• Dítě, škola, sítě
31. 3. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Anotace: Účastníci získají základní přehled o problematice sociálních sítí jako životního a komunikačního prostoru, v němž se pohybují jejich žáci, jejich pozitivech i negativech pro osobnostní rozvoj, rozvoj kritického myšlení i komunikačních kompetencí. Po absolvování programu budou účastníci schopni zařazovat do výuky témata dotýkající se sociálních sítí a navrhovat aktivity rozvíjející u žáků vědomou reflexi vlastního komunikačního chování v tomto prostředí. Program je koncipován jako teoreticko-praktický, v první části se účastníci seznámí s obecnou problematikou sociálních sítí jako prostředí, kde se běžně pohybují a komunikují jejich žáci, v druhé, praktické části budou představeny možnosti didaktického využití sociálních sítí v hodinách českého jazyka.

Témata budou následující:

- Proč a jak se ve výuce věnovat problematice sociálních sítí;
- Sociální sítě jako nedílná součást života žáků - typy a specifika jednotlivých sociálních sítí, sociální sítě jako “životní” a komunikační prostor;
- Benefity a rizika pohybu na sociálních sítích: algoritmy, echo chamber, personalizovaná reklama, manipulace, dezinformace, FOMO, hate speech atd.;
- Didaktický potenciál prostředí sociálních sítí: práce s jazykem, rozvoj kritického myšlení, rozvoj kreativity, osobnostně-sociální rozměr;
- Tipy pro výuku;
- Diskuse – sdílení názorů, postojů a zkušeností, analýza rizik, možnosti řešení problémů.

  • Vzdělávací role knihoven ve 21. století
20. 4. 2022, 17:00
online škola již brzy

Lektorka: Mgr. Jana Linhartová
Anotace: Zaměříme se na proměnu role knihoven a jejich využití při propojování formálního a neformálního vzdělávání a podpoře celoživotního vzdělávání. Účastníci se seznámí s nabídkou nových a vznikajících služeb pro níže uvedené cílové skupiny, uvidí, jak v knihovnách vznikají makerspace (polytechnické dílny, dřevodílny, herny pro robotiku a virtuální realitu, jazykové laboratoře, audiovizuální studia, otevřené herny a klubovny, ad.). Zhlédnou ukázky příkladů dobré praxe z knihoven (kluby badatelů, astronomů, cestovatelů, deskových her, tvůrčího psaní, ad.). Seznámí se s návody na využití online služeb knihoven (portál Knihovny.cz, půjčování e-knih, využití Digitální knihovny Kramerius, ad.). Součástí přednášky budou odkazy na společné vzdělávací programy a kurzy pro pedagogické pracovníky a knihovníky.
  • Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc
17. 5. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Vladimíra Pánková
Anotace: Při práci s konkrétním uměleckým dílem nabídnu učitelům koncepci kreativní interpretace, jež vyrůstá z principů pedagogického konstruktivismu i zážitkové pedagogiky. Interpretace je navržena dle třífázového modelu učení E-U-R a jsou v ní uplatněny tyto dílčí metody: hra s asociacemi, klíčová slova, řízené čtení, řízená imaginace, předvídání, dia-monolog, výrazové čtení, komparace s filmovou sekvencí, literární kroužky. Návrh na interpretaci je záměrně metodicky předimenzovaný, a to ve snaze ukázat variabilitu tvůrčích postupů při práci s daným textem.
  • Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež
15. 6. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
Anotace: Webinář nabízí reflexi tematiky, která je tradičně součástí žánru nazývaného příběh s dětským hrdinou. Právě téma rodinných vztahů zaujímá  v současné literatuře pro děti a mládež výrazné místo, vzbuzuje pozornost čtenářů, pedagogů i širší rodičovské veřejnosti. Webinář upozorní na některé knižní tituly, které mají v daném kontextu silný potenciál pro využití textu jak v literární výchově na základní škole (zvláště na 2. stupni ZŠ), tak v oblasti doporučené individuální četby.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů český jazyk a literatura

Zpět