Kabinet Společenskovědní vzdělávání

  • Jak na výuku témat politické geografie na základních a středních školách
8. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Lenka Pavelková, MSc.
Anotace: V rámci webináře projdeme hlavní témata politické geografie, která se učí na školách (tj. např. konfliktní oblasti, migrace, mezinárodní organizace), podíváme se na možné aktivity a projdeme také výstupy projektu TAČR, který byl zaměřen právě na výuku politické geografie a jeho výstupem je nejen metodika, ale i hotové materiály a mapové listy. Vítanou součástí budou i případné návrhy aktivit od účastníků.
  • Gender ve vzdělávání
14. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D.
Anotace: Webinář je zaměřen na úlohu školy a učitele při utváření genderové identity a genderových rolí. Účastníci se seznámí se základními principy genderově citlivé výuky, která povede žáky k respektování rovných příležitostí, a která nebude upevňovat stávající genderové stereotypy v české společnosti. Účastník bude schopen vést genderově vyváženou komunikaci ve třídě a zhodnotit genderovou korektnost učebnic a dalších edukačních materiálů.
  • Lidové zvyky a tradice
15. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: PhDr. Alena Rakoušová, DiS.
Anotace: Webinář seznámí účastníky s využitím tématu lidových zvyků a tradic ve výuce od MŠ po SŠ. Zaměří se na využití heuristických metod při výuce tématu v OV a SPV. Bude popsán systém tvorby projektů, her, úloh a otázek. Představí účastníkům pilotáž na ZŠ a výhledem na pilotáž na SŠ.
  • Úvod do globálního rozvojového vzdělávání na základních školách
20. 12. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Eliška Masná
Anotace: Na webináři se seznámíme s pojmem globální rozvojové vzdělávání (GRV) a ukážeme si metody a příklady dobré praxe, jak se věnovat globálním tématům ve výuce i v životě školy. V rámci webináře budeme pracovat s dostupnými materiály z internetu, aby účastníci mohli na webinář jednoduše navázat ve své praxi. Seznámíme se i s ukázkami projektových aktivit a dlouhodobých programů pro školy.
  • Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti (nejenve výuce dějepisu
27. 2. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
Anotace: Současná doba je nejen charakterizována téměř neomezeným přístupem k informačním zdrojům, ale zároveň i zrychlujícím se tokem informací rozmanité podoby. Tyto zdroje jsou však rozdílené spolehlivosti. Strom a kolektiv (2018) zdůrazňují, že lidé potřebují rozlišit mezi tím, co ví a co si myslí (jsou přesvědčeni), že je pravda nebo nepravda. Nacházíme se v postpravdivém období (post-truth-era), ve kterém vítězí emoce nad racionalitou a nespolehlivé myšlenky (příspěvky, komentáře, zprávy) se stejně dobře (možná i lépe) generují a propagují, jako ty spolehlivé. Cílem webináře je na praktických ukázkách částí pracovních listů pro období 15.-17. století prezentovat možné způsoby rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti prostřednictvím analýzy tzv. metainformací, kam se řadí motivace a statut autora; místo a čas vzniku dokumentu; jazykový styl; typ dokumentu apod (van Boxtel et al., 2021). Analýza metainformací představuje centrální roli při hodnocení tvrzení z médií v souvislosti s dezinformacemi, účelovými mediálními a politickými manipulacemi, přičemž relativizace událostí založená na kvalitativní ekvivalenci všech názorů v kontrastu interpretace událostí, založené na odůvodňování na základě důkazů, je jednou z příčin vítězství populismu (Nitsche et al., 2022). Zároveň samotná analýza metainformací např. v souvislosti se zkreslením ve zdrojích je jednou z forem kritického myšlení (Shavelson et al., 2019).

Zpět