Kabinet Český jazyk a literatura

Aktuální nabídka webinářů

  • Jak na synchronní e-learning – tipy pro výuku českého jazyka a literatury 
25. 2. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Záznamy z žákovské četby
6. 4. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy 
12. 4. 2021, 17:00 - 18:00  Více
  • Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy
19. 4. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy 
10. 5. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Skandální literatura
19. 5. 2021, 17:00 - 18:00 Více

Zpět

Záznamy webinářů

Nejnovější webináře


Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

Lektor: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Dělení výuky češtiny na hodiny mluvnické a slohové je v praxi školy stále značně frekventované, odráží se ostatně i v nejnovějších v učebnicích. Je ale toto koncepční řešení výuky češtiny funkční? Jaké jsou možnosti propojení jazykové a komunikačně-slohové výchovy? Jak zabezpečit, aby byla výuka češtiny efektivní z hlediska rozvoje komunikačních dovedností i jazykových znalostí žáků? Jak zvýšit kvalitu výuky češtiny a jak reagovat na problémy, které výuku češtiny dlouhodobě zatěžují? Webinář ukáže některé možnosti integrace jazykové a komunikačně-slohové výchovy jako jedno z možných řešení nastolených otázek.

Větný rozbor již na 1. st. ZŠ

Lektorka: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Určeno pro: ZŠ 

Co přináší vědomostní přístup k analýze věty a souvětí? Napomáhá rozvoji komunikační kompetence žáka? Které větné a souvětné konstrukce je třeba nabízet žákům a jak je cvičit, aby se jejich mluvený i písemný projev nejen zkvalitňoval ve směru k přesnosti, ale i bohatosti vyjádření, aby si žáci mohli též uvědomit výhody i nevýhody užití těchto různých konstrukcí. Webinář se zaměří na zodpovězení těchto otázek.

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah - zaměřeno na ČJ

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání v jednotlivých uzlových bodech (dříve očekávané výstupy) a jejich konkretizaci. Věnuje se charakteristice vzdělávacího obsahu a návrhům na redukci učiva, zejména v oblasti tvarosloví, skladby a literární historie. Zároveň se zaměří na pojetí výuky českého jazyka spočívajícím v důrazu na rozvíjení komunikačních kompetencí v mluvené i psané formě, jelikož cílem literární výchovy je vychovávat vnímavého a aktivního čtenáře, který je schopen sdílet čtenářské zážitky s ostatními.

 

Revize RVP - jejich cíle, význam a obsah - zaměřeno na ČJ

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Určeno pro: SŠ

Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání (dříve očekávané výstupy) a jejich konkretizaci. Věnuje se charakteristice vzdělávacího obsahu a návrhům na eventuální redukci učiva. Zároveň se zaměří na pojetí výuky českého jazyka spočívajícím v důrazu na rozvíjení komunikačních kompetencí v mluvené i psané formě a na práci s autentickými texty, jelikož cílem literární výchovy je vychovávat vnímavého a aktivního čtenáře, který je schopen interpretovat literární text a sdílet čtenářské zážitky s ostatními. Svoje čtenářské zážitky také dává do souvislostí se znalostmi literární teorie a historie.

 
 

Netiketa napříč internetem

Lektorka: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Určeno pro: ZŠ

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na 2. stupni ZŠ téma komunikace na internetu. Nabídne možnosti seznámení žáků nejen se základními pravidly netikety, ale i se specifickými pravidly netikety platícími na jednotlivých komunikačních platformách. Bude uveden příklad dobré praxe, a to vyučovací hodiny, jejímž cílem je naučit žáky psát komentáře na blog. Připravena je videoukázka z průběhu vyučovací hodiny v 8. ročníku ZŠ.

 
 

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

Lektorka: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Určeno pro: SŠ

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak zařadit do vyučovacích hodin českého jazyka na SŠ téma Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech. Východiskem je vymezení charakteristických rysů tohoto typu komunikace. Účastníci budou seznámeni s didaktickým materiálem, který má sloužit k pochopení zdvořilosti a manipulativních technik v interakci na internetu a k rozpoznávání emotivního textu od faktů. Připravena je videoukázka z průběhu vyučovací hodiny na gymnáziu.

 

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele ČJL - 2. stupeň ZŠ

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Rámcové vzdělávací programy podporují optimální rozvoj žáka také tím, že stanovují různou úroveň dosahování očekávaných výsledků učení žáka prostřednictvím referenčních úloh či situací. Tento webinář se věnuje referenčním úlohám, které jsou vytvořeny v návaznosti na očekávané výsledky učení a jsou členěny do tří úrovní: minimální, optimální, excelentní. Ve webináři přiblížíme konkrétní příklady referenčních úloh a situací pro 7. a 9. ročník základních škol.

 
 

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele ČJL na gymnáziích

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Určeno pro: SŠ

Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných výsledků učení žáka prostřednictvím referenčních úloh nebo referenčních situací. Referenční úlohy jsou vytvořeny v návaznosti na očekávané výsledky učení a jsou rozčleněny do tří úrovní: minimální, optimální, excelentní. Ve webináři přiblížíme konkrétní příklady referenčních úloh a situací pro žáky gymnázií.

 
 

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele ČJL na SOŠ a SOU

Lektor: Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Určeno pro: SŠ

Rámcový vzdělávací program podporuje optimální rozvoj žáka také tím, že stanovuje různou úroveň dosahování očekávaných výsledků učení žáka prostřednictvím referenčních úloh nebo referenčních situací. Referenční úlohy jsou vytvořeny v návaznosti na očekávané výsledky učení a jsou rozčleněny do tří úrovní: minimální, optimální, excelentní. Ve webináři přiblížíme konkrétní příklady referenčních úloh a situací pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť.

 

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

Lektorka: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Určeno pro: SŠ

Webinář je určen učitelům českého jazyka či základů společenských věd na gymnáziu. Účastníci budou seznámeni s příkladem dobré praxe z výuky tématu autorská práva a licence na gymnáziu. Pozornost bude zaměřena na konkrétní aspekty vyučovacího bloku, např. na vyučovací postupy a metody, na motivaci praktickou využitelností učiva, na aktivizaci žáků, na funkční využití technologií atd. Připravena je videoukázka z výuky.

 
 

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

Lektorka: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Určeno pro: ZŠ

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak si v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ poradit s velmi náročným tématem, pro které je obtížné žáky motivovat. Účastníci budou seznámeni s didaktickým materiálem, jehož předností je to, že žáci jsou po celou dobu výuky aktivizováni. Nenásilnou formou si osvojují základní pojmy autorského práva a licence, na jejichž základě mají dokázat vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona. Připravena je videoukázka z průběhu vyučovací hodiny v 9. ročníku ZŠ.

 

Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití

Lektorka: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem webináře je představit volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny, tzv. jazykové korpusy. Korpusem zpravidla myslíme pečlivě sestavenou databázi autentických textů, v níž lze snadno hledat konkrétní slova, fráze i např. nejčastější slovní druhy či typická slovní spojení v různých typech textu.

Pro češtinu existuje mnoho typů korpusů, které pokrývají nejrůznější oblasti jazyka: jazyk publicistiky, beletrie, odborné literatury, ale i mluvený spontánní jazyk, který vychází z autentických rozhovorů mezi rodilými mluvčími, nahrávaných po celé ČR. V tomto webináři si ukážeme, jaké korpusy máme k dispozici, jak se jednotlivé typy liší, co obsahují za texty/nahrávky a na co se mohou hodit ve výuce češtiny.

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

Lektorka: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s uživatelsky přívětivými aplikacemi a nástroji o češtině, které vycházejí z nejnovějších lingvistických poznatků a jsou volně dostupné online všem zájemcům.

V první části se seznámíme s aplikací Slovo v kostce, která přehledným a jednoduchým způsobem shrnuje informace o hledaném slově na základě autentických dat. Je určena všem, kteří mají zájem dozvědět se aktuální informace o tom, zda a jak se dané slovo používá v současné psané i mluvené češtině. Podíváme se také na další uživatelsky přívětivý nástroj s názvem SyD, který dokáže snadno a rychle porovnat nejrůznější varianty v češtině, ať už pravopisné (např. filozofie/filosofie), morfologické (např. děkuji/děkuju, bychom/bysme) či stylistické (např. stále/pořád/furt). Nástroj je snadno dostupný online a nabízí přehlednou grafiku, vč. mapky ČR při porovnávání regionálně preferovaných variant (např. okno/vokno).

Ve druhé části se seznámíme s aplikací Treq, která umožňuje vyhledat překladové ekvivalenty hledaného slova v češtině/angličtině a dalších 39 jazycích. Od překladačů ji odlišuje především to, že vychází z paralelních korpusů (česko-cizojazyčných databází originálních textů a jejich překladů), nejde tedy o automatické překlady, ale o doložené překladové protějšky, které byly použity v publikovaných překladech. Představíme si také aplikaci KWords, která dokáže automaticky najít klíčová slova ve vybraném textu a prozradit tak leccos o jeho obsahu i stylu. Do této aplikace lze nahrát jakýkoli text (od předpovědi počasí, novinové zprávy, přes projevy prezidentů až po úryvek z románu, např. Babičky Boženy Němcové) a porovnat jej automaticky s velkým množstvím jiných textů, včetně dobových z 19. století či z období totality. Můžeme tak simulovat, jaký dojem měl z textu čtenář, který text četl před mnoha lety a který ho čte teď.

České slovo v KonTextu

Lektor: Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s možnostmi, jak zkoumat češtinu na základě skutečných textů ve volně dostupném online prostředí KonText a jak toto prostředí využít ve výuce češtiny.

V první části dvoudílného webináře se seznámíme s korpusy češtiny, tedy soubory autentických textů v elektronické podobě, díky nimž lze pozorovat jednotlivá slova, slovní spojení i gramatické konstrukce v přirozeném jazyce. Ukážeme si, jak pracovat s webovou aplikací KonText: jak si vybrat texty, s nimiž chceme pracovat (reprezentativní výběr českých textů, texty pro děti nebo třeba texty mluvené), jak vyhledávat konkrétní slovní tvary, všechny tvary určitého slova nebo slovní spojení. Účastníci webináře se naučí, jak zjistit, jaká slova se nejčastěji pojí se slovem, které zkoumají, a jak si výsledky uložit.

V druhé části dvoudílného webináře se budeme dále zabývat vyhledáváním v online prostředí KonText. Seznámíme se s vyhledávacím jazykem CQL, který umožňuje zadávat složitější dotazy například na slovní druh nebo pád slov. Dozvíme se o systému morfologických značek, které jsou přiřazeny každému slovu. Ukážeme si, jak lze KonText využít ve výuce češtiny.

Webinář volně navazuje na webinář „Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití“, jeho absolvování však není pro pochopení webináře nutné.

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

Lektorka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem webináře je představit tzv. akviziční korpusy a jejich speciální podskupinu, korpusy žákovské. Akviziční korpusy jsou soubory elektronicky uložených autentických textů produkovaných mluvčími jazyka v průběhu jeho osvojování (srov. Grangerová, 2003). Tyto korpusy se ukazují být podstatným zdrojem i nástrojem pro analýzy nabývání jazyka v akademické oblasti, funkčním prostředkem pro práci učitelů i východiskem pro úpravy výukového procesu a vývoj nových pedagogických nástrojů. V přednášce bude prezentován přehled dosavadní tradice využití akvizičních korpusů v aplikované lingvistice a budou zdůrazněna specifika spojená s jejich užitím. Zvláštní pozornost bude věnována žákovským korpusům pro češtinu jako cizí jazyk, jmenovitě korpusům CzeSL, Merlin, CHRUP, ale také např. aplikaci EVALD vybudované na základě žákovských korpusů. Ukážeme fungování jednotlivých korpusů a konkrétně uvedeme, jak tyto korpusy využívat v jazykovém vyučování.

Zpět