonomika (CE) je koncept šetrného nakládání s ubývajícími zdroji a rozumnějšího využívání zdrojů, které jsou již v oběhu. Klíčovou aktivitou není jen recyklace, ale především prevence vzniku odpadu a udržitelná spotřeba každého z nás. V rámci fungování školy se zaměříme na prevenci vzniku potravinového odpadu a cirkulární chod jídelny a na konkrétním příkladu dovozu exotického ovoce představíme produkční řetězec se všemi sociálními a environmentálními dopady v producentských zemích (postavení farmářů, intenzivní farmaření).
  • Svět očima mravence
13. 10. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektor: prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
Anotace: Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží, a proč si neublíží při pádu z velké výšky? Proč savci nejsou nikdy menší než několik centimetrů? Proč má Bugatti Veyron šestnáctiválcový motor? Na tyto a mnoho jiných otázek zkusím ve svém kurzu odpovědět. Společně se podíváme na to, jak souvisí vlastnosti objektů kolem nás s jejich rozměry. A ukážeme si, že některé síly, které jsou pro nás důležité, může mravenec ignorovat a naopak.
V tomto kurzu si zkusíme představit, že bychom se zmenšili na velikost mravence a sledovali, jak by vypadal svět kolem nás. Podíváme se na sílu svalů a pomocí škálování odvodíme, jakou váhu bychom coby člověk velikosti mravence byli schopni unést. Budou nás zajímat i další věci jako je tíhové zrychlení, odpor vzduchu nebo povrchové napětí.
  • Jak chutnají brouci
26. 10. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektorka: Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.
Anotace: Čokoládový muffin s moučným červem, tvarohový řez s kobylkou, červí salátek. Zdá se vám to poněkud neatraktivní? Opak je pravdou!
Jídelníček Čechů zažívá v posledním období mnoho změn a ve využití netradičních potravin doslova revoluci. Jedlý hmyz se od roku 2018 stává i po právní stránce novou potravinou a řadí se mezi hospodářská zvířata. Potemník moučný, potemník brazilský nebo cvrček stepní poskytuje zajímavé vlastnosti nejen z nutričního hlediska, ale také po senzorické stránce. V rámci přednášky se dozvíte, které druhy hmyzu jsou vhodné ke konzumaci, bavit se budeme o jejich nutričních hodnotách a termické úpravě.
  • Přírodopis a digitální kompetence
1. 11. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Jaroslava Ševčíková
Anotace: Přírodopis a digitální kompetence – uvedení do problematiky. V reakci na změny a úpravy v RVP ZV – zamyšlení. Inspirace a podněty, jak obecně profilovat a rozvíjet digitální kompetenci (nově zakomponovanou klíčovou kompetenci) prostřednictvím učiva přírodopisu v ZŠ, v podstatě ještě dříve, než začne platit upravený RVP ZV – obecná inspirace pro praxi.
  • Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky
3. 11. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Lenka Kramářová
Anotace: Na webináři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebujete v podstatě žádné pomůcky. Tyto nápady budete moci využít na různých typech škol (od mateřské až po střední) i při různých formách výuky (skupinová práce, badatelsky orientované vyučování, pokus demonstrační, domácí laboratorní práce...).
  • Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků
10. 11. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektor: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Anotace: Tento webinář navazuje na webinář s názvem "Rozvoj mapových dovedností". Tentokrát se zaměříme na hodnocení mapových dovedností žáků a práci se získanými výsledky způsoby, které by podpořily vzdělávací proces. Přičemž důraz bude kladen na implementaci nových vzdělávacích principů do výuky zeměpisu. Diskutovány budou možnosti formativního hodnocení a také adaptivního učení v oblasti práce s mapou. Ačkoli webinář bude zaměřen na práci s mapou, mnohé aspekty jsou využitelné i při výuce jiných témat.
  • Chemický děj efektně a efektivně
6. 12. 2021, 17:00
přihlásit
Lektor: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Anotace: Chemický děj je jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie. Cílem webináře je nabídnout účastníkům konkrétní experimenty, prostřednictvím kterých budou moci žáci efektně a efektivně poznávat základní typy chemických reakcí (slučování, rozklad, substituční reakce, konverze) a propojit získané závěry s kvantitativním vyhodnocením chemické reakce.
Obsahem webináře budou konkrétní ukázky praktických úloh (ty budou přímo v online verzi webináře částečně realizovat přihlášení účastníci), které přiblíží kvalitativní i kvantitativní popis chemických dějů. Úlohy budou zaměřené na vybrané typy chemických reakcí, jejich zápis chemickými rovnicemi a výpočty z chemických rovnic.
Účastníci webináře získají navíc pracovní materiály, s nimiž pak budou moci pracovat ve svých hodinách, ale i autorské videosekvence realizovaných experimentů. S těmito materiály budeme pracovat po celou dobu trvání webináře.
  • Metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání
13. 12. 2021, 17:00 přihlásit
Lektorka: Mgr. Monika Olšáková
Anotace: Pojďme se společně seznámit s novou metodickou příručkou, která vznikla v kabinetu Přírodovědného vzdělávání. Společně se zamyslíme nad tím, co je klíčové pro rozvoj přírodovědné gramotnosti, jak lze implementovat tento typ vzdělávání u našich žáků. Rádi budeme sdílet zkušenost učitelů, kteří se kolegiálním učením spolupodíleli na tvorbě teoretické i praktické části příručky. Součástí webináře budou konkrétní aktivity, které si budete moci vyzkoušet a ukázky žákovských výkonů, jak na jednotlivé činnosti reagovaly děti. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a konstruktivní nápady.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů přírodovědné vzdělávání

Zpět