Kabinet Společenskovědní vzdělávání

 • Výuka filosofie pro rozvoj kritického myšlení
21. 2. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.
Anotace: Webinář bude pojednávat o tom, jak rozvíjet u žáků kritické myšlení při výuce filozofie na gymnáziích. Představí základní strategie pro úspěšnou didaktickou transformaci obsahu pro zprostředkování porozumění filozofické koncepci. Dále pak strategie pro tvorbu úloh a aktivit posilujících vyšší kognitivní dovednosti dle Bloomovy taxonomie a kritické myšlení.
 • Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti (nejenve výuce dějepisu
27. 2. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektor: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
Anotace: Současná doba je nejen charakterizována téměř neomezeným přístupem k informačním zdrojům, ale zároveň i zrychlujícím se tokem informací rozmanité podoby. Tyto zdroje jsou však rozdílené spolehlivosti. Strom a kolektiv (2018) zdůrazňují, že lidé potřebují rozlišit mezi tím, co ví a co si myslí (jsou přesvědčeni), že je pravda nebo nepravda. Nacházíme se v postpravdivém období (post-truth-era), ve kterém vítězí emoce nad racionalitou a nespolehlivé myšlenky (příspěvky, komentáře, zprávy) se stejně dobře (možná i lépe) generují a propagují, jako ty spolehlivé. Cílem webináře je na praktických ukázkách částí pracovních listů pro období 15.-17. století prezentovat možné způsoby rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti prostřednictvím analýzy tzv. metainformací, kam se řadí motivace a statut autora; místo a čas vzniku dokumentu; jazykový styl; typ dokumentu apod (van Boxtel et al., 2021). Analýza metainformací představuje centrální roli při hodnocení tvrzení z médií v souvislosti s dezinformacemi, účelovými mediálními a politickými manipulacemi, přičemž relativizace událostí založená na kvalitativní ekvivalenci všech názorů v kontrastu interpretace událostí, založené na odůvodňování na základě důkazů, je jednou z příčin vítězství populismu (Nitsche et al., 2022). Zároveň samotná analýza metainformací např. v souvislosti se zkreslením ve zdrojích je jednou z forem kritického myšlení (Shavelson et al., 2019).
 • Využití principů místně zakotveného učení ve výuce moderních dějin
1. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Veronika Kupková
Anotace: Pokládali jste si někdy otázku, jak v současné konkurenci obrovského množství informací a podnětů obstát "před tabulí"? Jak to, že si žáci pamatují stále méně věcí a stále méně jim rozumí? Co by měli bezpodmínečně na základní škole (z moderních dějin) znát a jak jim pomoct orientovat se ve stále se měnícím světě? Možná je odpovědí na tyto otázky metoda zvaná "místně zakotveného učení". Webinář je vhodný pro vyučující DĚJ, ZEM, VkO i uměleckých oborů. Zaměří se na metodu místně zakotveného učení, její principy, přínosy a úskalí. Na praktických příkladech ukáže, jakými kroky s metodou začít u vás ve škole a jaká témata je možné ve výuce obsáhnout. Webinář je vhodný pro nováčky i pokročilé a v jeho závěru bude vytvořen prostor pro sdílení otázek i zkušeností.
 • Metoda nácviku sociálních dovedností
14. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektor: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Anotace: Účastníci budou seznámeni s trojstupňovou metodou nácviku sociálních dovedností. První fáze se nazývá senzibilizace a žáci jsou motivováni konkrétními aktivitami pro nácvik vybrané sociální dovednosti. V našem webináři se zaměříme na nácvik naslouchání. V druhé fázi konkrétními metodami dochází k nácviku ve třídě a ve třetí fázi k transferu do reálného prostředí. Po každé fázi následuje reflexe, která je vedena různými způsoby. Celý webinář bude praktický - zaměřený na konkrétní metody a techniky.
 • Proč číst v hodině oboru? Příklad z praxe oborového čtení nejen v zeměpise
27. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Michala Kafková
Anotace: Webinář bude mít kratší spíše teoretickou část zaměřenou na přínosy čtení v oborech pro učení žáků. V druhé, spíše praktičtější části, návážeme přemýšlením nad tím, co bývá pro žáky i učitele náročné a co naopak pomáhá (zkušenosti z praxe). Součásti bude také vybraná oborová lekce, kde budeme sledovat, jak konkrétně čtení pomáhá žákům na cestě k oborovému cíli.
 • Tabu ve výuce?
29. 3. 2023, 17:00 online škola již brzy
Lektor: Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.
Anotace: Přestože se mnohým zdají rámcové vzdělávací programy přesycené tématy, některá jsou dle žáků probírána nedostatečně, anebo minimálně. Seminář představí některá taková témata (např. gender a LGBTQ+, fenomén sociálních sítí, environmentální etika, lidská práva ve světě, ad). Cílem semináře bude přiblížení jednotlivých témat a představení dalších inspiračních zdrojů pro výuku.
 • Region jako malá vlastpříklady a nápady do praxe
3. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Marta Kmeť
Anotace: "Malou vlastí“ můžeme nazvat  geografický, sociální a kulturní prostor, ve kterém žák žije, se kterým je citově spjat. Jde o místo blízké, známé a bezpečné. Zpravidla se „malá vlast“ týká rodného města, obce nebo regionu, ale její hranice nejsou striktní a často se neshodují s administrativním rozdělením – jsou určeny v lidském vědomí a shodují se se známým prostorem blízkým srdci. Cílem webináře je seznámit učitele s příklady dobré praxe v oblasti regionální výchovy a kulturního dědictví regionu, ukázat, jak lze připravit školní/třídní portfolio atd.
 • Jak učit dějepis badatelsky? Východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu
17. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: Mgr. BcA. Jiří Karen
Anotace: Jak rozvíjet u žáků historické myšlení, aby to přijali jako zábavnou hru na detektivní pátrání po minulosti? Jak pracovat s historickými fakty, když cílíme na zdánlivě “měkkou” kompetenci? A jak vlastně hodnotit výsledky žáků, když nechceme známkovat seznam faktů nazpaměť? Dva hodinové webináře nabídnou účastníkům know-how ohledně vedení badatelské výuky dějepisu směřující ke kultivaci historické gramotnosti žáků v souladu s východisky připravované revize RVP.

První webinář zaměřím na východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu a konkretizuji je na příkladech prověřených a testovaných badatelských lekcí vyvíjených v rámci projektu Dějepis+. Pokusím nabídnout možná řešení častých nedorozumění, kdy se proti sobě staví v domnělém rozporu "znalost historické faktografie" a "kompetence historické gramotnosti".

V druhém semináři bych chtěl učitelům zprostředkovat své osobní zkušenosti učitele, který učil tři roky badatelsky na základní škole. Nabídnu učitelům repertoár nezbytných tipů, triků a postupů, které jsem si během náročného procesu zavádění badatelské výuky osvojil. V závěru bych se chtěl věnovat ožehavé problematice hodnocení či klasifikace badatelské výuky. Účastníci semináře získají přístup ke všem dostupným a funkčním lekcím v podobě návrhu tematického plánu pro šestý až devátý ročník a navíc další materiály a zdroje potřebné pro přípravy dějepisných hodin.

 • Obrazy z normalizačního Československa v aplikaci HistoryLab
19. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: PhDr. Václav Adámek
Anotace: Lekce se zabývá fenoménem socialistického Československa v 70. letech 20. století. Místo velkých politických dějin se jedná o případovou studii jednoho regionu, který byl pro vládnoucí režim důležitý kvůli nalezišti surovin. Vztah státu a regionu je představen skrze osud kostela ve městě Most. Žáci se seznamují s příběhem objektu na sérii vybraných a komentovaných fotografií, které zachycují průběh přesunu kostela z oblasti důlní těžby na nové postavení. Skrze prameny žáci představují své prekoncepty a vytváří na jejich základě hypotézy. V návaznosti na činnost žáků jsou předkládány další materiály, které pomáhají postoje revidovat a umožňují zodpovědět badatelskou otázku. Cílem hodiny je představit uzavřený příběh přesunu památky a zasadit jej do širšího rámce života v socialistickém ČSSR. Hodina je tak odrazovým můstkem do hlubší debaty o fungování společnosti a státu v období tzv. normalizace. Základem práce je činnost žáků nad předloženými prameny, které zpracovávají skrze skupinovou práci. Jednotlivé kroky jsou následně revidovaný s učitelem.
 • Jak učit dějepis badatelsky? Tipy, triky, postupy
24. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: Mgr. BcA. Jiří Karen
Anotace: Jak rozvíjet u žáků historické myšlení, aby to přijali jako zábavnou hru na detektivní pátrání po minulosti? Jak pracovat s historickými fakty, když cílíme na zdánlivě “měkkou” kompetenci? A jak vlastně hodnotit výsledky žáků, když nechceme známkovat seznam faktů nazpaměť? Dva hodinové webináře nabídnou účastníkům know-how ohledně vedení badatelské výuky dějepisu směřující ke kultivaci historické gramotnosti žáků v souladu s východisky připravované revize RVP.

První webinář zaměřím na východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu a konkretizuji je na příkladech prověřených a testovaných badatelských lekcí vyvíjených v rámci projektu Dějepis+. Pokusím nabídnout možná řešení častých nedorozumění, kdy se proti sobě staví v domnělém rozporu "znalost historické faktografie" a "kompetence historické gramotnosti".

V druhém semináři bych chtěl učitelům zprostředkovat své osobní zkušenosti učitele, který učil tři roky badatelsky na základní škole. Nabídnu učitelům repertoár nezbytných tipů, triků a postupů, které jsem si během náročného procesu zavádění badatelské výuky osvojil. V závěru bych se chtěl věnovat ožehavé problematice hodnocení či klasifikace badatelské výuky. Účastníci semináře získají přístup ke všem dostupným a funkčním lekcím v podobě návrhu tematického plánu pro šestý až devátý ročník a navíc další materiály a zdroje potřebné pro přípravy dějepisných hodin.

 • Kontextualizace ve výuce dějepisu
26. 4. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
Anotace: Webinář vychází ze zkušeností s náročnou přípravou metodického průvodce v rámci projektu Dějepis+, který měl vyjasnit, kolik, kdy a jaké informace (kontext) potřebuje dějepisář zprostředkovat svým žákům ve výuce, aby naplnili zamýšlené cíle jednotlivých lekcí. V tomto ohledu je vhodné se nejdříve postavit proti sklonu oddělovat od sebe faktografické vědomosti a rozvíjení dovedností, kdy údajně první musí předcházet druhému, případně je nutné obojí vyrovnávat. Bude zdůrazněno, že žáci s fakty pracovat zkrátka potřebují. Bez analýzy informací o určité historické době nebo události by nic nezjistili. Pokud ale není cílem výuky dějepisu udržet si množství fakt v dlouhodobé paměti, tak jsou tato jen prostředkem učení se náročnějšímu poznávání (historickému myšlení). Na jedné konkrétní lekci budou představeny čtyři způsoby, jak učitel může výuku dějepisu kontextualizovat, aniž by výraznou část lekce informace žákům (zdánlivě) předával. V rámci jednotlivých způsobů kontextualizace jsou nabídnuty i dílčí aktivity, které si učitel může zkoušet, aby žáci sami kontext poptávali, osvojovali si jej aktivně. Metodický průvodce ke kontextualizace bude účastníkům webináře k dispozici.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Zpět